Kontrol med forhandlere af pesticider og biocidholdige produkter 2021

Kontrollen med pesticider indgår som en del af regeringens pesticidstrategi 2017-2021. Der føres løbende kontrol hos producenter, importører og forhandlere, der sælger pesticider.

Kontrolindsatsen er fokuseret på forhandlere, der sælger pesticider til erhvervsmæssig brug. Kontrollen udføres af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, og er med til at sikre, at det kun er godkendte og lovlige pesticider, der kan købes og sælges i Danmark.

Kemikalieinspektionen fører systematisk kontrol med forhandlere af pesticider, der sælger til erhvervsmæssig brug. Forhandlerne, der sælger de meget giftige bekæmpelsesmidler, får besøg hvert år. Kontrollen prioriteres derudover på områder, hvor der ud fra tidligere erfaringer er størst sandsynlighed for overtrædelser.

Kemikalieinspektionen førte i 2021 tilsyn hos 103 forhandlere og importører, heraf 5 mellemhandlere (importører, distributører og om pakkere), 10 forhandlere af meget giftige pesticider, 47 forhandlere af professionelle pesticider (grovvareforhandlere) og 41 forhandlere af ikke professionelle pesticider (bl.a. byggemarkeder, planteskoler og anden detail). Der blev konstateret overtrædelser i forhold til pesticider og biocider hos 63 af de 103 forhandlere, hvilket er en overtrædelsesprocent på 61 %.

Pesticidkontrol Forhandlere til professionelle (grovvarer og meget giftige midler) Mellemhandlere (importører, lagerhotel, indkøbsforeninger) Planteskoler/ byggemarked og øvrig detail Total
Antal tilsyn 57 5 41 103
Tilsynsbesøg med overtrædelser vedr. pesticider og biocider 35 3 25 63
Overtrædelsesprocent 61 60 61 61
Der kan forekomme mindre justering af tallene, da kontrollen for 2021 ikke er endeligt afrapporteret.

De mest hyppige overtrædelser er fund af tidligere godkendte midler, der ikke længere må sælges, idet godkendelsen er udløbet, samt overtrædelse af reglerne om opbevaring af bekæmpelsesmidler. Bekæmpelsesmidler skal opbevares miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt og utilgængelig for børn. Midlerne må ikke opbevares sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignede. Kemikalieinspektionen har derfor kontrolleret, at bekæmpelsesmidlerne opbevares på fast underlag, således det omkringliggende miljø ikke bliver forurenet.

Producenter, leverandører, distributører, importører og eksportører af plantebeskyttelsesmidler skal føre registre over de plantebeskyttelsesmidler, de producerer, importerer, eksporterer, opbevarer eller markedsfører, i mindst fem år. Professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler skal i mindst tre år føre registre over de plantebeskyttelsesmidler, de anvender, omfattende oplysninger om plantebeskyttelsesmidlets navn, tidspunkt og dosis for anvendelsen samt areal og afgrøde, som plantebeskyttelsesmidlet blev anvendt på.

Se tabel med oversigt over typer af forhandlere og overtrædelser hvad angår pesticider (del af Pesticidstrategi 2017-2021)