Kontrol af ftalater i viskelædere, 2007

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion undersøgte i august 2007 en række viskelædere på markedet. Kampagnen blev igangsat efter Miljøstyrelsens rapport om skoleudstyr viste, at mange viskelædere var blødgjort ftalater. Miljøstyrelsens rapport om skoleudstyr viste umiddelbart, at to viskelædere som ikke var legetøj, indeholdt ftalater i mængder, som udgjorde en risiko. Miljøministeren bad på den baggrund Miljøstyrelsen om at kontrollere markedet for at sikre,at der ikke var sundhedsfarlige viskelædere på hylderne.

Det viser Miljøstyrelsens kontrol af viskelædere i butikkerne
Kontrollen, der blev gennemført i august måned i år, omfatter 42 viskelædere. 19 viskelædere indeholdt ftalater i koncentrationer, der er højere end hvad der er tilladt i legetøj.

Fem af de 19 viskelædere er legetøj, og må derfor ikke indeholde ftalater. Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af de øvrige 15 viskelædere, og vurderet at 11 af disse udgør en risiko, hvis børn sutter på eller indtager små mængder af viskelæderne over en længere periode.

Miljøministeren har derfor bedt Miljøstyrelsen om at få standset salget af de i alt 16 viskelædere. Importører og forhandlere har meddelt Miljøstyrelsen, at viskelæderne ikke længere kan købes i butikkerne.

Kemikalieinspektionen vil informere de øvrige EU-lande om farlige produkter via det fælleseuropæiske advarselssystem RAPEX.

Fakta om de problematiske viskelædere
5 af de viskelædere, der indeholdt for store koncentrationer af ftalater kan umiddelbart betegnes som legetøj. Derfor er de omfattet af forbuddet mod ftalater i legetøj til børn under 14 år.
Se billeder og navne på de 5 viskelædere

De 14 andre viskelædere falder uden for reglerne, fordi de ikke kan kategoriseres som legetøj. Der er altså ingen direkte regulering af indholdet af ftalater. Det er producenternes ansvar, at de produkter, som de sælger, ikke udgør en risiko. Også selvom der ingen direkte regler er, som siger, at ftalater ikke er lovlige i viskelædere. Producenter og forhandlere har dog handlet i god tro, da de ikke har været bekendt om risikoen fra ftalater i viskelæder tidligere.

Miljøministeren har bemyndiget Miljøstyrelsen til at skride ind over for viskelædere, som falder uden for ftalatreglerne. Den bemyndigelse har Miljøstyrelsen valgt at bruge over for 11 ud af de 14 viskelædere, som falder uden for reglerne.
Se billeder og navne på de 11 viskelædere.

Det er valgt at skride ind over for de 11 viskelædere på baggrund af en risikovurdering af viskelæderne.

Risikovurdering af viskelæderne
Viskelæderne indeholdende ftalater er blødgjort med ftalaterne diethylhexylftalat (DEHP) og/eller diisononylftalat (DINP). DEHP er klassificeret som skadende for fostre og forplantningsevnen ud fra forsøg på dyr, og den effekt som ses ved den laveste koncentration, som giver effekt i dyreforsøg er testikeltoksicitet. DINP er ikke klassificeret som farlig, men der er i dyreforsøg set effekter på lever- og nyrevægten. Desuden er DINP på EU’s liste over stoffer, der anses for at være potentielt hormonforstyrrende. Stoffer kommer på denne liste, hvis der er dokumentation for hormonforstyrrende effekt i reagensglasforsøg eller mindre sikre resultater fra dyreforsøg. For viskelæderne er risikoen beregnet ud fra, at et barn på 20 kg spiser 8 mg viskelæder og sutter på viskelæderet i en time hver dag.

Tre viskelædere udgør ikke i sig selv en risiko. Et viskelæder indeholdt 0,6 % DEHP, og i den mængde er der ingen risiko, hvis udsættelsen udelukkende kommer fra viskelæderet. For de to andre viskelædere har Miljøstyrelsen vurderet, at de ikke bør anvendes af mindre børn, da der ikke alene ud fra eksponeringen af viskelæderet vil være tale om en risiko. Børn og voksne bliver dog eksponeret for ftalater gennem en række andre produkter og især via fødevarer. Miljøstyrelsen mener, at den eksponering, som vil finde sted fra viskelæderet er så høj, at den samlede eksponering af ftalater fra alle produkter vil blive for høj. Med i vurderingen indgår også, at de to viskelædere er hvide kontor viskelædere, der ikke umiddelbart appellerer til mindre børn, og børn som putter disse viskelædere i munden formentlig vil veje mere end de 20 kg, der er taget udgangspunkt i, og eksponeringen for større børn vil være lavere. For de øvrige 11 viskelædere har Miljøstyrelsen vurderet at udsættelsen af ftalater er så høj at den vil udgøre en risiko når børn sutter på eller indtager små mængder viskelæder over en længere periode.

Se mere om risikoen ved ftalater

Det kan du gøre som forbruger
Man kan i hjemmet have ældre viskelædere liggende, som er blødgjort med ftalater. Alle viskelædere både viskelædere der kategoriseres som legetøj og viskelædere, der ikke kategoriseres som legetøj, som er købt inden det nye ftalatforbud trådte i kraft i foråret 2007 kan indeholde ftalater. Hvis man er i tvivl om hvorvidt ens ældre viskelædere indeholder ftalater bør de ikke anvendes af børn.

  • Lad ikke børn anvende ældre viskelædere, da de kan indeholde ftalater
  • Køb viskelædere, der er CE-mærket som legetøj
  • Køb ikke viskelædere af PVC, da disse oftest er blødgjort med ftalater

Hvad gøres for fremover at undgå ftalater i viskelæder
Ministeren har bedt Miljøstyrelsen om at foreslå Kommissionen at udvide ftalatforbuddet til også at omfatte skoleudstyr, der ikke er kategoriseret som legetøj, da det ikke er rimeligt, at børn bliver udsat for ftalater gennem skoleudstyr på samme vis som det kunne lade sig gøre tidligere gennem legetøj. Anvendelsen af ftalater i viskelædere er ikke tidligere vurderet, og derfor ikke omfattet af  det eksisterende forbud i legetøj og børneartikler.

Desuden gennemførte Kemikalieinspektionen umiddelbart efter ikrafttrædelsen af de nye ftalatregler en tilsynskampagne om ftalater i legetøj til børn over 3 år. Ved udtagning af produkterne havde Kemikalieinspektionen 522 produkter i hånden, 59 produkter blev udtaget og 8 indeholdt ftalater over grænseværdien, der blev i denne kampagne ikke udtaget viskelædere. Der er altså generelt meget få overtrædelser af ftalatreglerne og når det gælder produkter, som ikke er omfattet af ftalatreglerne, er det virksomhedernes ansvar at produkterne ikke udgør en risiko.

Herudover bliver der hvert år lavet en række kortlægninger af kemikalier i forbrugerprodukter, herunder også kortlægninger om legetøj og børneartikler. Miljøstyrelsen er desuden i løbende dialog med legetøjsbranchen om regler og tiltag på området. Der er derfor generelt stor opmærksomhed på indholdet af kemikalier i legetøj og børneartikler, så der ikke er en risiko for børnene.

Det siger reglerne
Den 16. januar 2007 trådte der nye regler i kraft på ftalatområdet. Legetøj og småbørnsartikler til børn op til 14 år må ikke indeholde di(2-ethylhexyl)ftalat) (DEHP), dibutylftalat (DBP) og butylbenzylftalat (BBP) i koncentrationer over 0,1 % udtrykt i masse af det blødgjorte materiale.

Hvis der er tale om legetøj og småbørnsartikler, som børn vil kunne putte i munden, må det endvidere ikke indeholde diisnonylftalat (DINP), diisodecylftalat (DIDP) og di-n-octylftalat (DNOP) i koncentrationer over 0,1 % udtrykt i masse af det blødgjorte materiale.

For øvrige ftalater i småbørnslegetøj og småbørnsartikler for børn i alderen 0-3 år gælder fortsat, at det maksimalt må indeholde 0,05 % ftalater.

Forbuddene omfatter såvel anvendelse som import og salg. Salgsforbuddet blev af ministeren udsat til den 16. april 2007.

Efter forbuddet om ftalater trådte i kraft i foråret 2007 er det ikke længere tilladt at blødgøre viskelædere, der er legetøj, med de 6 navngivne ftalater. Der er dog ingen direkte forbud mod ftalater i viskelæder, som ikke er legetøj.

Viskelæder og andre produkter bør dog ikke afgive kemiske stoffer i mængder, som udgør en risiko, og det er forhandlernes og producenternes ansvar at sikre, at deres produkter ikke udgør en risiko.

Læs mere:
Faktaark: Ftalater i legetøj

Kortlægning samt sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i skoletasker, legetasker, penalhuse og viskelædere