Anprisninger på kosmetiske produkter

Europa-Kommissionen rettede den 4. august 2014 henvendelse til medlemslandene om at kontrollere anvendelsen af anprisninger på kosmetiske produkter i deres lande – med vægt på sundhedsanprisninger. Resultaterne heraf skulle meddeles Kommissionen senest den 31. december 2015.

Markedskontrollen tog udgangspunkt i fælles kriterierne der trådte i kraft den 11. juli 2013 med Kommissionens Forordning (EU) nr. 655/2013 af 10. juli 2013 om fastsættelse af fælles kriterier for underbygning af anprisninger i forbindelse med kosmetiske produkter. Det enkelte medlemsland skal have integreret de fælles kriterier og de tilhørende retningslinier i deres kontrol, og anvende dem som et redskab til at undersøge om der er risiko for, at anprisningerne vildleder forbrugerne.

Kriterierne er fulgt op af en vejledning, der løbende bliver opdateret og som giver konkrete og illustrative eksempler på, hvordan kriterierne skal forstås i forhold til konkrete anprisninger. Vejledningens annex II (Best practice) beskriver desuden principper for dokumentation af anprisninger, dvs. hvordan de anpriste virkninger af et produkt skal være undersøgt og dokumenteret. Den første version af vejledningen, juli 2013 , er foreløbigt kun offentliggjort på engelsk.

Kommissionen skal herefter i henhold til artikel 20 i kosmetikforordningen , særlig stk. 2, andet afsnit, forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport senest den 11. juli 2016, om anvendelsen af anprisninger i EU. Det vigtigste formål med rapporten vil være at vurdere, om anprisninger af kosmetiske produkter overholder de vedtagne fælles kriterier. Ved manglende overholdelse af de fælles kriterier vil Kommissionen lægge vægt på de kriterier, hvor der kan være en negativ indvirkning på forbrugernes sundhed.

Resultater
Resultaterne fra den danske markedsundersøgelse til Kommissionen består af to dele – første del et sammendrag af indberetninger og håndhævelse af ulovlige anvendelse af anprisninger på området for kosmetik produkter og den anden del et sammendrag af tre undersøgelser om brugen af anprisninger af kosmetiske produkter i Danmark.

1. Resumé – undersøgelse af indberetninger med mulig anvendelse af ulovlige anprisninger og håndhævelse i tilfælde af manglende overholdelse af lovgivningen

I 2015 sagsbehandlede Miljøstyrelsen 12 indberetninger med mulig anvendelse af ulovlige anprisninger af kosmetiske produkter.

Miljøstyrelsen konkluderede at der i 10 af indberetningerne blev anvendt ulovlige anprisninger:

  • I 5 af sagerne konkluderede Miljøstyrelsen at anprisningen ”Allergivenlig” var udokumenteret
  • I 5 af sagerne fandt Miljøstyrelsen anprisningen ”uden parfume”/”parfume fri” på produktet, på trods af at der var parfume i de kosmetiske produkter

Miljøstyrelsen indskærpede forbud mod brug af anprisningerne på de kosmetiske produkter samt salgsforbud af de kosmetiske produkter med anprisningerne til de virksomheder, der er ansvarlige for markedsføringen på det danske marked.

2. Tre rapporter om brugen af sundhedsanprisninger på det danske marked for kosmetiske produkter

1. Undersøgelse af anprisninger af kosmetiske produkter i danske medier
Rapporten undersøger forekomsten af sundhedsanprisninger i reklamer for kosmetiske produkter i de danske medier. Epinion har i perioderne 20. – 26. april og 18. – 24. maj 2015 indsamlet og analyseret samtlige reklamer for kosmetiske produkter i en række udvalgte danske medier.

Inden for medietyperne internetsites, TV, landsdækkende dagblade, magasiner og ugeblade, tilbudsaviser samt blogs og sociale medier er der udvalgt datakilder i form af 24 konkrete medier, som rammer forskellige målgrupper. Derved blev der opnået et både repræsentativt og kvalificeret materiale, der gav en indikation af, i hvilket omfang sundhedsanprisninger forekommer i medierne. Der blev i alt indsamlet 408 reklamer for kosmetiske produkter. Rapporten beskæftiger sig med 201 af disse reklamer, som alle vedrører de til undersøgelsen udvalgte produkttyper: bodylotion/creme, øjenmakeup, hårfarve, ansigtscreme, læbepomade og solcreme. Af de 201 reklamer for de udvalgte typer af kosmetiske produkter indeholder 68 (34 %) én eller flere af de udvalgte sundhedsanprisninger: fri for allergifremkaldende, hormonforstyrrende kræftfremkaldende/mutagene/reproduktionstoksiske stoffer samt beskrivelse af produkterne som hypoallergene, parfumefrie, milde/ skånsomme, naturlige eller økologiske. Solcreme, læbepomade og bodylotion er de tre produkttyper, hvor reklamerne hyppigst indeholder én eller flere sundhedsanprisninger. På tværs af produkttyperne er sundhedsanprisningen ”Fri for parfume” den mest anvendte i reklamerne for de udvalgte produkttyper (21 %). Dernæst anvender flest (13 %) af reklamerne sundhedsanprisninger om produktets naturlighed eller naturligt forekommende ingredienser. Du finder rapporten her – Miljøprojekt nr. 1807, 2015

2. Undersøgelse af anprisninger af kosmetiske produkter på emballage og beholdere  
Rapporten undersøger forekomsten af sundhedsanprisninger på emballage og beholdere for kosmetiske produkter fra danske forhandlere. Den blev gennemført fra 27. august til 1. oktober 2015, dækker over en fysisk registrering af brugen af sundhedsanprisninger på emballage og beholdere for i alt 30 udvalgte kosmetiske produkter fordelt på seks produktkategorier: ansigtscreme, hårfarve, øjenmakeup, solcreme, læbepomade og bodylotion/-creme. Produkterne blev udvalgt på baggrund af en tidligere gennemført undersøgelse af brugen af sundhedsanprisninger i markedsføring af kosmetiske produkter i medier (Miljøprojekt nr. 1807, 2015). Rapporten beskæftiger sig med otte udvalgte sundhedsanprisninger, nemlig anprisninger om, at pågældende produkt er fri for parfume, allergifremkaldende, hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende/mutagene/reproduktionstoksiske stoffer (CMR-stoffer) amt beskrivelse af produkterne som hypoallergene, milde/skånsomme, naturlige eller økologiske.

Blandt de 30 udvalgte kosmetiske produkter forekommer én eller flere af de udvalgte sundhedsanprisninger på emballage eller beholder i 83 % af tilfældene. Anprisningerne er oftest forekommende for bodylotion/-creme og ansigtscreme – her forekommer de udvalgte sundheds-anprisninger på 100 % af de udvalgte produkter. ”Parfumefri” er den type sundhedsanprisning, der forekommer hyppigst (forekommer på 53 % af produkterne). Anprisninger af typen ”Fri for hormonforstyrrende stoffer” er ikke registreret i undersøgelsen.

Sundhedsanprisninger forekommer samlet set oftest som tekst (68 % af de registrerede anprisninger). Der er intet klart mønster for placeringen af sundhedsanprisninger på emballage og beholdere for de seks produktkategorier, når de betragtes samlet. Du finder rapporten her – Miljøprojekt br. 1808, 2015 .

3. Undersøgelse af anprisninger på websites for forhandlere af kosmetiske produkter
Rapporten undersøger forekomsten af sundhedsanprisninger i produktbeskrivelser på websites for forhandlere af kosmetiske produkter.

Den blev gennemført mellem 25. august og 1. oktober 2015 og afdækker brugen af udvalgte sundhedsanprisninger i produktbeskrivelser fra 10 websites for forhandlere af to udvalgte typer af kosmetiske produkter. Der blev registreret i alt 589 produktbeskrivelser, heraf 356 for produkttypen bodylotion/-creme og 233 for produkttypen læbepomade. Rapporten beskæftiger sig med otte udvalgte sundhedsanprisninger, nemlig anprisninger om, at pågældende produkt er fri for parfume, allergifremkaldende, hormonforstyrrende kræftfremkaldende/mutagene/ reproduktionstoksiske stoffer (CMR-stoffer) samt beskrivelse af produkterne som hypoallergene, milde/skånsomme, naturlige eller økologiske. 35 % af de produktbeskrivelser, som har indgået i denne undersøgelse, indeholder én eller flere af de udvalgte sundhedsanprisninger.
   
Af de otte udvalgte sundhedsanprisninger er de oftest forekommende sundhedsanprisninger om naturligt eller økologisk indhold i produkterne (forekommende i henholdsvis 20 % og 19 % af de 589 registrerede produktbeskrivelser). Du finder rapporten her – Miljørapport nr. 1809, 2015 .

Læs mere her om anprisninger og kosmetiske produkter

Yderligere information på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Til virksomheden - Læs mere her om kosmetik

Til borgeren – Læs mere her om kosmetik