Implementering af Annex III om uacceptable hjælpestoffer

EU-Kommissionens forordning (EU) 2021/383 af 3. marts 2021 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (pesticidforordningen), som oplister uacceptable hjælpestoffer i plantebeskyttelsesmidler, trådte i kraft den 24. marts 2021.

Medlemslandene må ikke efter den 24. marts 2021 godkende plantebeskyttelsesmidler, der indeholder hjælpestoffer, der er opført i bilag III. Medlemslandene skal senest den 24. marts 2023 ændre eller tilbagekalde tidligere udstedte godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder hjælpestoffer opført i bilag III.

Dog må uacceptable hjælpestoffer forefindes som utilsigtede urenheder i en koncentration for de enkelte uacceptable hjælpestoffer i det færdige plantebeskyttelsesmiddel under 0,1 vægtprocent eller mindre end en specifik koncentrationsgrænse forbundet med CMR-egenskaber (kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske) i henhold til bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008. Uacceptable hjælpestoffer med et indhold på under 0,1 vægtprocent i plantebeskyttelsesmidlet vil blive betragtet som en acceptabel utilsigtet urenhed, medmindre tekniske begrænsninger i de relevante analysemetoder retfærdiggør en anden grænseværdi.

Miljøstyrelsen er kun delvist i besiddelse af den fulde sammensætning for alle plantebeskyttelsesmidler, som har opnået godkendelse før den 24. marts 2021, da pesticidforordningens nuværende krav til hjælpestoffer er på et mere detaljeret niveau end hidtil, og tidligere indhentede oplysninger kan være forældede.

For allerede godkendte plantebeskyttelsesmidler vil godkendelsesindehaverne derfor modtage et brev fra Miljøstyrelsen, hvori godkendelsesindehaverne anmodes om at indsende en tro- og loveerklæring på, hvorvidt uacceptable hjælpestoffer forefindes i deres plantebeskyttelsesmidler, senest den 15. juni 2022. Miljøstyrelsen anmoder endvidere om at få indsendt de komplette sammensætningsoplysninger for disse plantebeskyttelsesmidler senest den 14. oktober 2022. Komplette sammensætningsoplysninger skal indsendes for hjælpestoffer, der er blandinger, UVCB samt for stoffer, der består af én eller flere bestanddele, da disse kan indeholde urenheder.

Hvis godkendte plantebeskyttelsesmidler indeholder uacceptable hjælpestoffer, herunder utilsigtede urenheder i en koncentration, som er over det tilladte indhold, kan godkendelsesindehavere indsende en ansøgning om formuleringsændring, hvis godkendelsesindehaveren ønsker at vedblive med at markedsføre plantebeskyttelsesmidlet i Danmark. Hvis der ikke søges om formuleringsændring, vil Miljøstyrelsen påbegynde en proces om tilbagekaldelse af godkendelsen af plantebeskyttelsesmidlet med virkning fra senest den 24. marts 2023. Miljøstyrelsen vil fremskynde den fremtidige sagsbehandling af en eventuel formuleringsændring for de godkendelsesindehavere, som har ansøgt om formuleringsændring senest den 15. august 2022.

Deadlines er som følger:

  • 15. juni 2022: Indsendelse af Tro- og loveerklæring
  • 15. august 2022: Indsendelse af ansøgning om formuleringsændring
  • 14. oktober 2022: Fremsendelse af information om fuld sammensætning af co-formulanter
  • 24 marts 2023: Godkendelse af plantebeskyttelsesmidler med indhold af uacceptable co-formulanter tilbagekaldes senest denne dato