REF-9 Kontrol af godkendelsespligtige kemiske stoffer

Kemikalieinspektionen gennemfører i 2021 en kontrolkampagne hvor virksomheders overholdelse af reglerne vedr. godkendelsespligtige kemiske stoffer reguleret af REACH forordningens bilag XIV kontrolleres. Kontrollen gennemføres som et led i det niende fælleseuropæiske håndhævelsesprojekt REF-9 (REACH enforcement project) under Forum.

Kampagnen har til formål at føre en bred kontrol med forpligtelserne i forbindelse med markedsføring og brug af godkendelsespligtige stoffer.

Kort om godkendelsespligtige stoffer:

Ifølge REACH- forordningen er en række særligt problematiske stoffer godkendelsespligtige. Det vil sige, at disse stoffer ikke må markedsføres eller anvendes med mindre EU Kommissionen har udstedt en godkendelse. Godkendelserne gives til en navngiven godkendelsesindehaver og til en specifik anvendelse. I mange tilfælde vil der til godkendelse knytte sig en række betingelser til beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed, beskyttelse af offentligheden og miljøet

Kampagnen vil kontrollere, at virksomheder, som anvender godkendelsespligtige stoffer, har en godkendelse til det specifikke stof, og at arbejdet med stoffet foregår i overensstemmelse med betingelserne i godkendelsen. Da kampagnen omfatter kontrol af arbejdsmiljø, foretages kampagnen i tæt samarbejde med Arbejdstilsynet.

Læs mere om reglerne for godkendelsespligtige stoffer her: https://mst.dk/kemi/kemikalier/reach-og-clp/faa-overblik-over-reach/stoffer-paa-godkendelsesordningen/

Læs mere om REF-9 på ECHA’s hjemmeside: https://echa.europa.eu/da/-/authorisation-obligations-and-recovered-substances-in-the-scope-of-two-forum-enforcement-projects

 

REGLER:

REACH forordningen (nr. 1907/2006) særligt fokus på afsnit VII