Kontrol af import af engangs e-cigaretter og nikotinholdige væsker

I kraft af det øgede politiske fokus gennemfører Miljøstyrelsens
kemikalieinspektion i 2023 en kontrolkampagne rettet mod ulovlig import af engangs e-cigaretter og nikotinholdige væsker.

D. 1. april 2022 blev det forbudt i Danmark at sælge væsker til e-cigaretter med andre smage end tobak og mentol. Siden da er efterspørgslen på aromatiserede evæsker indeholdende nikotin steget kraftigt og salget fra udenlandske leverandører er fulgt med. Den øgede efterspørgsel registreres nu også på Toldstyrelsens lokationer, hvor der foreløbigt i år er blevet tilbageholdt tæt på 6000 stk engangs ecigaretter og 6 flasker med stærkt koncentrerede nikotinopløsninger. Disse produkter indeholder ofte et nikotinniveau, der gør at importen er ulovlig da de omfattes af nationale giftregler. Formålet med kampagnen er at sikre at ulovlige nikotinprodukter ikke kommer i omløb i samfundet, og i særdeleshed blandt børn og unge, hvor brug af disse produkter kan føre til alvorlige sundhedsskade.

Nikotin har en harmoniseret klassificering jf. CLP forordningen som værende giftig ved indtagelse, hudkontakt eller indånding, og blandinger vil ved et nikotin indhold på bare få procent også blive klassificeret som giftige. Giftige blandinger, herunder også væsker til e-cigaretter, må kun importeres af private og erhvervsimportører som afgiver en politipåtegnet rekvisition, og som er over 18 år.

Kampagnen vil forløbe som en koordineret kontrolindsats med Toldstyrelsen i løbet af 2023, med løbende pakkepostkontroller af engangs e-cigaretter og nikotinholdige væsker. Der vil også blive udtaget engangs e-cigaretter blandt beslaglæggelserne og sendt til kemisk analyse for at vurdere nikotin indholdet i forhold til, hvad der deklareres på produktet.

Regler

Giftbekendtgørelsens (BGK nr. 1565 af 19/12/2022) § 5.

CLP forordningen, EF nr. 1272/2008