PesticidBelastningsindikator (PBI)

PesticidBelastningsIndikatoren (PBI) måler belastningen af miljø og sundhed, blandt andet som følge af pesticidanvendelsen i landbruget.
Behandlingshyppigheden (BH), altså hvor mange gange landmændene årligt sprøjter på marken, bliver også beregnet fremover, men nu udelukkende som et supplement til PBI. Det skyldes at BH hovedsagligt er udtryk for pesticidforbruget, men ikke kan anvendes til at angive udviklingen af belastningen på miljøet. PBI resultaterne offentliggøres fremover årligt som en del af Bekæmpelsesmiddelstatistikken.
Tre målepunkter
Pesticidbelastningen beregnes for tre hovedindikatorer:

  • Sundhed: giver et mål for den belastning, sprøjteføreren udsættes for ved håndtering og udbringning af pesticiderne.
  • Miljøadfærd: udtrykker, hvor hurtigt pesticiderne nedbrydes i jord, samt deres risiko for at blive ophobet i fødekæder, og risikoen for nedsivning til grundvandet.
  • Miljøeffekt: er et mål for pesticidernes giftighed overfor dyr og planter i marken (fx regnorme og bier) og den omgivende natur (fx fisk og fugle).

PBI kan endvidere omregnes til fladebelastningen (belastningen pr. arealenhed). En opdeling af PBI på afgrøder viser, hvilke afgrøder der bidrager mest til den samlede belastning i Danmark. Det gør korn, der også dækker det største areal.
En opdeling af fladebelastningen på afgrøder kan derimod vise, hvilke arealer, der er mest belastede; det er de arealer, hvor der dyrkes kartofler samt frugt og bær.
Den nye PBI skal også måle effekten af den kommende pesticidafgift, og skal bruges til at udvikle et system, der gør det muligt at rådgive og vejlede landmændene bedre, så de har et grundlag for at vælge de mindst belastende sprøjtemidler.

Den første måling ved hjælp af PBI
PesticidBelastningsIndikatoren blev for første gang brugt som måleinstrument på landbrugets brug af sprøjtemidler i perioden 2007 til 2010. PBI viser her, at sprøjtemidlernes samlede belastning af miljø og sundhed er steget med ca. 30 % i perioden. Behandlingshyppigheden er derimod kun steget med 11 % i samme periode.  Tallene viser blandt andet, at de pesticider, der sælges nu, i højere grad belaster miljøet, mens de i mindre grad er belastende for mennesker. Der er en svag stigning i forhold om pesticiderne kan ophobes i fødekæderne og udvaskes til grundvandet. Rapporten er udarbejdet af Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Århus Universitet og Miljøstyrelsen
Læs rapporten Pesticidbelastningen fra jordbruget 2007-2010
Læs bekæmpelsesmiddelstatistik 2010. Læs faktaark om resultaterne fra rapporten
Miljøstyrelsen afholdt først på året et fagligt møde om PesticidBelastningsIndikatoren.  På mødet præsenterede bl.a. Miljøstyrelsen beregningsgrundlag, datagrundlag m.v. Du kan selv læse dagsorden og oplæggene på mødet ved at klikke på links i højreboksen øverst på denne side.