Kontrol af HCB i fyrværkeri

I 2017 gentog Kemikalieinspektionen kontrollen af hexachlorbenzen (HCB) i fyrværkeri, da tidligere kontroller i årene 2008-2012 havde vist mange overtrædelser af forbuddet.

Kampagnen blev genemført i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen, der udtog produkterne til kontrol for sikkerheden. Produkterne blev analyseret for indhold af eventuelt indhold af HCB, og produkternes faremærkning blev kontrolleret. Kontrollen blev afsluttet december 2017.

Om HCB

HCB er klassificeret som kræftfremkaldende. Det forårsager organskader ved løængerevarende eller gentagen eksponering, er meget giftigt for vandlevende orgsnismer og meget giftigt med langvarige virkninger for vandlevende organismer. HCB kan ophobes i miljøet, i dyr og menesker og det nedbrydes meget langsomt. HCB er også mistænkt for at kunne medføre hormonfrostyrrelser og forårsage skader på menneskers immunforsvar. 

Om reglerne

HCB er reguleret i forordning nr. 850/2004, og i bekendtgørelse nr. 820 af 29.9.2003 om visse organiske forbindelser. Bekendtgørelsen forbyder import, salg og anvendelse af bl.a. varer, der indeholder hexaclorbenzen (CAS.nr 118-74-1). Fyrværkeri-etikettens korrekte klassificering, mærkning og emballering er reguleret i CLP-forordningen (forordning nr. 1272/2008) og bekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017, lov om kemikalier.