Datagrundlag for pesticidafgift

Miljøstyrelsen forbereder ikrafttræden af ny afgiftslov og sender datagrundlaget for beregning af den nye pesticidafgift i høring.

Data er samlet i et regneark, hvor der er en fane for aktivstoffer (”Actives”) og én for midler (”Products”). 

Hent regneark (under revision)
Det gælder for begge faneark, at de er bygget op, så de viser datasættets historie, dvs. der for hvert aktivstof eller middel er en eller flere linjer med Miljøstyrelsens gamle og gældende data

Vejledning til regnearket

" Products" fanebladet:
For hvert middel er linjen med gældende data mærket med grøn baggrund.
Ændringer i forhold til den fil der blev lagt på nettet i december 2012 er mærket med lyserød baggrund. Der kan være midler for hvilke der er markeret ændring i CAS-numrene udelukkende pga ændret rækkefølge af disse. Se venligst bort fra dem. Nye midler, der er godkendt siden december 2012, eller som har modtaget etiketbrev, er mærket med lyserød baggrund på hele linjen. For disse midler bedes samtlige oplysninger kontrolleret.
"Actives" fanebladet:
Fanebladet ”Actives” indeholder CAS-nr og stofegenskaber, som Miljøstyrelsen vil bruge til beregningerne. Det er identisk med det fra december 2012, idet dette datasæt ikke er ændret i forhold til det, vi lagde på nettet i december måned.

The Danish environmental protection agency is preparing the coming into force of a new pesticide tax and has prepared this request for comments on the data base on which the tax will be calculated.

Data are collected in a spreadsheet with one sheet for active substances and one for products.
Both sheets are constructed to show the history of the data set, with one or several lines for each product containing the old and new data available to the Danish EPA.
Go to spreadsheet (beeing revised)

Guidance:

" Products" sheet:
For each product, the line with green background shows the present data set.
Changes as compared to the file, which we presented in December 2012 are indicated by a pink background. For some products, a change has been indicated with respect to the CAS registry numbers, because the sequence of these has changed. Please, ignore these change indications. New products, which have been approved since December 2012 or for which a letter regarding the label has been forwarded, are indicated by the pink background all through the line. For these products, all the information must be checked.
"Actives" sheet:
In this sheet, the CAS RN and the substance properties, which the DK EPA will use for the calculations, are presented. The sheet is identical to the one presented to you in December 2012.