Kontrol af mørtelværker

Kemikalieinspektionen modtog en indberetning i august 2016 om mulig manglende REACH-registrering af læsket kalk blandt 6 danske virksomheder.

Kalk er et naturligt forekommende stof og er undtaget registreringspligten i REACH i henhold til artikel 2, stk. 7, litra b) (bilag V, punkt 7), men ved fremstilling af læsket kalk (og kule kalk) dannes der ved blanding af brændt kalk (kalciumoxid) og vand et nyt kemisk stof, nemlig kalciumhydroxid (cas-nr. 1305-62-0). Kalciumhydroxiden (den læskede kalk) kan derimod ikke betegnes som naturligt forekommende og er derfor omfattet af registreringspligten i REACH forordningens art. 6 og 23, hvorefter produktion og import af et stof i mængder over et ton pr. kalender år skal registreres inden den 31. maj 2018.

Det afgørende er, at der i produktionsprocessen dannes et nyt kemisk stof (den læskede kalk/kalciumhydroxid), og at man dermed teknisk set bliver kemikalieproducent ved fremstilling af læsket kalk/kalciumhydroxid.

Dette medfører, at virksomheder, der selv producerer eller importerer læsket kalk i mængder på over et ton pr. kalenderår, er forpligtet til at registrere dette inden d. 31. maj 2018.

Formålet med kontrolprojektet var at kontrollere, om de indberettede virksomheder fremstiller eller importerer læsket kalk i mængder over et ton pr. år og om de derved er forpligtet til at registrere dette i overensstemmelse med REACH forordningen.

Kontrolprojektet viste, at 3 af virksomhederne ikke importerede eller producerede læsket kalk og var dermed ikke forpligtet til at registrere dette i overensstemmelse med reglerne i REACH-forordningen.

3 af virksomhederne producerede selv læsket kalk i mængder, der lå over et ton pr. kalenderår (men under 100 ton pr. år), og de er derfor forpligtet til at registrere denne produktion inden d. 31. maj 2018. Kemikalieinspektionen har derfor anmodet virksomhederne om at dokumentere, at registrering af læsket kalk er foretaget senest d. 31. maj 2018.