Anbefalinger vedr. bekæmpelse af Kæmpe bjørneklo

En indsats mod bjørneklo er kun effektiv, hvis man gennemfører en bekæmpelse i hele regionen/kommunen samt i arealer, der støder op til i nabokommunen/naboregionen.

Kæmpe bjørneklo er optaget på Naturstyrelsens liste over landskabsukrudt i Danmark, idet den udkonkurrerer andre planter. Hertil kommer, at plantens saft er giftig for mennesker, og det er derfor vigtigt at foretage en effektiv bekæmpelse. 

En indsats mod bjørneklo er kun effektiv, hvis man gennemfører en bekæmpelse i hele regionen/kommunen samt i arealer, der støder op til i nabokommunen/naboregionen. 
En effektiv bekæmpelse forudsætter også, at en indsats gennemføres i flere år i træk. Indsatsen kan bestå af en kombination af metoder og bør kun i visse tilfælde omfatte anvendelse af sprøjtemidler. Generelt vil indsatsen være størst det første år og derefter aftage de følgende år. 
Effektiv bekæmpelse af Kæmpe bjørneklo kræver dels, at planterne slås ihjel inden blomstring og frøsætning, dels at indsatsen følges op i de følgende år med at fjerne kimplanter, der stammer fra de frø, der ligger i jorden (frøbanken). Frøene kan overleve i jorden i op til 10 år.

Arbejdsmiljø

Uanset hvilken metode man anvender til bekæmpelse, skal man være opmærksom på, at plantens saft kan give smertefulde vabler og udslet. Alle der foretager bekæmpelse af Kæmpe bjørneklo skal være opmærksom på dette og tage passende forholdsregler for at undgå kontakt med plantens saft.

Kun sprøjtemidler godkendt til formålet

Kun sprøjtemidler godkendt til formålet, dvs. godkendt til brug på udyrkede arealer eller specifikt til brug mod Kæmpe bjørneklo, kan lovligt anvendes. De godkendte anvendelsesområde fremgår af etiketten til midlerne.

Metoder

Flere metoder er egnede til at bekæmpe Kæmpe bjørneklo. Hvilken metode der er mest effektiv til at bekæmpe planterne i en given bestand afhænger af et samspil mellem den ressource, som man har til rådighed, bestandens størrelse samt de fysiske forhold på stedet, herunder terrænforhold, jordbundstype og voksestedets tilgængelighed. De egnede metoder beskrives kort i det følgende:

 • Rodstikning 
  Planter graves op eller rodstikkes. Ved rodstikning skæres roden over, f.eks. med en spade, lige under vækstpunktet. Derved dør planten.
 • Slåning (le/ fingerklipper) 
  Planterne bør slås flere gange igennem vækstsæsonen. Første gang bør være før blomstring således, at planten ikke kan nå at sætte frø. Planterne dør først efter at være blevet slået gentagne gange, evt. først efter et par år.
 • Græsning 
  Græsning af et areal med Kæmpe Bjørneklo bør indledes så tidlig på året som muligt, inden Kæmpe bjørneklo planterne er blevet for store.Får bruges ofte til at bekæmpe Kæmpe bjørneklo, men også køer og heste kan æde planterne eller trampe mindre bestande ned. De fleste planter dør efter at være udsat for græsning igennem en sæson.
 • Brug af sprøjtemidler 
  Ved brug af sprøjtemidler bør man kun påføre sprøjtemidlet direkte på Kæmpe bjørneklo planterne. Derved sikres, at de øvrige planter, græsser og tokimbladede planter, der er på voksestedet, får mulighed for at dække jorden, hvorved det bliver vanskeligere for bjørnekloens frø at spire og kimplanterne at etablere sig.


Anbefalingerne:

Skemaet indeholder anbefalinger til, hvilke metoder der kan anvendes til bekæmpelse af forskellige bestandsstørrelser af Kæmpe bjørneklo. Anbefalingerne er vejledende. Der kan derfor forekomme situationer, hvor andre metoder end de, der er anbefalet i skemaet, kan være de mest hensigtsmæssige ud fra en samlet betragtning. 
Uanset hvilken af nedenstående metoder man anvender til bekæmpelse, bør man, hvis planten har nået at blomstre og frøene er under modning, fjerne skærmene, da frøene kan eftermodne på skærmen. 
Udgangspunktet for nedenstående anbefalinger er at bruge så begrænset en mængde sprøjtemiddel som muligt.

Anbefalinger til, hvilke metoder der kan anvendes til bekæmpelse af forskellige bestandsstørrelse af Kæmpe bjørneklo på forskellige lokaliteter.

Bestandsstørrelse

Enkelte planter

Små bestande

Store bestande

Mose

R

R, S

S, G

Eng

R

G, R

G, S

søbred

R

G, R

S, G

Langs bane

R

R, S, P

P, S

Langs vej

R

R, S, P

P, S

Langs vandløb

R

R, S

S, G

Skrænter

R

S, R

S

Skovbryn

R

S, R

S

Losseplads

R

S, P

P

Industrigrund

R

S, P

P

Have/park

R

S, R

S, P

Brakmark

R

R,S 1 , P 2

R, S 1 , P 2

R= Rodstikning. S= Slåning, fingerklipper. G= Græsning. P= Pesticid

1 Hvis man ønsker at slå græsset i maj og juni skal, skal græsset slås hele vækstsæsonen.

2 Det er generelt ikke tilladt at anvende sprøjtemidler på brakmarker, men  selektiv bekæmpelse af Kæmpe bjørneklo eller flyvehavre på brakmarker er undtaget