Kontrol af elektronik til børn og unge 2016

Kontrol af elektriske og elektroniske produkter til børn og unge

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2016 kontrolleret om elektriske og elektroniske produkter til børn og unge overholdt reglerne om indhold af bly, kviksølv, chrom (VI) og visse bromerede flammehæmmere i henhold til RoHS-bekendtgørelsen*, samt frigivelse af nikkel i henhold til REACH-forordningen**.

Kemikalieinspektionen udtog 51 produkter fra 7 forhandlere i hovedstadsområdet. Forhandlerne var landsdækkende supermarkeder og større landsdækkende detailkæder som forhandlede elektriske og elektroniske produkter samt boligudstyr. De 51 produkter kom fra i alt 30 importører.

Der blev udtaget prøver af mange forskellige typer elektriske og elektroniske produkter, som bruges af børnefamilier:

  • produkter til underholdning og/IT-udstyr (f.eks. spillekonsoller)

  • produkter til personlig pleje (f.eks. el-tandbørster)

  • produkter til brug i husholdning/køkken (f.eks. en sandwichtoaster)

  • produkter til belysning (bordlamper).

Samtlige elektriske og elektroniske produkter blev skilt ad og de enkelte dele i produkterne, f.eks. printplader eller bagbeklædninger af metal blev røntgen-screenet for indhold af nikkel, bly, kviksølv, chrom (VI) og visse bromerede flammehæmmere. På baggrund af røntgenscreeningernes resultater af indhold af kemiske stoffer i de enkelte dele i produkterne, blev det besluttet, hvilke produkters dele, der skulle analyseres for indhold af kemiske stoffer.

Resultater

12 ud af de 51 produkter overholdt ikke grænseværdien for indhold af bly. Det svarer til en overtrædelsesprocent på 23,5 %. Der blev ikke fundet andre forbudte tungmetaller ved analyserne.

Overtrædelserne på 10 af disse produkter blev ud fra en samlet vurdering anset som mindre alvorlig. På den baggrund indskærpede Inspektionen for de 10 produkter, at importørerne skulle være opmærksomme på at overholde grænseværdien for bly ved salg af næste parti af varen.

Overtrædelserne på de resterende 2 produkter var af en karakter, der ud fra en samlet vurdering førte til, at Inspektionen indskærpede salgstop for produkterne.

Kontrollen var en del af den tværministerielle Børnekemipakke i perioden 2013-2016. I Børnekemipakken var der i alt afsat 20 mio. kr. til at øge informationen og skærpe kontrollen med forbrugerprodukter til børn og unge, da ønsket var at sikre børn og unge modskadelig og unødvendig kemi. 

*Bly, kviksølv, cadmium, chrom (VI) og visse bromerede flammehæmmere i elektriske og elektroniske produkter er omfattet af bekendtgørelse nr. 1331 af 17. november 2016 om begrænsning af import og salg af fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer. Det er forbudt at importere eller sælge elektriske og elektroniske produkter, hvis produk-tet indeholder kemiske stoffer i en koncentration højere end 0,1 %, med undtagelse af cadmium, hvor grænseværdien er 0,01 %, jf. bekendtgørelsens bilag 2. Anvend-elser undtaget fra begrænsningerne fremgår af bekendtgørelsens bilag 3.

 **Nikkel må ikke frigives fra produkter, der er beregnet til at komme i direkte og langvarig berøring med huden og er omfattet af Kommissionens Forordning (EF) nr. 552/2009 om ændring af bilag 17 til Europa og Rådets Forordning (EF) nr. 1907/ 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsning for kemikalier, indgang 27. Grænseværdien er 0,5 μg/cm2/uge.