Kontrol med om der gives tilstrækkelige informationer ved eksport af kemikalier(PIC Forordningen)

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2018 udført kontrol med eksportforsendelser af farlige kemikalier jf. PIC forordningen(Prior Informed Consent) nr. 649/2012. Kontrollen er Kemikalieinspektionens deltagelse i det første EU koordinerede Forum pilot projekt for eksport af farlige kemikalier til lande udenfor EU(tredjelande).

Forum pilot projektets fokus var kontrol med virksomheders PIC forpligtigelser for eksportanmeldelse til den ansvarlige myndighed(Miljøstyrelsen), der sikre at modtagerparten i tredjelande får de aktuelle sikkerhedsoplysninger, der gælder for kemikaliet.

Pilot projektet blev gennemført med deltagelse af 13 EU lande. Der blev i alt udført 296 kontroller med eksport af PIC kemikalier til lande udenfor EU. Kontrollen viste overtrædelse af PIC forordningen i 10 % af tilfældene. Læs rapporten her

Baggrund og regler

PIC forordningens artikel 8 forpligter eksportøren, at indgive en anmeldelse til den nationale myndighed(i Danmark er det Miljøstyrelsen) om eksporten senest 35 dage før den forventede eksportdato ved eksport af et kemikalie, der er omfattet af forordningens bilag I, del 1. Anmeldelsen skal opfylde oplysningskravene i bilag II og skal være tilgængelige for Kommissionen og medlemsstaterne via ePIC databasen.

Såfremt der er tale om kemikalier, der eksporteres i forsknings- og analyseøjemed i mængder, som ikke ventes at påvirke menneskers sundhed eller miljø, og som i hvert tilfælde ikke overstiger 10 kg fra hver eksportør til hvert importland pr. kalender år., er kemikalier undtaget fra forordningen jf. artikel 2, stk. 3. Dog er der krav om, at eksportøren indhenter et særligt Reference-Id-Nummer(RIN kode), som skal anføres i eksportanmeldelsen i ePIC databasen, jf. afsnit 2 i artikel 2, stk. 3.

Visse farlige kemikalier, som eksporteres, kan være omfattet af eksportanmeldelsesproceduren i PIC forordningens artikel 17. Dette indebærer, at kemikalier, der eksporteres, er omfattet af bestemmelserne vedrørende CLP forordningens mærknings- og emballeringskrav, herunder også reglerne om aktuel sikkerhedsdatablad, sidste anvendelsesdato og produktionsdato. Disse oplysninger skal ledsage kemikaliet under hele eksportforløbet, og eksportøren er forpligtet til at sende sikkerhedsdatabladet til de ansvarlige, der importerer kemikaliet. Oplysningerne bør, så vidt det er muligt, fremgå med bestemmelseslandets officielle sprog eller et eller flere af hovedsprogene i det område, hvor kemikaliets påtænkes anvendt. Nærmere information om PIC forordningen findes på fakta ark.

Kemikalieinspektionen udførte kontrollen af PIC kemikalier i samarbejde med Toldstyrelsen, hvor man havde registreret eksport af følgende PIC kemikalier indenfor perioden 1. januar 2017 til og med 21. april 2018.

  • Permethrin
  • Trichlormethan
  • Benzen
  • Atrazin

Ved kontrollen har Kemikalieinspektionen konstateret 11 eksporter til lande udenfor EU, hvor ovenstående PIC kemikalier fremgik. Det viste sig, at 8 eksporter ikke omhandlede PIC-kemikalier, men skyldtes at eksporten var blevet fejlregistreret af eksportvirksomheden. I alt har Kemikalieinspektionen konstateret 3 overtrædelser ud af 11 eksporter. Kemikalieinspektionen identificerede overtrædelserne med manglende notificering og generering af aktive RIN koder(Reference identifikations nummer). RIN koden skal fremgå i eksportdokumentet.

 

De konstaterede overtrædelser for manglende notificering omhandlede PIC kemikaliet Permethrin. Kemikalieinspektionen har indskærpet overfor en dansk virksomhed om manglende regelefterlevelse af PIC forordningen. Kemikalieinspektionen har videresendt de 2 øvrige overtrædelser til en anden ansvarlig myndighed i EU, idet eksporten fandt sted via en anden virksomhed i EU, inden den passerede EU grænsen.