Kontrol af importører og forhandlere af gifte til erhvervsmæssig anvendelse

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i løbet af fjerde kvartal i 2019 gennemført en national stikprøvekontrol af 21 ud af ca. 300 virksomheder, som har meddelt til Miljøstyrelsen, at de importerer og/eller videresælger meget giftige og giftige stoffer og blandinger til erhvervsmæssige bruger.

De 21 virksomheder er geografisk fordelt henover Jylland, Fyn og Sjælland i 12 byer. Kemikalieinspektionen kontrollerede, om giftige stoffer og blandinger håndteres i overensstemmelse med de gældende regler om opbevaring og videresalg. Kemikalieinspektionen kontrollerede følgende områder:

  • Virksomhedens procedure og fremgangsmåde for salg af gifte til de virksomheder, institutioner og personer, som er berettiget til at indkøbe, videresælge eller anvende giftige stoffer og blandinger.
  • Opbevaring af dokumentation(salgskartotek) for salg og af giftige stoffer og blandinger.
  • Opbevaring af giftige stoffer og blandinger i aflåst giftskab og kemikalierum.
  • Procedure for tyverianmeldelse og evt. udpeget sikkerhedsansvarlig.

 

Kontrolresultaterne

Kemikalieinspektionen har i 2021 afsluttet kontrolkampagnen. Kontrollen af de 21 virksomheder resulterede i fem indskærpelsessager, to frivillig lovliggørelsessager, tre vejledningssager, to med anden afslutning og ni sager med ingen overtrædelser.

Kemikalieinspektionen konstaterede i langt de fleste til fælder, at virksomhederne har et godt kendskab til klassificeringsbekendtgørelsens regler i kapitel 4(salg af meget giftige og giftige stoffer og blandinger) og kapitel 5(opbevaring og tyverianmeldelse).

Dog konstaterede Kemikalieinspektionen manglende eller ukorrekt ajourføring af salgsdokumentationen med giftmeddelelserne, særligt ved at efterleve klassificeringsbekendtgørelsens:

27 - Enhver, der sælger meget giftige og giftige stoffer og blandinger, har pligt til at sikre sig, at køberen er berettiget til at købe de pågældende stoffer eller blandinger.

§ 35, stk. 3 - I øvrigt skal de i § 26, stk. 1, nr. 1-4, nævnte virksomheder, institutioner og personer ved salg af meget giftige og giftige stoffer og blandinger føre fortegnelse eller kartotek med oplysning om modtagerens navn, stilling og adresse, stoffets eller blandingens betegnelse, mængde og anvendelse samt dato for salget. En specificeret udskrift af virksomhedens normale bogholderi er dog tilstrækkelig, såfremt udskriften kan godkendes af Miljøstyrelsen. Ved salg mod rekvisition er opbevaring af de ekspederede rekvisitioner tilstrækkelig, jf. stk. 1.

Endvidere observeredes ingen overtrædelser, vedrørende opbevaringsforholdene, idet langt de fleste opbevarede deres giftige stoffer og blandinger i aflåst rum eller skab med begrænset adgang.

Der var et par enkelte tilfælde hvor virksomhederne ikke angav den korrekte advarselstrekant jf. klassificeringsbekendtgørelsens § 36, stk. 4. - Hos de i § 26, stk. 1, nr. 1-3, nævnte virksomheder, institutioner og personer skal alle døre til skabe, lokaler og lignende, hvori der opbevares meget giftige og giftige stoffer og blandinger, endvidere forsynes med en advarselstavle, som angivet i bilag 11.

 

Hvad siger reglerne: 

Reglerne er nationale og er beskrevet i kemikalieloven samt klassificeringsbekendtgørelsen:

Kemikalieloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186352

Klassificeringsbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138749

 

Du kan her finde flere oplysninger om giftige stoffer og blandinger på Miljøstyrelsens hjemmeside:

https://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-stoffer/giftige-stoffer-og-blandinger/

 

 For yderligere information kontakt venligst:

Sara Yassine, inspektør, Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion på: 2077 4448.