Fakta om dispensationer til pesticider iht. artikel 53 i plantebeskyttelsesmiddelforordningen

Miljøstyrelsen kan give dispensation til et ikke godkendt pesticidmiddel i indtil 120 dage, hvis der foreligger en fare, der truer en afgrøde, som ikke kan bekæmpes på anden rimelig måde.

Dispensationer er en undtagelse fra reglerne. En dispensation kan kun gives under særlige omstændigheder til en begrænset og kontrolleret anvendelse. I Danmark gives dispensationer kun til pesticidmidler, der kan anvendes sikkert i forhold til mennesker, miljø og grundvand.

Reglerne om dispensation er fastlagt i artikel 53 i Forordning 1107/2009 og yderligere beskrevet i EU-Kommissionens guidance dokument.

Miljøstyrelsen forvalter reglerne inden for de juridiske rammer, der følger af pesticidforordningen og gældende vejledninger, herunder kravet om, at der i Danmark skal være påvist sikker anvendelse for miljø og sundhed. Miljøstyrelsen meddeler kun dispensation når følgende krav er opfyldt:

 • Pesticidmidlet skal kunne anvendes sikkert ift. arbejdsmiljø
 • Det må ikke udgøre en uacceptabel risiko for grundvand, miljø og sundhed
 • Der må ikke findes andre egnede metoder eller midler (alternativer) på det danske marked, som kan bekæmpe den pågældende skadevolder
 • Skadevolderen skal udgøre et alvorligt problem for afgrøden

Miljøstyrelsen vurderer derfor hver enkelt ansøgning ud fra den konkrete anvendelse og på baggrund af den eksisterende viden. Der foretages en vurdering af en lang række forhold, fx anvendelse af værnemidler, anvendelsestidspunkt, doseringer, mulige alternativer og mulig risiko for miljø og sundhed.

Vurderingen af hvorvidt der findes rimelige alternativer foretages af Institut for Agroøkologi (AGRO) på Aarhus Universitet. Vurderingerne udført af AGRO indgår i de samlede overvejelser, der ligger til grund for beslutningen om, hvorvidt der bliver givet dispensation.

Som led i vurderingen af, hvorvidt der findes rimelige alternativer følger det af EU Kommissionens vejledning, at der bl.a. kan lægges vægt på, hvad konsekvenserne (økonomisk og samfundsmæssigt) vil være ved ikke at give en dispensation. Det drejer sig fx om økonomiske skadevirkninger, f.eks. tab af udbytte, ved ikke at have et pesticid til rådighed. Det fremgår endvidere at det kan være nødvendigt midlertidigt at fortsætte anvendelsen, af det ikke-godkendte aktivstof, hvis det socio-agronomiske system ikke kunne ændres inden for den tid, der er gået, siden den første dispensation blev givet.

Dispensation til Reglone med aktivstoffet diquat

I 2022 har Miljøstyrelsen bl.a. givet dispensation til brug af midlet Reglone i 120 dage til nedvisning af kartofler. Dispensationen bygger på en omfattende faglig vurdering, hvor Miljøstyrelsen følger de gældende retningslinjer på området.

Det skal være sikkert for både sundhed og miljø, herunder grundvand, at anvende pesticidmidlet for, at der kan gives dispensation. For Reglone har Miljøstyrelsen vurderet, at der er sikker anvendelse ved brug af en lav dosis på 2 x 0,8 L/ha af Reglone i kartofler og Fødevarestyrelsen har vurderet, at der ikke forekommer rester over den tilladte grænseværdi i kartofler. Miljøstyrelsens miljø- og sundhedsvurderinger har i 2021 været til eksternt kvalitetstjek hos konsulentfirmaet Dansk Hydraulisk Institut (DHI). DHI har vurderet, at det er sikkert at anvende Reglone i en lav dosis på 2 x 0,8 L/ha – både ift. sundhed og miljø, herunder grundvand

Vurderingerne er foretaget iht. de i EU fastsatte retningslinjer og eventuelle skærpede danske krav, som er fastsat i de danske vurderingsprincipper. Det aktive stof i Reglone, diquat, er ikke længere godkendt i EU. Den beslutning bygger på en vurdering, hvor diquat anvendes i en langt højere dosis end den anvendelse, der er givet dispensation til i Danmark.

Vurderingen af hvorvidt der findes rimelige alternativer er foretages af Institut for Agroøkologi (AGRO) på Aarhus Universitet. AGRO vurderer, at TopGun Finalsan Koncentrat reelt ikke er et alternativ da prisen er så høj og de store mængder giver en række logistiske udfordringer for erhvervet. AGRO konkluderer, at der ikke er rimelige alternativer til Reglone til nedvisning af kartofler, der skal ligge på lager.

Dispensationen til nedvisning af kartofler er givet med følgende vilkår og risikobegrænsende foranstaltninger:

 • Reglone må kun anvendes til nedvisning af kartofler til lagring i BBCH 48-89 (kartofler som har nået den ønskede størrelse, men som stadig er i grøn vækst) med en maksimal dosering på 2 x 0,8 L/ha.
 • Ved sprøjtning i kartofler må der maksimalt anvendes 90 L vand/ha.
 • Brugere skal anvende handsker, arbejdstøj og ansigtsbeskyttelse/visir ved blanding og påfyldning. Ved udsprøjtning skal brugerne anvende handsker, arbejdstøj og sidde i lukket førerkabine med kulfilter.
 • Ved håndtering af behandlede planter efter sprøjtning skal der anvendes arbejdstøj. 
 • Må ikke anvendes nærmere end 20 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende. Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 % afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.
 • Må ikke anvendes nærmere end 30 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Må ikke anvendes nærmere end 5 meter fra §3 områder for at beskytte leddyr og terrestriske planter.
 • Brugerne har pligt til at føre særskilt journal, som viser at vilkårene er overholdt.

Baggrund

Formålet med at nedvisne topvæksten i kartofler er at sikre kvaliteten af kartofler, som skal lagres i op til 8-12 måneder. Kartoflerne har ved nedvisning mulighed for at blive ensartet skindfaste ved optagning. Hvis planten skyder igen med nye stængler (genvækst), afmodner planten og dermed knoldene med forskellige hastighed. Genvæksten og de umodne knolde er mere modtagelige for skader, svampe-, virus- og bakteriesygdomme. Knoldene har derved svært ved at kunne lagres i køleanlæg og vil føre til råd og lavere kvalitet i de forarbejdede kartoffelprodukter samt et lavere udbytte og en dårligere kvalitet i den efterfølgende vækstsæson, når kartoflerne anvendes som læggekartofler.

En række EU-lande har ligeledes givet dispensation til nedvisning med Reglone i 2022, herunder Østrig, Estland, Letland, Slovenien, Ungarn og Finland

 • Andre lande har godkendt andre midler, som vi ikke godkender herhjemme pga. risiko for grundvandet. F.eks. Spotlight med aktivstoffet carfentrazon-ethyl.
 • Danmarks er restriktiv i forholde til andre lande, fordi vi har særlige hensyn til at beskyttelse af grundvandet – diquat udgør ikke nogen risiko for udvaskning.