Fælles nordisk kontrol af tatoveringsfarver

Kemikalieinspektionen vil i 2023 gennemføre tilsyn med den ny-implementerede restriktion for tatoveringsfarver. Kontrolkampagnen gennemføres som et samarbejde mellem Danmark, Sverige, Norge og Finland.

Der blev i januar 2022 indført en række begrænsninger for sundhedsskadelige indholdsstoffer i tatoveringsblæk, og i januar 2023 blev der implementeret yderligere begrænsninger på to pigmenter (Pigment Blue 15:3 og Pigment Green 7). Formålet med kontrol kampagnen er reaktivt at kontrollere, om tatoveringsblæk lever op til disse regler og beskytte forbrugeren mod uønskede effekter fra tatoveringsblæk. De begrænsede indholdsstoffer er bl.a. kræftfremkaldende, mutagene og skadelige for forplantningsevnen. Desuden er der begrænsninger på stoffer, der kan give hudallergi, være ætsende, hudirriterende eller give øjenskader. Ud over begrænsninger på hvad tatoveringsblæk må indeholde, er der krav til den information, der skal fremgå på selve beholderen. Du kan læse mere om reglerne her: Regler for for blæk til tatovering og permanent makeup

Kampagnen vil forløbe som en kombination af fysiske tilsyn hos tatovører og grænsekontrol i samarbejde med tolden af importerede tatoveringsfarver. Kontrollerne foretages i løbet af 2023, og forventes afsluttet i udgangen af året. Kampagnen er en del af det fælles nordiske projekt for kontrol af tatoveringsblæk (Nordic Joint Control of Tattoo Inks), og der udgives en samlet rapport med fælles resultater i løbet af 2024.

 

Regler

REACH forordning 1907/2006, bilag XVII indgang 75