Krav om at føre og indberette sprøjtejournal

Alle professionelle brugere af sprøjtemidler skal føre sprøjtejournal. Dette gælder både for jordbrugserhvervet, golfbaner, kommunale medarbejdere, anlægsgartnere mv.
Landmænd, gartnere samt producenter af juletræer og pyntegrønt over en vis størrelse skal endvidere årligt indberette deres samlede forbrug af sprøjtemidler per afgrøde.

Føring af sprøjtejournal

Alle professionelle brugere af sprøjtemidler skal løbende føre sprøjtejournal.

Professionelle brugere er enhver, der benytter pesticider i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter, både i landbrugssektoren og andre sektorer. Andre sektorer kan f.eks. være golfbaner, kommuner, anlægsgartnere mv.

Der er indholdskrav til sprøjtejournalen men ingen formelle krav til, hvordan den føres. Se link til et eksempel på udformningen af en sprøjtejournal i højre side af skærmen. For nogle jordbrugere kan det være en fordel at føre journalen i det digitale indberetningssystem (SJI). Dette system bør kun bruges af jordbrugere - herunder gartnere og skovbrugere. Dette system skal ikke bruges af kommuner, golfbaner, anlægsgartnere m.fl. som ikke er pligtige til at indberette sin sprøjtejournal.

Vær opmærksom på, at sprøjtejournalen skal opbevares i tre år.

Før din sprøjtejournal i SJI her

 

Journalføring vedr. brug af særlige dyser

I visse situationer skal sprøjteføreren føre register over valg af afdriftsreducerende dyser/udstyr. Det gælder, hvis du bruger dyser/udstyr, der giver dig mulighed for at sprøjte nærmere vandløb eller §3-områder end de afstandskrav, der ellers er anført på de enkelte pesticiders etiketter. Denne registreringspligt gælder også ved udbringning af prosulfocarb. Disse oplysninger kan man vælge at anføre i sin sprøjtejournal eller på anden måde registrere. Du kan læse mere om disse regler her.

Indberetning af sprøjtejournal

Hvem skal indberette sprøjtejournaldata?

Almindelige landbrugsbedrifter: Dette er alle ejere og brugere af alle almindelige jordbrugsvirksomheder (landbrug og skovbrug) med et samlet dyrket areal på 10 ha eller derover skal indberette data fra deres sprøjtejournal - uanset deres momspligtige omsætning.

Øvrige jordbrugsvirksomheder: Dette er virksomheder, der typisk dyrker højværdiafgrøder på relativt små arealer. Eksempler på dette er gartnerier, planteskoler, frugtplantager mv. Disse virksomheder har pligt til at indberette virksomhedens forbrug af plantebeskyttelsesmidler, hvis de har en årlig momspligtig omsætning på 50.000 kr. eller derover - uanset størrelsen på det dyrkede areal. 

Indberet din sprøjtejournal her

 

Golfbaner: Greenkeepere på landets golfbaner skal ud over at føre en sprøjtejournal også sikre, at data indberettes i Miljøstyrelsens IT-system GreenData.

Hvem kontrollerer sprøjtejournalen?

Landbrugsstyrelsen foretager 600-700 kontrolbesøg om året i jordbrugssektoren, på golfbaner, kommuner m.fl. På disse besøg kontrolleres opbevaring og anvendelse af pesticider, herunder om sprøjtejournaler bliver ført korrekt.

 

FAQ