Indkaldelse af projektansøgninger til Miljøstyrelsens Program for Bekæmpelsesmiddelforskning

Nu kan forskere søge om penge til projekter, der minimerer risiko og belastning ved brug af pesticider og biocider.
Fristen for at komme i betragtning til denne ansøgningsrunde er den 1. december 2022.

Miljøstyrelsen er nu klar med en ny tilskudsrunde, hvor forskere kan søge om økonomisk støtte til projekter, der bl.a. kan øge vores viden om effekterne af bekæmpelsesmidler og være med til at udvikle metoder, der kan minimere belastningen fra midlerne. 

På denne side kan du læse om forskningsprogrammet, denne ansøgningsrunde og downloade ansøgningsskema m.v.

Baggrund

I Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 indgår et initiativ til finansiering af strategisk forskning med henblik på at nedbringe den samlede belastning på sundhed og miljø fra anvendelsen af bekæmpelsesmidler. Bekæmpelsesmidler er pesticider (plantebeskyttelsesmidler) og biocider (f.eks. muse- og rottemidler, træbeskyttelsesmidler og desinfektionsmidler) og omfatter både kemiske og mikrobiologiske midler. 

Hvad er formålet med Miljøstyrelsens Program for Bekæmpelsesmiddelforskning?

Den strategiske forskning inden for bekæmpelsesmidler skal styrke videngrundlaget for bekæmpelsesmidler, så der sikres et solidt fagligt grundlag for administrationen af lovgivning og handlingsplaner på bekæmpelsesmiddelområdet.

Dette års ansøgningsrunde

I denne ansøgningsrunde er der ved udvælgelsen af forskningsområder taget udgangspunkt i de mål og virkemidler, der er peget på i Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026.

De særligt prioriterede områder ved denne ansøgningsrunde fremgår af opslagsteksten og vejledningen. Ansøgninger, der emnemæssigt ligger tæt op af allerede igangsatte eller afsluttede projekter, vil ikke blive prioriteret. Det anbefales, at ansøgere orienterer sig i oversigterne over afsluttede hhv. igangværende støttede forskningsprojekter.

Det er muligt at søge støtte til projekter af både kortere og længere varighed. I denne ansøgningsrunde planlægges, at projekterne kan iværksættes 1. juli 2023 og bør være afsluttet med en rapport senest den 30. juni 2026.
Puljen til denne ansøgningsrunde er kr. 15,8 mio.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er den 1. december 2022.

Hvem kan opnå støtte?

Der kan ydes tilskud til offentlige eller private forskningsinstitutioner, hvor der arbejdes med strategisk forskning inden for området bekæmpelsesmidler. Forskningen skal som udgangspunktet have et anvendelsesperspektiv rettet mod løsning af problemer eller mod nye måder for at formindske belastningen fra bekæmpelsesmidler. Ansøgningen skal indsendes af den forsker, der deltager i og har hovedansvaret for det foreslåede projekts gennemførsel.

Tilskud kan søges af private og offentlige forskningsinstitutioner samt af private firmaer. Udenlandske statsborgere og danske statsborgere ansat i udlandet kan søge støtte, men ansøgningen vil blive vurderet ud fra, om det ansøgte projekt styrker grundlaget for dansk regulering og  administration af bekæmpelsesmidler.

Hvordan søges der tilskud?

Dette års ansøgningsrunde om midler til bekæmpelsesmiddelforskning er beskrevet nærmere i: 

Opslag 2022

Vejledning

Ansøgningsskema

Standardvilkår

Tidsplan

Timeplan

Budgetskabelon (hovedansøger)

Budgetskabelon (underleverandør)

Vurdering af projektansøgninger

Modtagne ansøgninger vil umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb blive sendt til Innovationsfonden med anmodning om en forskningsfaglig vurdering, jf. § 5 i Lov om Danmarks Innovationsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. nr 1660 af 12. august 2021.

Det bemærkes, at af hensyn til Innovationsfondens vurdering skal projektbeskrivelse og CV udfærdiges på engelsk.

Blandt de ansøgninger, som Innovationsfonden vurderer som forskningsfagligt støtteværdige, og efter høring i Miljøstyrelsens Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning, vil Miljøstyrelsen på grundlag af en relevansvurdering udvælge de projekter, hvortil der vil kunne ydes tilskud.

Formkrav

Ansøgninger vil ikke blive realitetsbehandlet, men få umiddelbart afslag, hvis

  • de ikke bidrager til at opfylde programmets formål
  • ansøgningsskemaet ikke er udfyldt i overensstemmelse med kravene i opslagets vejledning
  • der ikke er vedlagt juridisk bindende underskrevne samarbejdsaftaler mellem de deltagende parter om projektleders varetagelse af projektets faglige og økonomiske administration
  • projektbeskrivelse og CV'er ikke er udfærdiget på engelsk
  • budgetskemaet (i ansøgningsskemaet) ikke er udfyldt i overensstemmelse med kravene i opslagets vejledning
  • ansøgningen ikke er indsendt inden tidsfristen

Hvor kan man få flere oplysninger om ordningen?

Man kan kontakte Miljøstyrelsen, Pesticider og Biocider, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C. Kontaktperson for yderligere oplysninger er Henrik F. Brødsgaard, e-mail: Obfuscated Email

Privatlivspolitik

Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram

Innovationsfonden