Kontrol af tungmetaller i batterier

Kemikalieinspektionen gennemførte i 2020 en kontrol af tungmetaller i batterier

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har kontrolleret 103 batterier fra danske webshops, byggemarkeder og detailvarebutikker. Formålet med kampagnen var at kontrollere indholdet af tungmetaller, herunder kviksølv, cadmium og bly, i batterier. Dertil blev det også set på, om batterierne havde det lovbestemte recirkulationsmærke og om virksomhederne var registreret i Dansk Producentansvars System.

Der blev udtaget forskellige størrelser af batterier, som fx knapceller, AAA, AA, C, D og E. Batterierne blev også fordelt på forskellige materialer;  lithium, alkalin, sølvoksid, zink, lithium ion, nickel-metalhydrid og nickel-cadmium.

Ud af de 103 batterier var der 43 som ikke overholdt reglerne. De fleste overtrædelser vedrørte mærkningen af batteriet, men der blev også påvist tungmetaller over grænseværdier i tre stk. batterier.

Kemikalieinspektionen har håndhævet som følger; 

- 31 stk. vejledninger om at mærkningen med recirkuleringssymbolet eller betegnelse for bly "Pb", ikke opfyldte minimumskravene mhb på størrelsen af symbolet/betegnelsen, eller var placeret på den forkerte side af batteriet   

- 1 stk. vejledninger om at cadmiumindhold lå på grænseværdien

- 6 stk. indskærpelser af salgsstop pga. manglende mærkning med recirkuleringssymbolet

- 1 stk. indskærpelse af salgsstop pga. størrelsen af mærkningen med recirkuleringssymbolet afvigte markant fra minimumskravene

- 1 stk. indskærpelse af salgsstop pga. manglende mærkning for blyindhold

- 1 stk. indskærpelse og varsling af påbud om salgsstop pga. at indhold af cadmiumindholdet overskred grænseværdien (påbuddet blev ikke udstedt da butikken efterkom indskærpelsen)

- 2 stk. indskærpelse og varsling af påbud om salgsstop pga. at indhold af kviksølvindholdet overskred grænseværdien (påbuddet blev ikke udstedt da butikkerne efterkom indskærpelsen) 

Tre virksomheder var ikke registreret i Dansk Producentansvars System. Kemikalieinspektionen har indrapporteret dette til Miljøstyrelsens enhed for Cirkulær Økonomi og Affald, som er ansvarlig enhed for reglerne for registrering.

Kampagnen er en vigtig del af den danske kemiindsats, der har fokus på de såkaldte CMR-stoffer (kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske), samt miljøskadelige stoffer.

 

Bekendtgørelser som kontrolleres:

Bekendtgørelse nr. 870 af 8. juli 2015 om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer

Bekendtgørelse nr. 1453 af 7. december 2015 om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer.

 

Se også Kontrolkampagne: Mange batterier overholder ikke lovgivningen