Støtte til ansøgning om godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler

Et af initiativerne i Sprøjtemiddelstrategi 2022 – 2026 er tilskudsordningen til fremme af godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler. Formålet er at øge udbuddet af alternative plantebeskyttelsesmidler, der har en bedre sundheds- eller miljøprofil end traditionelle syntetiske midler. Der er i denne ansøgningsrunde afsat 1,0 mio. kroner til støtte af ansøgninger, der opfylder formålet.

Ansøgningsfristen for denne ansøgningsrunde er den 7. november 2022.

Hvem kan ansøge?

Alle der ønsker at opnå en godkendelse af et alternativt pesticid kan søge om tilskud. Det er muligt at få tilskud på indtil 60 % af de tilskudsberettigede udgifter. Tilskudsprocenten kan hæves med op til 20 % til små- og mellemstore virksomheder, der er omfattet af EU's definition af mikrovirksomheder.

Der kan ligeledes søges om tilskud til udarbejdelse af ansøgninger om godkendelse af basisstoffer efter plantebeskyttelsesforordningen (EF) Nr. 1107/2009. Der kan gives tilskud på indtil 100 % af udgifterne til dette udredningsarbejde.

Virksomheder, der har indsendt ansøgning til Miljøstyrelsen om godkendelse af et lavrisikoprodukt eller et mikrobiologisk plantebeskyttelsesmiddel, kan søge om tilskud til gebyret, der er betalt for Miljøstyrelsens behandling af godkendelsesansøgningen. Der kan gives tilskud på indtil 50% af det betalte gebyr.

Hvad kan der søges tilskud til?

Det er muligt at opnå tilskud til projekter, som har et eller flere af disse hovedformål:

  • Fremskaffelse af krævede data (f.eks. restkoncentrationsundersøgelser eller effektivitetsforsøg i Nordzonen) enten hos ansøger eller hos eksterne forsøgsudbydere.
  • Erhvervelse af databeskyttede data.
  • Udgifter til ekstern konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af godkendelsesansøgninger og fremskaffelse af data til disse.
  • Fremme af øvrige tiltag vedrørende indsendelse af ansøgninger om godkendelse af alternative plantebeskyttelsesmidler.
  • Udarbejdelse af dossier og ansøgning om optagelse af et stof på EUs basisstofliste.
  • Delvis refusion af godkendelsesgebyret til Miljøstyrelsen i forbindelse med godkendelse af lavrisikomidler, herunder mikrobiologiske midler.

Sådan vurderes ansøgningen

Der lægges vægt på, om en ansøgning om tilskud til ansøgning om godkendelse af et alternativt plantebeskyttelsesmiddel

  • har potentiale for sundheds- eller miljøforbedringer i forhold til den eksisterende plantebeskyttelsespraksis i Danmark, der f.eks. udøves i jordbruget og på rekreative arealer,
  • har teknologisk nyhedsværdi,
  • forventes at kunne bidrage til at øge det økologisk dyrkede areal i Danmark.

Tilskud gives kun i det omfang, det skønnes nødvendigt, for at en ansøgning om godkendelse af et alternativt plantebeskyttelsesmiddelkan indsendes.

Ansøgninger om tilskud til udarbejdelse af basisstofansøgninger vurderes på basis af stoffernes potentielle relevans for dansk planteavl.

Ansøgninger om tilskud til gebyrbetaling vurderes på basis af plantebeskyttelsesmidlernes kategori og den til en hver tid afsatte pulje til formålet.

Hvornår og hvordan ansøger du?

Tilskudsordningen er nu åben for indsendelse af ansøgninger.

Afleveringsfrist for denne ansøgningsrunde er den 7. november 2022 kl. 23:59.

Ansøgninger skal indsendes på on-line formular ved at følge dette link:

https://f2-mobil.mst.dk/SelfService/submission/submit/sap_application

Der opnås afgang til ansøgningsformularen med ansøgerens Nem-ID eller MitID. 

Generelle vejledninger

NACE-branchekoder. 
Standardvilkår for modtagelse af tilskud. 
Revisionsinstruks  
Tilskudsordningen har hjemmel i denne bekendtgørelse.
Miljøstyrelsens behandling af persondataoplysninger.

Her findes reglerne

Alle krav til ansøgningen og til ansøgere fremgår af en bekendtgørelse. Ansøgere opfordres til også at læse bekendtgørelsen.

Sådan behandles personoplysninger.

Faglig følgegruppe

Der er nedsat en faglig følgegruppe, der skal bistå Miljøstyrelsen i forbindelse med udvælgelsen blandt indkomne ansøgninger. Se kommissoriet for følgegruppen

Yderligere oplysninger om ordningen

Henrik F. Brødsgaard

Miljøstyrelsen, Pesticider & Biocider