Kemikalieinspektionen gennemfører kontrol med F-gas området

Kemikalieinspektionen har i 2019 gennemført en række kontroller på F-gas området. Det blev kontrolleret om reglerne i F-gas forordningen (forordning EU 517/2014 af 16. april 2014) og F-gas bekendtgørelsen (BEK nr. 1326 af 19/11/2018) overholdes. Kontrollerne har fordelt sig på forskellige forhold, herunder

- manglende autorisationer (5 kontroller)

- kontrol af oplysninger opgivet af virksomhederne til EU Kommissionen (9 kontroller) 

- ulovlige engangsbeholdere (33 kontroller) samt

- ulovlige køleanlæg (3 kontroller)

 

Der blev således i alt gennemført 50 kontroller. Kemikalieinspektionen fandt 1 overtrædelse i forbindelse med oplysninger opgivet til EU Kommissionen, der omhandlede overskridelse af tildelt kvote. Virksomheden fik en indskærpelse om at overholde gældende regler. Ved kontrol af de ulovlige engangsbeholdere, blev der beslaglagt i alt 71 engangsbeholdere, alle beholderne blev taget i Tolden. I vinterhalvåret blev 3 køleanlæg til køling af skøjtebaner kontrolleret.  Alle 3 køleanlæg var ikke i overensstemmelse med gældende regler, 2 virksomheder fik en indskærpelser om at overholde reglerne og 1 virksomhed fik påbud om at destruere køleanlægget.