Bæredygtighedsdirektivet

Direktivet for bæredygtig anvendelse af pesticider blev vedtaget af EU i 2009, og
fastsætter en ramme, der skal sikre en bæredygtig anvendelse af pesticider ved at mindske risici og virkninger for menneskers sundhed og miljøet ved at fremme anvendelsen af integreret bekæmpelse af skadegørere og alternative metoder eller teknikker så som ikke kemiske alternativer til pesticider ”. 
Læs bæredygtighedsdirektivet på EU’s hjemmeside

Krav til medlemslande 

Direktivet indeholder bl.a. krav om uddannelse af forhandlere og brugere af pesticider, implementering af principperne for integreret plantebeskyttelse, oplysning og bevidstgørelse af den brede offentlighed, inspektion og syn af sprøjteudstyr, forbud mod flysprøjtning, særlige initiativer til beskyttelse af vandmiljø og drikkevand, fokus på pesticidforbrug og risici i specifikke områder mv.

Alle medlemslande skal udarbejde nationale handlingsplaner, hvor løsningen på kravene indgår. De nationale handlingsplaner skal sendes til EU-kommissionen. Regeringens pesticidstrategi udgør Danmarks handlingsplan på området. 

Danske initiativer

En række af EU’s krav er allerede indført i Danmark. Eksempelvis:
Landmænd har adgang til undervisning, så de kan få et sprøjtecertifikat/bevis,  og der er indført en autorisationsordning kaldet MAB. Der er endvidere regler for påfyldning og vask af sprøjter (vaskepladsbekendtgørelsen), der skal mindske forureningen fra punktkilder og der er etableret et system for syn og inspektion af sprøjteudstyr. Du kan læse om disse regler andre steder på hjemmesiden.

Udover de aktiviteter, der direkte følger af krav fra EU, har Danmark omlagt afgiften på pesticider, så brugerne tilskyndes til at købe de midler, som belaster miljø og sundhed mindst.