Pesticidstrategi 2017-2021

Den danske indsats i forhold til brugen af pesticider er bl.a. forankret i EU-lovgivning, specielt EU’s rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider og forordningen om statistik på pesticidområdet.

 

Pige drikker vand af glas

 

Hovedpunkterne i Pesticidstrategi 2017-2021:
• Målsætningen fra Sprøjtemiddelstrategi 2013-2016 om at nå en pesticidbelastning (PBI) på 1,96 skal som minimum nås.
• Der skal udarbejdes en handlingsplan mod resistens med udgangspunkt i principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM). 
• Vurderingsprincipperne for godkendelse af pesticider er justeret på baggrund af den internationale vurdering af grundvandsbeskyttelsen og godkendelsesordningen
• I boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) styrkes beskyttelsen af grundvand gennem forbud mod opblanding og påfyldning af pesticider og udvendig vask af sprøjter. Der udarbejdes en handlingsplan for yderligere initiativer i BNBO.
• Kontrolindsatsen hos forhandlerne af pesticider styrkes for at nedbringe overtrædelsesprocenten ift. ulovlige pesticider hos forhandlerne.
• Forskning i pesticiders effekt på menneskers sundhed opprioriteres.
• Der etableres en IPM-taskforce, som skal bidrage til beslutningsgrundlaget for IPM-indsatsen fra 2018.
• For at fremme anvendelsen af ny teknologi i tråd med IPM etableres et partnerskab for sprøjte- og præcisionsteknologi.
• Afdrift af prosulfocarb mindskes ved krav om brug af afdriftsreducerende dyser fra efteråret 2017.
• Der indføres forbud mod sprøjtning med glyphosat i konsumafgrøder før høst.
• Gebyret for godkendelse af såkaldte mindre afgrøder og mindre anvendelser af allerede godkendte pesticider er nedsat.
• For gartnerierne gennemføres en særlig indsats for at mindske udslip til miljøet og brug af ulovlige midler.

Januar 2019 indgik aftaleparterne en tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-2021.
Hovedpunkterne for tillægsaftalen er:
• Målsætningen for reduktion af pesticidbelastningen fastholdes, og der foretages en fornyet evaluering af målsætningen i 2020.
• Forbud mod udbringning af pesticider i områder tæt på drikkevandsboringer. Indfasningen evalueres i 2020.
• Forbud mod salg af koncentrerede pesticider til ikke-professionel anvendelse. Forbuddet træder i kraft den 1. juli 2020.
• Undersøgelser af grundvandet for forekomst af flere pesticider og deres nedbrydningsstoffer, end der undersøges for i dag. 
• Øget indsats for at modvirke pesticidresistens gennem fremme af anvendelse af integreret plantebeskyttelse (IPM).

Tillægsaftalen kan læses her
og
et faktaark om tillægsaftalen kan læses her.