Kontrol med om der gives tilstrækkelige informationer ved eksport af kemikalier(PIC Forordningen)

Kemikalieinspektion deltager i et fælles europæisk pilotprojekt om kontrol af artikel 17 i PIC-forordningen (EU) nr. 649/2012.

Formålet er at få mere erfaring i at føre kontrol af reglerne i PIC-forordningen i Danmark, samt drage erfaringer fra de andre EU-lande og etablere en fælles fremgangsmåde på tværs af EU og derved opnå større fokus og ensartet tilsyn og håndhævelse ved eksport af visse farlige kemikalier og pesticider til lande uden for EU. Ligeledes kan det være med til at styrke samarbejdet med andre myndigheder, som indgår i kontrollen, herunder blandt andet Toldmyndigheden.

 

Kemikalieinspektionen starter kontrollen april 2018 og fortsætter til august 2018. Den fælles EU afrapportering af kontrollen forventes udarbejdet medio 2019.

 

Kontrollen er afgrænset til at omfatte eksport af 5-10 farlige kemikalier, som er optaget i PIC forordningens bilag I(Liste over kemikalier) og bilag V(liste over kemikalier og artikler som er omfattet af eksportforbud).

Kemikalieinspektionen vil undersøge virksomhedernes regelefterlevelse af PIC forordningen ved eksport af kemikalier, der er omfattet af anmeldelsesproceduren(jf. artikel 8) og eksportforbud(jf. artikel 15). Herunder undersøge eksportørens informationer og krævede dokumentation, som skal medfølge eksporten af kemikalierne jf. PIC forordningens artikel 17.

 

Formålet med PIC-forordningen er at fremme informationsudvekslingen om farlige kemikaliers egenskaber, som dækker særlige regler for import og eksport af strengt regulerede farlige kemikalier til og fra EU.

 

Artikel 8

Eksport af kemikalier, der indeholder stoffer fra PIC forordningens liste bilag 1, del 1 i en koncentration, der udløser mærkningskrav efter CLP forordningen(1272/2008) skal anmeldes. Eksportøren skal anmelde senest 35 dage før den forventede eksportdato og anmeldelsen skal opfylde oplysningskravene i bilag II.

 

Artikel 15, stk.2

Kemikalier, der indeholder stoffer fra PIC forordningens bilag V, må ikke eksporteres. Der er tale om stoffer som heller ikke må anvendes i EU.

 

Artikel 17

Bestemmelsen omhandler krav om oplysninger, der skal ledsage eksporterede kemikalier. Det gælder alle kemikalier, der eksporteres til lande uden for EU, også kemikalier, der ikke er omfattet af anmeldelsesforpligtelsen under PIC forordningen.

Ved eksport er kemikalierne omfattet af reglerne om emballering og mærkning i henhold til CLP-forordningen og biocidforordningen(528/2012) og Pesticidforordningen(1107/2009) og skal ledsages af en række oplysninger bl.a. et sikkerhedsblad i henhold til REACH-forordningen.

Virksomheder inden for alle brancher og størrelser indgår i kontrollen, der består i at kontrollere virksomheder, der eksporterer kemikalier til lande uden for EU. Kontrollen vil foregå i samarbejde med SKAT og vil betyde en udvidelse af samarbejdet med Toldmyndighedens kontrol.

 

Nærmere information om PIC forordningen findes på fakta ark.