REF-9 Kontrol af godkendelsespligtige kemiske stoffer

Kemikalieinspektionen gennemførte i 2021 en kontrolkampagne, hvor Inspektionen kontrollerede virksomheders overholdelse af reglerne vedr. godkendelsespligtige kemiske stoffer i den fælleseuropæiske kemikalielovgivning REACHs forordnings bilag XIV. Kontrollen gennemførtes som et led i det niende fælleseuropæiske håndhævelsesprojekt kaldet REF-9, og blev udført i tæt samarbejde med Arbejdstilsynet, da REF-9 projektet også omfattede kontrol af de arbejdsmiljømæssige vilkår, som er fastsat i EU godkendelsen af de pågældende stoffer.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion foretog kontrol af i alt 11 virksomheder. For 8 af virksomhederne foregik kontrollen administrativt, mens Kemikalieinspektionen foretog fysisk kontrolbesøg på 3 virksomheder i samarbejde med Arbejdstilsynet.

Virksomhederne var udvalgt på baggrund af hhv. indberetninger fra Arbejdstilsynet og fra oplysninger i giftmeddelelsessystemet (Digitale MiljøAdministration, DMA’en).

Kontrollen omfattede følgende godkendelsespligtige stoffer: natriumdichromat, kaliumdichromat, chlorethylen, strontium chromat og chromtrioxid.

Kemikalieinspektionen kontrollerede, om virksomhederne arbejder under en EU godkendelse, og om de har foretaget den lovpligtige indberetning jf. artikel 66 i REACH om anvendelse af et godkendelsespligtigt stof til det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA).

Sideløbende kontrollerede Arbejdstilsynet arbejdsmiljørelaterede forhold, herunder stoffernes sikkerhedsdatablade og de såkaldte eksponeringsscenarier.

Kemikalieinspektionen fandt at:

Fem af virksomhederne ikke længere anvender et Bilag XIV (godkendelsespligtigt) stof.

To af virksomhederne anvender et Bilag XIV stof, som dog er undtaget godkendelsespligten, fordi det bruges i forsknings- og udviklings-, herunder kvalitetskontrol øjemed, jf. REACH artikel 56 stk. 3

En af virksomhederne anvender et godkendelsespligtigt stof i overensstemmelse med reglerne.

To af virksomhederne anvender et godkendelsespligtigt stof, men lever ikke op til alle forpligtelserne i godkendelsen.

Kemikalieinspektionen har udsendt vejledninger om regler og forpligtelser til de berørte virksomheder.

Resultaterne fra alle deltagerlande i REF-9 projektet vil blive rapporteret samlet af det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) i 4. kvartal af 2022.

 

Læs mere om reglerne for godkendelsespligtige stoffer her: https://mst.dk/kemi/kemikalier/reach-og-clp/faa-overblik-over-reach/godkendelsesordningen/

Læs mere om REF-9 på ECHA’s hjemmeside: https://echa.europa.eu/da/-/authorisation-obligations-and-recovered-substances-in-the-scope-of-two-forum-enforcement-projects

 

REGLER:

REACH forordningen (nr. 1907/2006) særligt fokus på afsnit VII