Miljøstyrelsen genoptager håndhævelse af det automatiske forbud mod anvendelse af CMR-stoffer i kosmetiske produkter

Opdateret den 6.marts 2018

Miljøstyrelsen satte i foråret 2016 håndhævelsen af det automatiske forbud mod CMR-stoffer i bero. Styrelsen vurderede, at forbuddet ikke kunne håndhæves effektivt i forhold til alle aktører på markedet, da der var opstået uklarhed om fortolkningen heraf. Miljøstyrelsen fastholder, at et automatisk forbud er den rigtigste fortolkning af kosmetikforordningens art. 15, og styrelsen er nu af den opfattelse, at forbuddet fremadrettet vil kunne håndhæves effektivt.

 

Det automatiske forbud

Når et stof bliver klassificeret som et såkaldt CMR stof, er det automatisk forbudt at anvende i kosmetiske produkter.

Den direkte sammenhæng mellem en CMR klassificering og et automatisk forbud mod stoffets anvendelse i kosmetiske produkter følger af kosmetikforordningens art. 15, som har været gældende siden den 1. december 2010. Forbuddet mod anvendelse af et stof i kosmetiske produkter etableres automatisk, når stoffets CMR-klassificering finder anvendelse, dvs. forbuddet skal ikke skrives ind i kosmetikforordningens bilag, men gælder umiddelbart efter forordningens art. 15. Hvor der er videnskabeligt grundlag for det, kan EU vedtage en undtagelse for en fortsat begrænset anvendelse af stoffet. 

Når en CMR-klassificering for et stof finder anvendelse skal producenter, importører og forhandlere sikre, at kosmetiske produkter med stoffet ikke er på markedet med mindre, at EU-Kommissionen har accepteret stoffets anvendelse i henhold til undtagelsesproceduren i artikel 15.

Uenighed om fortolkning

I løbet af efteråret 2015 stillede visse dele af industrien spørgsmålstegn ved det automatiske forbud og rejste diskussionen overfor Kommissionen. Ved årsskiftet 2015/16 meddelte Kommissionen medlemslandene, at Kommissionens Juridiske Tjeneste igen ville gennemgå og vurdere Kommissionens hidtidige fortolkning af forordningens art. 15 om det automatiske forbud.

Kommissionen tilkendegav efterfølgende i september 2016 efter en ny udtalelse fra Kommissionens juridiske tjeneste, at den hidtidige fortolkning af kosmetikforordningens art. 15 ikke længere var gældende. Kommissionen vurderede ikke, at det automatiske forbud gav tilstrækkelig juridisk klarhed for hverken myndigheder eller industri.

Miljøstyrelsen har ikke været og er ikke enig i denne fortolkning og fastholder, at et automatisk forbud er den rigtigste fortolkning af kosmetikforordningens art. 15 og bedst stemmende med forordningens formål og indhold i øvrigt. Miljøstyrelsen har siden udmeldingen i efteråret 2016 udfordret Kommissionen på den ændrede fortolkning og vil fortsat gøre dette fremadrettet. Størstedelen af medlemslandene i EU er enige med Danmark i fortolkningen af det automatiske forbud.

Miljøstyrelsens håndhævelse af det automatiske forbud

Efter at håndhævelsen af det automatiske forbud blev sat i bero i foråret 2016, har Miljøstyrelsen løbende vurderet betydningen af Kommissionens udmeldinger vedrørende fortolkningen af det automatiske forbud i forhold til styrelsens muligheder for en effektiv og hensigtsmæssig håndhævelse af forbuddet. Trods fortsat uenighed med Kommissionen om fortolkningen af det automatiske forbud, så er styrelsen af den opfattelse, at forbuddet fremadrettet kan håndhæves effektivt overfor alle aktører på markedet. Visse andre medlemslande i EU er af samme opfattelse og håndhæver ligeledes det automatiske forbud.

 

Særligt vedrørende håndhævelse af Polyaminopropyl biguanide (PHMB)

Konserveringsmidlet PHMB er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 2. Klassificeringen fandt anvendelse d. 1. januar 2015. Styrelsen betragter derfor PHMB som omfattet af det automatiske forbud. Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (SCCS) vurderede imidlertid i december 2016, at PHMB kan anvendes sikkert i kosmetiske produkter i op til 0,1 % (ikke sprayprodukter). Kommissionen har efterfølgende fremsat et forslag til regulering heraf, men forslaget har endnu ikke været sat til afstemning i EU. Det forventes dog, at anvendelse af PHMB i kosmetiske produkter (ikke sprayprodukter) i koncentrationer op til 0,1 procent bliver tilladt at anvende.

Miljøstyrelsen vil på denne baggrund kun håndhæve forbuddet om PHMB i kosmetiske produkter, såfremt koncentrationen i produktet ligger over 0,1 procent.