Kontrol med forhandlere af pesticider og biocidholdige produkter 2022

Kontrollen med forhandlere af pesticider indgår som en del af regeringens sprøjtemiddelstrategi 2022-2026, og der er ønske om at understøtte og styrke en forsat målrettet kontrol med overtrædelser på sprøjtemiddelområdet. Der føres løbende kontrol hos producenter, importører og forhandlere, der sælger pesticider.

Kontrolindsatsen er fokuseret på forhandlere, der sælger pesticider til erhvervsmæssig brug. Forhandlerne, der sælger de meget giftige bekæmpelsesmidler, får besøg hvert år. Kontrollen prioriteres derudover på områder, hvor der ud fra tidligere erfaringer er størst sandsynlighed for overtrædelser.

Kontrollen, der udføres af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, er med til at sikre, at det kun er godkendte og lovlige pesticider, der kan købes og sælges i Danmark.

Se resultatet fra forhandlerkampagnen 2021 her: Kontrol med forhandlere af pesticider og biocidholdige produkter 2021

Resultat af kontrollen

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion førte i 2022 tilsyn hos 51 forhandlere og importører, heraf 8 mellemhandlere (importører, distributører og ompakkere), 21 forhandlere af meget giftige pesticider, 16 forhandlere af professionelle pesticider (grovvareforhandlere) og 6 forhandlere af ikke-professionelle pesticider (bl.a. byggemarkeder, planteskoler og anden detail). Der blev konstateret overtrædelser i forhold til pesticider hos 28 af de 51 forhandlere, hvilket er en overtrædelsesprocent på 55 %. Der blev konstateret overtrædelser i forhold til både biocider og pesticider ved 36 af de 51 forhandlere, hvilket svarer til en overtrædelsesprocent på 71 %.

 

 

Nedenfor ses fordelingen af overtrædelser ift. forhandlerkontrollen 2022. 

 

Pesticidkontrol

Forhandlere til professionelle (grovvarer og meget giftige midler)

Mellemhandlere (importører, lagerhotel, indkøbsforeninger)

Planteskoler/ byggemarked og øvrig detail

Total

Antal tilsynsbesøg

37

8

6

51

Tilsynsbesøg med overtrædelser vedr. pesticider

 

22

 

4

 

2

 

28

Overtrædelsesprocent

59

50

33

55

Tilsynsbesøg med overtrædelser vedr. biocider

5

0

3

8

Der kan forekomme mindre justering af tallene, da kontrollen for 2022 ikke er endeligt

 

De mest hyppige overtrædelser er fund af tidligere godkendte midler, der ikke længere må sælges, idet godkendelsen er udløbet, overtrædelse af reglerne om opbevaring af bekæmpelsesmidler samt manglende journalisering ved køb/salg og anvendelse af professionelle plantebeskyttelsesmidler.

Bekæmpelsesmidler skal opbevares miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt og utilgængelig for børn. Midlerne må ikke opbevares sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignede. Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har derfor kontrolleret, at bekæmpelsesmidlerne opbevares på fast underlag, således at det omkringliggende miljø ikke bliver forurenet.

 

Yderligere har der været fokus på, at bekæmpelsesmidler bliver opbevaret i den ubrudte original pakning, som varen er leveret fra producent, importør, leverandør, distributør. Bekæmpelsesmidler skal opbevares i den oprindelig emballage og med korrekt mærkning. Konkret har Kemikalieinspektionen kontrolleret opbevaringen af rottemidler (rodenticider) jf. rottemidlernes godkendt etiket, hvor det fremgår, at de skal være under lås.

 

Ulovlig besiddelse af bekæmpelsesmidler og andre forbrugerprodukter med forældede faremærkning er konstateret på flere virksomheder, og alle er påbudt destruktion. Reglerne om mærkning af bekæmpelsesmidler fremgår af CLP-forordningen. Det fremgår af CLP-forordningens artikel 4, stk. 10, at stoffer og blandinger ikke må besiddes eller markedsføres, hvis de ikke overholder bestemmelserne CLP-forordningen.

 

Der er yderligere overtrædelser på registrering af professionelle plantebeskyttelsesmidler. Producenter, leverandører, distributører, importører og eksportører af plantebeskyttelsesmidler skal fører registre over de plantebeskyttelsesmidler, de producerer, importerer, eksporterer, opbevarer eller markedsfører, i mindst fem år. Professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler skal fører i mindst tre år registre over de plantebeskyttelsesmidler, de anvender, omfattende oplysninger om plantebeskyttelsesmidlets navn, tidspunkt og dosis for anvendelsen samt areal og afgrøde, som plantebeskyttelsesmidlet blev anvendt på.

 

Kemikalieinspektionen har henvist til vejledning om den nye registreringsordning i MAB, med Miljøstyrelsens registrer over forhandlere af pesticider (plantebeskyttelsesmidler). Alle virksomheder, der i Danmark producerer, importerer, eksporterer, distribuerer, forhandler, ompakker eller oplagrer pesticider, der er godkendt til professionel anvendelse, er pligtige til at lade sig registrere i dette system via en selvbetjeningsløsning i it-systemet MAB. Det tilgås ved hjælp af NemID for Erhverv. Fristen for at lade sig registrere var den 1. januar 2022, og man skal herefter lade sig genregistrere én gang årligt. I samme register udsteder Miljøstyrelsen tilladelser til salg af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler, som er gældende til udgangen af december samme år. Virksomheder kan senere, når tilladelsen udløber, købe en ny tilladelse, som vil gælde for det efterfølgende år. Dette har været en ekstra opgave for Kemikalieinspektionen, at kvalitetssikre de nævnte registreringer og tilladelser.