Indkaldelse af projektansøgninger vedr. udvikling af moniterings-, varslings- og beslutningsstøttesystemer

Nu kan forskere og udviklere søge om penge til projekter, der medvirker til udbygning af videngrundlaget for udvikling af moniterings-, varslings- og beslutningsstøttesystemer for skadevoldere i planteproduktionen i landbrug, gartneri og frugtavl.
Der er afsat 4 millioner kroner til denne ansøgningsrunde.
Fristen for at komme i betragtning til denne ansøgningsrunde er den 4. december 2015.

På denne side kan du læse om initiativet, denne ansøgningsrunde og downloade ansøgningsskema m.v.

Baggrund

I ”Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015” er der opstillet et mål om at opnå en markant reduktion af pesticiders skadevirkninger igennem skabelse af bedre rammer for dyrkning efter retningslinjerne for integreret plantebeskyttelse, herunder udvikling af moniterings-, varslings- og beslutnings-støttesystemer (MVB-systemer). Overordnet forventes det, at der med en yderligere implementering af integreret plantebeskyttelse opnås en reduktion i pesticidanvendelse og dermed en reduceret miljøbelastning, samt reduktion i pesticidrester i de høstede afgrøder.

Initiativet vedrørende støtte til udvikling af MVB-systemer administreres af Miljøstyrelsen.

Denne ansøgningsrunde

I denne ansøgningsrunde er der ved udvælgelsen af forskningstemaer taget udgangspunkt i de mål og virkemidler, der er peget på i Miljøstyrelsens rapport ” Udredning om moniterings, varslings- og beslutningsstøttesystemer for skadevoldere i planteproduktionen i landbrug, gartneri og frugtavl ”.

Der bliver ved udvælgelsen også lagt vægt på emner, hvor det anses for hensigtsmæssigt at bibeholde en forskningsmæssig kontinuitet.

De særligt prioriterede områder ved denne ansøgningsrunde fremgår af opslagsteksten og vejledningen .

Der er ved denne ansøgningsrunde ca. 4 mio. kr. til rådighed til tilskud.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er tirsdag den 4. december 2015.

Hvem kan opnå støtte?

Der kan ydes tilskud til virksomhedsregistrerede personer, virksomheder, brancheorganisationer, foreninger, selvejende institutioner og offentlige forskningsinstitutioner, som er registreret i Det centrale virksomhedsregister (CVR).

Miljøstyrelsen ønsker at fremme involverende samarbejder på tværs af aktører og områder for at styrke videnspredning. Derfor lægges vægt på aktiv og finansiel deltagelse fra ansøgerne.

Hvordan søges der tilskud?

Denne ansøgningsrunde om midler til forskning i MVB-systemer er beskrevet nærmere i 
Opslag og vejledning

og ansøgningen udfærdiges på nedennævnte skemaer med relevante bilag:

Ansøgningsskema

Budgetskema

Tids- og timeplan

 

Vurdering af projektansøgninger

Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:

•                     Projektets bidrag til reduktion i pesticidanvendelsen og forudsætningerne af efterfølgende opskalering.
•                     Projekternes bidrag til indbygning af miljøvurderinger i MVB-systemer.
•                     Projekternes bidrag til indbygning af økonomiske vurderinger i MVB-systemer.
•                     Effektivitetspotentiale.
•                     Generel nytteværdi.
•                     Kvalitetspotentiale.
•                     Nytænkning, tværfaglighed og kommunikation.
•                     Projektets nytænkning herunder udvikling af nye MVB-systemer.
•                     Projektets samarbejde på tværs af aktører og områder.
•                     Projektets indsats for gennem kommunikation at synliggøre indsats og resultater til inspiration for andre.

 

Formkrav

Ansøgninger vil ikke blive realitetsbehandlet, men få umiddelbart afslag, hvis

  •          de ikke bidrager til at opfylde initiativets formål.
  •          ansøgningsskemaet ikke er udfyldt i overensstemmelse med kravene i opslagets vejledning.
  •          der ikke er vedlagt juridisk bindende samarbejdsaftaler mellem de deltagende parter om projektleders varetagelse af projektets faglige og økonomiske administration.
  •          budgetskemaet ikke er udfyldt i overensstemmelse med kravene i opslagets vejledning.
  •          ansøgningen ikke er indsendt inden tidsfristen.

Hvor kan man få flere oplysninger om ordningen?

Man kan kontakte Miljøstyrelsen, Pesticider og Genteknologi, Strandgade 29, 1401 København K. 
Kontaktperson for yderligere oplysninger er Henrik F. Brødsgaard, tlf. 72 54 45 02, e-mail: