Initiativer der skal sikre færre sprøjtemidler i stat, region og kommune

Tre initiativer skal være med til at sikre, at kommuner, regioner og stat fastholder fokus på at reducere forbruget af sprøjtemidler og i videst muligt omfang vælger strategier uden sprøjtemidler til at bekæmpe invasive plantearter. Initiativerne er nærmere beskrevet i regeringens sprøjtemiddelstrategi.

Udvikling af bekæmpelsesstrategier for invasive arter 

Der er udfordringer med at bekæmpe invasive arter, som for eksempel Kæmpe bjørneklom, rynket rose og japansk pileurt, uden brug af sprøjtemidler. Der skal derfor udvikles flere bekæmpesesmiddelstrategier med råd til, hvordan man kommer de invasive arter til livs uden brug af sprøjtemidler. Naturstyrelsen er ansvarlig for at udvikle bekæmpelsesstrategier for invasive arter.
Læs mere om invasive arter Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

Øget videndeling mellem kommune og stat 

Forbruget af sprøjtemidler skal bringes endnu længere ned ved at øge videndelingen mellem de mennesker, som arbejder med sprøjtemidler i kommune, region og stat. Det sker blandt andet gennem seminarer og ERFA-ture. 

Seminarer  

Den 10. april 2013 afholdt Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Kommunale Park- og Naturforvaltere et seminar om sprøjtefri drift for kommuner og andre interesserede. Der var ca. 70 tilmeldte og fokus var primært på invasive arter.  Formålet var at dele gode og dårlige erfaringer for derigennem at fastholde fokus på at reducere forbruget af sprøjtemidler.
Se oplæg fra seminaret (Linket er ikke længere aktivt / 26.04.2016)
Læs opsummering af diskussioner på seminaret
Læs artikel om seminaret , Grønt Miljø nr. 5, juni 2013 

ERFA dage – bustur om praktiske bekæmpelse 

I oktober 2013 afholder Naturstyrelsen i samarbejde med Park og Naturforvalterne to ERFA-dage med fokus på praktisk bekæmpelse af Kæmpe bjørneklo og pastinak uden brug af sprøjtemidler. Formålet med disse arrangementer er at medvirke til at kommunale og andre offentlige myndigheder opnår den nødvendige viden og redskaber til at foretage bekæmpelse af invasive plantearter samtidig med at der fortsat er fokus på at minimere forbruget af sprøjtemidler.
Læs mere på: www.parkognatur.dk

Opgørelse af forbruget af sprøjtemidler

Forbruget af sprøjtemidler på offentlige arealer for 2013 bliver opgjort i 2014.