Kontrol af indhold og oplysningspligt vedrørende særligt problematiske kemiske stoffer i forbrugerprodukter

Kemikalieinspektionen gennemfører en kontrolkampagne af
forbrugerprodukter, som er registreret i databasen ”Tjek Kemien” samt
af oplysningspligten vedr. ikke-registrerede forbrugerprodukter.

Kontrollen vil bestå af to dele:

  • Vi vil undersøge både forbrugerprodukter, som allerede er registreret i databasen ”Tjek Kemien”, og
  • Forbrugerprodukter som ikke er registrerede i databasen.

Virksomheder kan benytte databasen til at oplyse forbrugerne om indholdet af særligt problematiske stoffer i deres produkter.

Kontrollen vil undersøge, om hhv. de registrerede og de ikke-registrerede forbrugerprodukter indeholder særligt problematiske kemiske stoffer (såkaldte kandidatlistestoffer) i en koncentration over 0,1 %.

I henhold til artikel 33 stk. 2 i REACH forordningen, har enhver forhandler af et produkt pligt til at videregive information til en forbruger om produktets indholdet af særligt problematiske stoffer (de såkaldte kandidatlistestoffer). Kandidatlisten er en liste over stoffer med særligt problematiske egenskaber med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Det kan eksempelvis være stoffer, der er mistænkt for hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende effekt.

Når en forbruger anmoder om oplysning om indhold af kandidatlistestoffer har forhandleren pligt til at svare indenfor 45 dage, hvis produktet indeholder mere end 0,1 procent af et kandidatlistestof. Kontrol i 2021 af oplysningspligten er en del af det fælles europæiske projekt LIFE Ask REACH.

Denne kampagne er en fortsættelse af Kemikalieinspektionens deltagelse i en fælleseuropæiske kontrolkampagne af oplysningspligten, som blev påbegyndt i 2021.

Kemikalieinspektionen har desuden, men ikke i fælleseuropæisk regi, udført kontrol af oplysningspligten i 2015, 2017 og 2018.

Regel: REACH forordningen (nr. 1907/2006) artikel 33, stk. 2