Gebyrer på ansøgninger om godkendelse af pesticidaktivstoffer og -midler

Miljøstyrelsen opkræver gebyrer for alle ansøgninger om godkendelse af pesticider.

Gebyrerne skal dække alle omkostninger i forbindelse med behandling af ansøgningerne efter reglerne i pesticidforordningen og bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen. Gebyrerne opkræves efter modtagelse af ansøgningen og skal indbetales til Miljøstyrelsen.

  • Oversigten over gældende gebyrer kan ses her

For ansøgninger, hvor det samlede gebyr overstiger 60.000 kr., opkræves et beløb på 20.000 kr. til dækning Miljøstyrelsens indledende sagsbehandling. Den resterende del af gebyret bliver først opkrævet, når ansøgningen er anerkendt.

For ansøgninger om mindre anvendelser, dispensationer, parallelimport og administrative ændringer opkræves gebyret ved modtagelsen.

Miljøstyrelsen gennemgik i 2020 de eksisterende gebyrer, og sammenlignede dem med det tidsforbrug, styrelsen har registreret for de forskellige sagstyper. Dette har medført en justering af gebyrerne. Da der samtidig er efterspørgsel efter flere typer af godkendelser, er der også sket en tilpasning af ansøgningsmulighederne. Tilpasningen indebærer, at flere gebyrtyper (grundgebyr samt tillægsgebyr) differentieres fra brede og relativt dyre kategorier til mere specifikke og dermed billigere kategorier.

Gebyrerne er sammensat af et basisgebyr for de forskellige ansøgningstyper med forskellige tillæg, der bl.a. afhænger af om anvendelsen omfatter afgrøder, der kan bruges til fødevarer og foder, og om det omfatter et nyt aktivstof i Danmark eller revurdering af et allerede godkendt aktivstof. Gebyrerne reguleres årligt med udviklingen i pristallet som offentliggjort af Finansministeriet.

Gebyret for en aktivstofvurdering med henblik på optagelse på listen over godkendte aktivstoffer i plantebeskyttelsesforordningen afregnes efter medgået tid og kan i 2021 maksimalt udgøre 2.002.000 kr.

De justerede gebyrer trådte i kraft den 1. januar 2021.

Særlige områder

  • Fornyelser pesticidmidler

Der vil blive opkrævet fuldt godkendelsesgebyr for den første fornyede godkendelse. Godkendelser af de efterfølgende ansøgninger med det samme aktivstof, vil ikke blive pålignet gebyret i Kolonne C.

  • Ækvivalensvurderingen

Når ækvivalensvurderingen er foretaget af et andet land, opkræver Miljøstyrelsen ikke gebyr.

  • Dispensationer

Når Miljøstyrelsen modtager en ansøgning om dispensation på et konkret middel, der strækker sig over flere perioder mod samme skadevolder i samme år, vil den blive betragtet som én ansøgning.

Når Miljøstyrelsen tidligere har vurderet og bevilget en dispensation på det pågældende middel til den samme anvendelse betales et lavere gebyr.

  • Forsøgsmæssig afprøvning

Grundbeløbet for en ansøgning om forsøgsmæssig afprøvning opkræves hvis der er tale om et produkt med et aktivstof, som er godkendt i Danmark. Hvis der er tale om et produkt med et aktivstof, der ikke er godkendt i Danmark, betales et tillægsgebyr.

  • Mindre anvendelser

Ansøgning om en mindre anvendelse til forskellige afgrøder indenfor samme afgrødetype skal kun betale ét gebyr. Det betyder, at ansøgninger om f.eks. forskellige havefrø kan behandles samlet. Gebyret dækker ligeledes flere sammenlignelige produkter (f.eks. produkter med samme aktivstofindhold, som er dækket af samme vurdering) i samme ansøgning.

I forhold til tillægget til AGRO er der ikke tale om et tillæg for effektivitetsvurdering, men derimod for vurdering af, hvorvidt der findes godkendte produkter med den pågældende anvendelse. Dette sker for at beskytte rettighederne hos de virksomheder, der har søgt en rigtig produktgodkendelse til anvendelsen og finansieret studier m.v. AGRO vurderer endvidere, om der af hensyn til resistens eller andre årsager er grundlag for at give en mindre anvendelse til et produkt med en anden virkningsmekanisme.

I forhold til tillægget til FVST/DTU er der to forskellige gebyrer; et for fuld vurdering af nye restkoncentrationsdata, som skal indsendes af ansøger, og et lavere gebyr hvis restkoncentrationen kan ekstrapoleres ud fra allerede eksisterende data fra den regelrette godkendelse. Der betales et gebyr for hvert aktivstof i produktet.

Hvis der er tale om en overførsel af en mindre anvendelse til et identisk produkt betragtes det som en administrativ overførsel, der vil være dækket af gebyret for administrative simple opdateringer.

Gebyr for at få en mindre anvendelse påført sin etiket skal dækkes af godkendelsesindehaveren. Hvis det sker i forbindelse med en anden ændring af etiketten, skal der ikke betales et nyt gebyr.

  • Gebyr for vurderinger af aktivstoffer til EU godkendelse/fornyelse

Når Miljøstyrelsen er Co-RMS for et aktivstof, fastlægger Miljøstyrelsen gebyrstørrelsen på baggrund af skønnet tidsforbrug i forbindelse med den konkrete aftalte opgavefordeling om det pågældende aktivstof og gebyret indbetales i rater som hidtil. Der tilbagebetales endvidere for aktivstofvurderinger, hvis ressourceforbruget er lavere end skønnet.