Kontrol af indhold og oplysningspligt vedrørende særligt problematiske kemiske stoffer i forbrugerprodukter

Kemikalieinspektionen gennemfører i efteråret 2021 en kontrolkampagne vedr. forbrugerprodukter, som er registreret i databasen ”Tjek Kemien”.

 

I efteråret 2021 vil kontrollen fokusere på forbrugerprodukter, som allerede er registreret i databasen ”Tjek Kemien”. Virksomheder kan benytte databasen til at oplyse forbrugerne om indholdet af særligt problematiske stoffer i deres produkter

Kontrollen vil undersøge, om de registrerede forbrugerprodukter indeholder særligt problematiske kemiske stoffer (såkaldte kandidatlistestoffer) i en koncentration over 0,1 %. Hvis det er tilfældet, vil det også blive kontrolleret om forhandleren har opfyldt oplysningspligten overfor forbrugerne.

I henhold til artikel 33 stk. 2 i REACH forordningen, har enhver forhandler af et produkt pligt til at videregive information til en forbruger om produktets indholdet af særligt problematiske stoffer (de såkaldte kandidatlistestoffer). Kandidatlisten er en liste over stoffer med særligt problematiske egenskaber med hensyn til menneskers sundhed og miljøet. Det kan eksempelvis være stoffer, der er mistænkt for hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende effekt.

Når en forbruger anmoder om oplysning om indhold af kandidatlistestoffer har forhandleren pligt til at svare indenfor 45 dage, hvis produktet indeholder mere end 0,1 procent af et kandidatlistestof. Kontrol i 2021 af oplysningspligten er en del af det fælles europæiske projekt LIFE Ask REACH.

Kemikalieinspektionen har tidligere, men ikke i fælleseuropæisk regi, udført kontrol af oplysningspligten i 2015, 2017 og 2018.

 

REGEL:

REACH forordningen (nr. 1907/2006) artikel 33, stk. 2