Kontrol af advarselsmærkning af kemiske produkter til forbrugere

Kemikalieinspektionen havde igennem en periode modtaget en række indberetninger, hvor mærkningen muligvis ikke var tilstrækkelig til at advare forbrugerne, når de købte kemiske produkter/blandinger online.

Inspektionen vurderede, at der var behov for en indsats indenfor advarselsmærkning ved køb på nettet, ved køb af kemisk legetøj og ved køb af kemiske produkter til erhvervsmæssig brug.

Kemikalieinspektionen gennemførte derfor i 2022: Særlig forbrugerbeskyttelseskampagne vedrørende CLP; Kemisk legetøj, kemiske erhvervsprodukter og advarsel ved nethandel.

Kemiske blandinger er reguleret i CLP-forordningen*, der bl.a. har til formål at sikre, at kemiske blandinger er mærket med farepiktogrammer og faresætninger. Det, der skal fremgå, afhænger af, hvilke kemiske stoffer blandingen er sammensat af.

Det gør sig samtidig gældende, at der ved enhver reklame for en blanding, der skal mærkes på grund af dens sammensætning (klassificering af blandingen), også skal sikres, at køberen har haft mulighed for at se mærkningen eller som minimum oplyses om den eller de typer af farer, som der også oplyses om på blandingens mærkning (H-sætninger).

Trods den nuværende regulering, så var Kemikalieinspektionen bekendtgjort med en række sager, hvor reglerne ikke var overholdt. Der var derfor mulighed for at forbrugeren ved online-købet ikke blev oplyst om en mulige fare ved produktet.

De kemiske blandinger, der blev fokuseret på i kampagnen, var blandt andet:

  • Kemisk legetøj, fx væsker til støbning af perler mv. og smelteglas.
  • Kemiske produkter til professionelt brug, fx fugemasse, cementblandinger og maling.
  • Kemiske blandinger til salg på nettet, fx rustfjerner, lampeolier, fortynder, hygiejnetabs, voks, rengøringsmidler og husholdningskemikalier.

Kontrollen blev gennemført i Danmark ved kontrol af salg på nettet og rekvisition af produkterne. Der var fokus på at sikre en øget forbrugerbeskyttelse, herunder en særlig høj beskyttelse af børn, sårbare grupper og arbejdstagere.

Kampagnen var en vigtig del af kemiindsatsen, fordi kemiske blandinger, kan medføre en betydelig risiko og eventuelt fare for forbrugeren, hvis de nødvendige advarsler ikke bliver oplyst i tilstrækkelig grad.

Inspektionen har kontrolleret 34 produkter fordelt på 37 sager. Der er fundet overtrædelser i 22 sager svarende til en overtrædelsesgrad på 59,5 %. Uden medregning af de sager, hvor produktet ikke længere fandtes eller hvor sagerne var udenfor Inspektionens jurisdiktion, så giver det en overtrædelsesgrad på 66,7 %.

Det skal dog i den henseende bemærkes, at en stor del af sagerne bygger på tidligere modtagne indberetninger, og der har derfor som udgangspunkt også været en formodning om, at der ville være overtrædelser.

Du som forbruger bør passe på dig selv og sikre dig viden om et kemisk produkts eventuelle farlighed og virkning, når du køber kemiske produkter på internettet. Det er virksomhederne forpligtet til at oplyse om på deres hjemmeside, hvis du køber herfra.

Til onlinevirksomhederne har Miljøstyrelsen for nyligt fået udviklet et værktøj, der kan hjælpe med at sikre, at man har den rigtige mærkning på sin hjemmeside. Værktøjet findes her.

Du er velkommen til at kontakte Inspektionen på Obfuscated Email, hvis du skulle have nogle spørgsmål til kampagnen

 

 

*CLP-forordningen: Europa-parlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger med senere ændringer.