Ny redegørelse om glyphosatfund i grundvandet

Redegørelsen gennemgår de fund af glyphosat og dets nedbrydningsprodukt AMPA, der har været i grundvandsovervågningen fra den startede i 1997 til og med 2010, med henblik på at belyse mulige årsager til disse fund. Redegørelsen indeholder de seneste resultater fra grundvandsovervågningen i 2010, som ikke tidligere er afrapporteret.

Redegørelsen viser, at den stigning der blev set i 2009 ikke er fortsat i 2010. I perioden 1997 – 2010 er der udført 9.154 analyser for glyphosat i 978 boringer. Fordeling af glyphosat fund på de forskellige år er vist i tabellen nedenfor:

Årstal

Antal analyser

Fund i alt

Fund over grænseværdien

1997- 2004

4.823

31

1

2005

792

12

0

2006

775

7

0

2007

835

15

5

2008

740

10

2

2009

661

28

9

2010

515

8

3

1. halvår 2010

248

5

3

2. halvår 2010

267

3

0

Redegørelsen konkluderer at der ikke kan fastlægges entydige generelle årsager til de observerede fund, men der er en række potentielle årsager til fundene af glyphosat og AMPA i grundvandsovervågningen.

Nogle årsager vurderes som mere sandsynlige end andre, nemlig at der kan være tale om analysefejl eller tekniske fejl omkring nogle af boringerne. Andre årsager vurderes på baggrund af den nuværende viden som værende mindre sandsynlige, nemlig forhold omkring prøvetagning, punktkilder eller den almindelige landbrugsmæssige  anvendelse af glyphosat. Ifølge redegørelsen kan det ikke afvises, at ekstreme tilfælde af nedbør kombineret med sprækketransport kan forklare nogle af de mest terrænnære fund.

Af redegørelsen fremgår at der i perioden 2007-2010 er anvendt en analysemetode som er mindre sikker. Det er i samme periode, at der er sket en stigning i fundene af glyphosat. I andet halvår 2010 er der ændret på analyserne og i denne periode er der kun 3 fund af glyphosat, heraf ingen over grænseværdien.

For glyphosats nedbrydningsprodukt AMPA er billedet det samme (se tabel 4.8 i redegørelsen).

Redegørelsen konkluderer at de fleste fund er sporadiske og med ingen eller få gentagelser – som dermed ikke indikerer en stigende påvirkning af grundvand.

Se hele redegørelsen her