Aerosoler og CLP

Miljøstyrelsens og Arbejdstilsynets fælles kontrol af spraydåser - maling, lak og renseprodukter til autobranchen

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion og Arbejdstilsynet har kontrolleret at produkter, som f.eks. rustbeskyttelse, maling og bremserens på spraydåser, der primært bruges i autobranchen og bygge-og anlægsbranchen, er faremærket korrekt i forhold til produkternes farlighed og funktion. 

Kemiske stoffer og blandinger skal mærkes efter den europæiske CLP forordning, der indeholder regler for klassificering, mærkning og emballering af kemiske stoffer og blandinger, som markedsføres i EU. Formålet med klassificering og mærkning er at oplyse og advare brugeren om kemikaliernes farlige egenskaber.

Kemikalieinspektionen har derfor kontrolleret, at produkternes klassificering og faremærkning er korrekt i overensstemmelse med CLP forordningen. Og om produkterne var omfattet og korrekt mærket for indhold af kemiske VOC-stoffer, der kan skade Sundhed.

Arbejdstilsynet har visuelt kontrolleret om spraydåsen levede op til gældende krav, jf. aerosolbekendtgørelsen, samt om der i sikkerhedsdatabladet var angivet korrekte oplysninger til sikker håndtering af produktet, jf. REACH forordningen. 

I de fleste tilfælde lever virksomhederne op til CLP reglerne og reglerne for mærkning af VOC'er. I de tilfælde, hvor der blev konstateret uoverensstemmelse med klassificeringsreglerne, beroede det på forskellig tolkning af, hvornår drivmidlet medregnes i beregning af produktets klassificering og mærkning.  Der er derfor fortsat behov for afklaring af reglerne.

På nær en virksomhed har alle virksomhederne omstillet sig til at udarbejdet sikkerhedsdatablade efter det nye format, ifølge REACH forordningen. Virksomhederne har udfordringer med at vurdere indholdet i sikkerhedsdatabladene så de lever op til gældende regler.

FAKTA

Læs resultaterne af kontrollen nedenfor:

Kemikalieinspektionen

  • I fem produkter blev der fundet uoverensstemmelse mellem faremærkningen og oplysningerne i sikkerhedsdatabladets pkt. 2 (fareidentifikation). 
  • På et produkt var farepiktogrammet mindre end det påkrævede 1 cm 2 .
  • På to produkter var fareetiketten ikke udfærdiget på dansk.  På et produkt var den danske etiket på indersiden i den flersprogede fold ud etiket i stedet for på forsiden.
  • På fire produkter vurderede Kemikalieinspektionen, at fareetiketterne ikke var let læselige. I to produkter var drivmidlerne medregnet i klassificeringen af blandingen, selvom drivmidlerne ikke bidrog til de farlige egenskaber ved produkterne. Kemikalieinspektionen har i den forbindelse henvist til det igangværende arbejde i EU’s Kemikalieagentur(ECHA), hvor der vil blive udarbejdet en FAQ om klassificering og mærkning af aerosoler.
  • Et produkt var ikke mærket i henhold til VOC-direktivet, der regulerer indhold og mærkning af flygtige organiske forbindelser i malingsrelaterede produkter