Krav om at føre og indberette sprøjtejournal

Alle professionelle brugere af sprøjtemidler skal føre sprøjtejournal, det gælder både for jordbrugserhvervet, golfbaner, kommunale medarbejdere og anlægsgartnere m.fl.
Landmænd, gartnere og producenter af juletræer og pyntegrønt over en vis størrelse skal endvidere årligt indberette deres samlede forbrug af sprøjtemidler per afgrøde. Også Golfbaner skal årligt indberette oplysninger om deres forbrug.

Alle professionelle brugere af sprøjtemidler skal løbende føre sprøjtejournal.

Professionel bruger er enhver, der benytter pesticider i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter - herunder sprøjteførere, teknikere, arbejdsgivere og selvstændige i både landbrugssektoren og andre sektorer. Andre sektorer kan fx være golfbaner, kommuner, anlægsgartnere mv.

Der er indholdskrav til sprøjtejournalen men ingen formelle krav til, hvordan den føres. Se link til et eksempel på udformningen af en sprøjtejournal i højre side af skærmen. For nogle jordbrugere kan det være en fordel at føre journalen i det digitale indberetningssystem (SJI).

Vær opmærksom på, at sprøjtejournalen skal opbevares i tre år.

Journalføring vedr. brug af særlige dyser

I visse situationer skal sprøjteføreren føre register over valg af afdriftsreducerende dyser/udstyr. Det gælder hvis du bruger dyser/udstyr, der giver dig mulighed for at sprøjte nærmere vandløb eller §3 områder, end de afstandskrav der er anført på de enkelte pesticiders etiketter ellers foreskriver. Denne registreringspligt gælder også ved udbringning af prosulfocarb. Disse oplysninger kan man vælge at anføre i sin sprøjtejournal eller på anden måde registrere. Du kan læse mere om disse regler her.

 

Ændret bekendtgørelse for føring og indberetning af sprøjtejournaler træder i kraft 1. juli 2017

Den nye bekendtgørelse (Nr. 814 af 7/6 2017) erstatter den tidligere gældende bekendtgørelse nr. 929 fra 2010 og omfatter primært 2 ændringer:

  • Der er ikke længere en bagatelgrænse, der friholder jordbrugere med under 10 ha fra pligten til at føre sprøjtejournal.
  • Det præciseres, at alle professionelle brugere af pesticider er omfattet af kravet om at føre sprøjtejournal.

Hvad betyder ændringen for dig?

Jordbrugere, der har et samlet dyrket areal på under 10 ha, skal nu også fra den 1. august 2018 føre sprøjtejournal.  

Det har i EU reglerne i flere år været et krav om, at alle professionelle brugere skal føre sprøjtejournal. Dette er nu præciseret i den nye bekendtgørelse. Det betyder bl.a., at jordbrugere, gartnerier, planteskoler, frugtplantager, anlægsgartnere, kommuner, viceværter mv., skal føre journal over forbruget af pesticider.

Indberetning af sprøjtejournal-data - over/under 10 ha og 50.000 kr i omsætning

Reglerne siger at:

Alle ejere og brugere af alle almindelige jordbrugsvirksomheder (landbrug og skovbrug) med et samlet dyrket areal på 10 ha eller derover skal indberette data fra deres sprøjtejournal, uanset deres momspligtige omsætning,

og at

Alle ejere og brugere af øvrige jordbrugsvirksomheder, dette er virksomheder der typisk dyrker højværdiafgrøder på relativt små arealer, såsom gartnerier, planteskoler, frugtplantager mv. med en årlig momspligtig omsætning på 50.000 kr. eller derover, har pligt til at indberette virksomhedens forbrug af plantebeskyttelsesmidler - uanset størrelsen af det dyrkede areal. 

Eksempler på bedrifter med og uden krav om indberetning af pesticidforbrug:

Ingen krav om indberetning af pesticidforbrug:

  • 8 ha korn og en årlig omsætning på 60.000
  • 8 ha frilandsgartneri og en omsætning på 45.000
  • 12 ha frilandsgartneri og græs og en årlig omsætning på 45.000 kr.

Krav om indberetning af pesticidforbrug:

  • 8 ha gartneri og græs og en årlig omsætning på 60.000
  • 12 ha korn og græs og en årlig omsætning på 45.000. 
  • 12 ha korn og græs med en årlig omsætning på 60.000. 

 

Kontrol af sprøjtejournalen

Landbrugsstyrelsen foretager cirka 600 besøg om året, hvor de kontrollerer sprøjterjournaler i jordbrugssektoren, på golfbaner, kommuners m.fl. Kontrollen vil i de fleste tilfælde blive gennemført i forbindelse med kontrol af andre ordninger, som Landbrugsstyrelsen administrerer. Hvis alt er i orden, afslutter Landbrugsstyrelsen kontrollen på stedet, og du modtager en kopi af kontrolrapporten.

Krav om årlig sprøjtejournalindberetning

Ansvaret for sprøjtejournalindberetningen overgik fra Landbrugsstyrelsen til Miljøstyrelsen den 1. juli 2016. Den elektroniske indberetning foregår fortsat via landbrugsindberetning.dk, dog med link til nyt system i Miljøstyrelsens regi. Der er ikke ændret i reglerne om indberetning.

Se mere information og gå til indberetning af sprøjtejournal (SJI)

Greenkeepere på landets golfbaner skal ud over at føre en sprøjtejournal også sikre, at data indberettes i Miljøstyrelsens IT system GreenData