Kontrol af kølemidler, import samt illegal handel og/eller installation

Kølemidlerne – HFC, PFC og SF6 – (flourholdige drivhusgasser, herefter betegnet F-gasser) er alle drivhusgasser og uønskede i miljøet. F-gasserne er problematiske i miljøet, fordi de bidrager til klimaforandringer. Der er begrænsninger på brugen af kølemidler, idet salget inden for EU sker via tildelte kvoter, jf. nyere regulering på området.

Kemikalieinspektionen har i 2021 gennemført en række kontroller på F-gas området. Det blev kontrolleret om reglerne i F-gas forordningen (forordning EU 517/2014 af 16. april 2014) og F-gas bekendtgørelsen (BEK nr. 1326 af 19/11/2018) overholdes.

Kontrollerne har fordelt sig på forskellige forhold, herunder:

  • ulovlige engangsbeholdere der medførte beslaglæggelse (29 kontroller)
  • ulovligt salg og ulovlig brug af f-gas (5 kontroller)
  • øvrige kontroller (26 kontroller)

Der blev således i alt gennemført 60 kontroller.

Ved kontrol af de ulovlige engangsbeholdere, blev der beslaglagt i alt 49 engangsbeholdere, alle beholderne blev taget i Tolden og efter endt sagsbehandling sendt til destruktion. De øvrige kontroller omfattede blandt andet manglende autorisation og manglende journalføring. Tolden har ydermere tilbageholdt flere køleskabe i henhold til fælleseuropæisk samarbejde med TAXUD, som Kemikalieinspektionen har vurderet lovligheden af.

En virksomhed er blevet meldt til Politiet for flere overtrædelser jf. f-gas reglerne og kemikaliereglerne.