Giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler

Med giftige bekæmpelsesmidler menes: Plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter, der klassificeres som giftige efter klassificeringsbekendtgørelsen eller som akut toksiske i kategori 3 efter klassificeringsforordningen. Disse midler skal mærkes med en eller flere af klassificeringsforordningens faremærker H-301, H-311 eller H-331.

Med meget giftige bekæmpelsesmidler menes: Plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter, der er blevet klassificeret som meget giftige efter klassificeringsbekendtgørelsen, som klassificeres akut toksiske i kategori 1 eller 2 eller som specifik målorgantoksiske i kategori 1 (STOT SE 1) efter klassificeringsforordningen. Det er plantebeskyttelsesmidler, der skal mærkes med en eller flere af klassificeringsforordningens faresætninger H-300, H-310, H-330 og H-370.

Læs her fakta  om salg og opbevaring af giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler.