Kontrol med artikel 17 i PIC Forordningen

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion vil deltage i et europæisk pilotprojekt om kontrol af artikel 17 i PIC-forordningen (EU) nr. 649/2012 – et område, der ikke tidligere er ført kontrol med i Danmark. Formålet er at få mere erfaring i at føre kontrol af reglerne i PIC-forordningen i Danmark, samt drage erfaringer fra de andre EU-lande og etablere en harmoniseret fremgangsmåde på tværs af EU. Derover kan det være med til at styrke samarbejdet med andre myndigheder, som indgår i kontrollen, herunder blandt andet Told-myndigheden.

Kontrollen vil foregå fra efteråret 2017.

PIC-forordningen dækker særlige regler for eksport af strengt regulerede stoffer til og fra EU. Visse særlig farlige stoffer er det helt forbudt at eksportere. Eksportører af farlige kemikalier og bekæmpelsesmidler er ansvarlige for henholdsvis at anmelde og informere. For de øvrige regulerede stoffer skal eksportøren eller producenten i forvejen anmelde eksporten til Miljøstyrelsen. Artikel 17 omhandler krav om de oplysninger, der skal ledsage eksporterede kemikalier. Ved eksport er disse kemikalier omfattet af reglerne om emballering og mærkning i henhold til CLP-forordningen og pesticidforordningen og skal ledsages af en række oplysninger bl.a. et sikkerhedsblad i henhold til REACH-forordningen.

Virksomheder inden for alle brancher og størrelser indgår i kontrollen, der består i at kontrollere virksomheder, der eksporterer kemikalier omfattet af PIC-forordningen. Kontrollen vil foregå i samarbejde med SKAT og vil betyde en udvidelse af samarbejdet med Told-myndighedens kontrol.