REACH-EN-FORCE 3, fase 2

Kemikalieinspektionen har i 2015 deltaget sammen med 16 andre europæiske lande i et fælles projekt omkring håndhævelse af artikel 56(1) i REACH.

Artikel 56(1) siger, at en producent, importør eller downstream-bruger ikke må markedsføre et stof på bilag XIV til en anvendelse eller selv anvende det efter en fastsat solnedgangsdato, medmindre den ansvarlige virksomhed har søgt om autorisation; dvs. fået en speciel tilladelse til dette.

Formålet med projektet er at samle erfaringer i forhold til håndhævelse af forpligtigelsen i artikel 56(1). Erfaringerne skal medvirke til at fastlægge en fælles tilsynspraksis for håndhævelse af brud på reglerne.

To stoffer (musk xylen og MDA) er blevet udvalgt, da de ikke længere må benyttes efter 21. august 2014. Ifølge ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur) er der ingen virksomheder i Europa, som har søgt om autorisation til fortsat benyttelse af disse stoffer.

De deltagende lande har modtaget oplysninger fra ECHA om de virksomheder, som har enten præregistreret eller notificeret enten musk xylen eller MDA. I Danmark spurgte Kemikalieinspektionen ydermere Arbejdstilsynets Produktregister, om de havde oplysninger om virksomheder med produkter indeholdende de to stoffer.

I alt endte inspektionen med en liste på 51 virksomheder i Danmark. Heraf havde 36 virksomheder oplyst, at de brugte musk xylen, mens 15 havde oplyst brug af MDA. En del virksomheder var del af en gruppenotificering, mens nogle af virksomhederne havde oplyst, at de brugte begge stoffer. Det endte derfor med en liste på i alt 34 virksomheder.

Ved Inspektionens kontrol viste det sig, at ingen af de 34 virksomheder benyttede musk xylen og/eller MDA længere. Inspektionen har indrapporteret de danske resultater til ECHA. Det samlede europæiske resultat kommer i slutningen af 2015.

Den endelige rapport fra ECHA over det samlede europæiske resultat kan ses her:

https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/ref_3_report_en.pdf