Kontrol af advarselsmærkning af kemiske produkter til forbrugere

Kemikalieinspektionen har kendskab til en række sager, hvor mærkningen ikke er tilstrækkelig til at advare forbrugerne, når de køber produkterne. Særligt vurderer Inspektionen, at der er brug for en indsats indenfor advarselsmærkning ved køb på nettet, ved køb af kemisk legetøj og ved køb af kemiske produkter til erhvervsmæssig brug.
Kemikalieinspektionen gennemfører derfor i 2022: Særlig forbrugerbeskyttelseskampagne vedrørende CLP; Kemisk legetøj, kemiske erhvervsprodukter og advarsel ved nethandel.

Kemiske blandinger er reguleret i CLP-forordningen,* der bl.a. har til formål at sikre, at kemiske blandinger er mærket med farepiktogrammer og faresætninger. Det, der skal fremgå, afhænger af, hvilke kemiske stoffer blandingen er sammensat af.

Det gør sig samtidig gældende, at der ved enhver reklame for en blanding, der skal mærkes på grund af dens sammensætning, også skal sikres, at køberen har haft mulighed for at se mærkningen eller som minimum oplyses om den eller de typer af farer, som der også oplyses om på blandingens mærkning.

Trods den nuværende regulering, så er Kemikalieinspektionen bekendtgjort med en række sager, hvor reglerne ikke overholdes, og der derfor er en potentiel fare for den, som anvender kemiske blandinger.

De kemiske blandinger, der fokuseres på , er blandt andet:

  • Kemisk legetøj, fx væsker til støbning af perler mv. og smelteglas.
  • Kemiske produkter til professionelt brug, fx fugemasse, cementblandinger og maling.
  • Kemiske blandinger til salg på nettet, fx rustfjerner, lampeolier, fortynder, hygiejnetabs, voks, rengøringsmidler og husholdningskemikalier.

Kontrollen vil blive gennemført i Danmark med både fysiske kontrolbesøg og ved kontrol af salg på nettet. Der er fokus på at sikre en øget forbrugerbeskyttelse, herunder en særlig høj beskyttelse af børn, sårbare grupper og arbejdstagere.

Kampagnen er en vigtig del af kemiindsatsen, fordi kemiske blandinger, hvor den nødvendige advarsel af brugerne mangler, medfører en betydelig risiko og endda fare i nogle tilfælde.

Du er velkommen til at kontakte Inspektionen på Obfuscated Email, hvis du skulle have nogle spørgsmål til kampagnen, der forventes afsluttet ved udgangen af 2022.

Reglerne der vil være særligt fokus på:

Produkterne vil blive kontrolleret efter CLP-forordningens artikel 4, 17, 35, 36 og 48, i det omfang, som det findes relevant i de konkrete tilfælde.

 

*CLP-forordningen: Europa-parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger med senere ændringer.