Kontrol af give-away produkter

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har som led i et fælles nordisk tilsynsprojekt i 2018 kontrolleret, om såkaldte give-away produkter (reklamegaver) overholder reglerne med indhold af regulerede kemiske stoffer.

Kontrollen viste, at langt de fleste overholdt reglerne inden for kemikalielovgivningen. Dog var der to produkter, som indeholdt bly over grænseværdien i henhold til EU’s RoHS-regler. Kemikalieinspektionen har derfor indskærpet salgstop mod det ene produkt, som var en lille højtaler. Det andet produkt, som var et USB-stik blev ud fra en samlet vurdering anset som mindre alvorligt.

Kemikalieinspektionen har kontrolleret 14 elektriske og elektroniske produkter og to tekstilprodukter. Produkterne blev solgt hos virksomheder, der forhandler give-away produkter og et enkelt give-away produkt blev anvendt af et busselskab.

Det fællesnordiske tilsynsprojekt blev gennemført, da det var vurderingen, at reklameprodukter ofte er billigt produceret, da de gives bort. Derved var vurderingen, at der kunne være en risiko for overtrædelse af reguleringen af kemiske stoffer.    

Den danske kontrol er en del af et fælles nordisk kontrolprojekt af give-away produkter i samarbejde med Norge, Sverige, Finland og Island. Samlet er der kontrolleret mere end 100 firmaer, primært importører og distributører i de nordiske lande. Ca. 250 produkter er kontrolleret. Fællesrapporten om kontrolprojektet offentliggøres maj 2019.

Læs den endelige rapport: Nordic enforcement project on give-away products

Fakta

Reklamegaver (Give-away produkter) er noget, som en virksomhed giver gratis væk, når eksempelvis kendskabet til en virksomhed eller et produkt skal øges (branding). Det kan være ved messer, åbent hus arrangementer, koncerter, events, festivaller eller sportsarrangementer. Give-away produkter bruges også i forbindelse med salg af blade og fastfood, og kan ligeledes udleveres under eksempelvis fly- og busrejser og hos læger, tandlæger og på hospitaler.

De elektriske og elektroniske produkter blev XRF-screenet for indhold af tungmetaller og brommerede flammehæmmere. Herefter blev udvalgte dele af de enkelte produkter analyseret for bly, kviksølv, cadmium, krom VI, PBB eller PBDE, jf. RoHS-bekendtgørelsen1.

Tekstilerne blev analyseret for azofarvestoffer, jf. REACH-forordningen2, indgang 43. Stofferne benyttes til at farve tekstil- og læderprodukter.

1 De elektriske og elektroniske produkter blev XRF-screenet for indhold af tungmetaller og brommerede flammehæmmere. Herefter blev udvalgte dele af de enkelte produkter analyseret for bly, kviksølv, cadmium, krom VI, PBB eller PBDE, jf. RoHS-bekendtgørelsen*. Grænseværdien er 0,1 % for alle stofferne undtagen for cadmium, hvor grænsen er 0,01 %.

*Bekendtgørelse nr. 1289 af 19. november 2018 om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder visse farlige stoffer..

 2Tekstilerne blev analyseret for azofarvestoffer, jf. REACH-forordningen**, indgang 43. Stofferne benyttes til at farve tekstil- og læderprodukter og grænseværdien for indhold i tekstilproduktet er 0,003 % w/w for summen af de kræftfremkaldende kemiske stoffer (22 aromatiske aminer).

** Kommissionens Forordning (EF) nr. 552/2009 af 22. juni 2009 om ændring af bilag 17 til Europa og Rådets Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsning for kemikalier (REACH).