Sprøjtemidler til professionel brug

Salg af sprøjtemidler til professionelt brug må kun ske, hvis mindst én medarbejder i forhandlervirksomheden har både den nødvendige uddannelse og en autorisation og forhandleren skal sikre sig, at alle deres kunder er autoriseret til at købe sprøjtemidler. Fra 1. januar 2022 skal alle distributionsled være registreret i MAB.

Salg af professionelle sprøjtemidler

Fra den 1. januar 2022 skal alle virksomheder (alle distributionsled), der sælger sprøjtemidler godkendt til professionel anvendelse, være registreret i MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem for Bekæmpelsesmidler). 

Som forhandler, må du sælge sprøjtemidler godkendt til professionelle brugere til følgende:

  • Personer med relevant autorisation (S1, S2 eller S3-autorisation). 
  • Virksomheder, der har en ansat, med relevant autorisation

Ved salg af professionelle sprøjtemidler til en virksomhed skal forhandleren kontrollere, at virksomheden har minimum én medarbejder, der er autoriseret i MAB. Dette kontrolleres ved enten at tjekke virksomhedens CVR-nummer for dermed at kontrollere, om der er knyttet autoriserede medarbejdere til virksomheden eller ved at tjekke kundens autorisationsnummer.

Kontrollen sker ved at indtaste oplysningerne på forsiden

Forhandleren skal kunne dokumentere, at købers autorisationsnummer er kontrolleret. Hvis kundens CVR-nummer står på fakturaen, og forhandleren i forbindelse med modtagelsen af ordren har kontrolleret, at der er tilknyttet en autoriseret medarbejder til CVR-nummeret, er dette tilstrækkelig dokumentation. Er der ikke knyttet en medarbejder til CVR-nummeret, skal kundens eget autorisationsnummer stå på fakturaen. Hvis sprøjtemidlerne først leveres til kunden nogle få dage efter ordren er modtaget, er det ikke et krav, at der igen sker en kontrol af CVR-nummer eller autorisation.

Der er oprettet en web-services til forhandlere og ved at benytte den, kan man sikre, at der automatisk sker en kontrol af kundens CVR-nummer eller af autorisationsnummer ved hvert køb af sprøjtemidler. 

Har du spørgsmål til webservicen, kontakt da Miljøstyrelsen på mail: Obfuscated Email.

Hjælp til opsætning af web-services, finder du her.

Se mere om web-servicen under næste punkt, "Webservice i MAB".

Der er oprettet en web-services til forhandlere af pesticider. Ved at benytte den, kan du som forhandler ved hvert salg af sprøjtemidler sikre dig, at det kontrolleres, at der til kundens CVR-nummer er tilknyttet en person med et gyldigt autorisationsnummer.

Webservicen tager et CVR-nummer som parameter.

Eks. på forespørgsel med Miljøstyrelsens CVR nummer 25798376https://mab.mst.dk/Api/Control/Company/25798376

Webservicen returnerer svar i nedenstående struktur:

[
  {
    "AuthorizationExpirationDate": "string",
    "AuthorizationNumber": "string",
    "AuthorizationTypeCode": "string",
    "AuthorizationTitle": "string",
    "AuthorizationTypeId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "CitizenName": "string",
    "CvrNumberIdentifiers": [
      "string"
    ],
    "IsValid": true
  }
]

Strukturen er tom, hvis ingen autorisation er tilknyttet, eller der ikke er anvendt et gyldigt CVR-nummer.

Eks. på svar på ovenstående input fra Miljøstyrelsen:

[
  {
    "AuthorizationExpirationDate": "2023-09-18T00:00:00",
    "AuthorizationNumber": "2023-R1-G-31193-23931",
    "AuthorizationTypeCode": "R1-G",
    "AuthorizationTitle": "R1-autorisation, gl. ordning (før 2018)",
    "AuthorizationTypeId": "df798d25-3b77-48de-b5cc-f30c581510b8",
    "CitizenName": "John Ejvind Hansen",
    "CvrNumberIdentifiers": [
      "25798376"
    ],
    "IsValid": true
  }
]

En person kan være tilknyttet flere CVR-numre. De vil fremgå under "CvrNumberIdentifiers".

Hvis en autorisation er udløbet, vil den forsat fremgå af listen, men feltet "Isvalid" vil have værdien "false".

 

MAB's interface er beskrevet yderligere her.

Det er metoden /Api/Control/Company/ i klassen Control, der skal anvendes. Se bort fra de øvrige metoder.

 

Spørgsmål til anvendelsen af MAB webservicen kan sendes til postkassen Obfuscated Email

Sælges sprøjtemidler til professionel brug direkte til slutbruger uden oplysning om CVR-nummer, skal du som forhandler kontrollere, at køber har et autorisationsnummer. Kundens autorisationsnummer skal stå på fakturaen. Eneste undtagelse er, hvis der på produktets etiket står, at en autorisation ikke er krævet.

Man kan kontrollere, om kundens autorisationsnummer er korrekt og gyldigt ved at indtaste autorisationsnummer her.

Forhandlere af sprøjtemidler til professionel brug skal have mindst én medarbejder ansat, som har en S1-autorisation. Har medarbejderen et sprøjtecertifikat og evt. opfølgningskursus, hvis sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis er mere end 4 år gammelt, kan man erhverve en autorisation via Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler, også kaldet MAB .

Udover kravet om autorisation skal forhandleren også sørge for, at en autoriseret medarbejder er til rådighed for kundeservice i virksomhedens normale åbningstid. Optimalt set bør vedkommende være til stede i hele virksomhedens åbningstid, alternativt skal medarbejderen kunne træffes telefonisk. Kravet gælder også når man sælger pesticider via nethandel.

Læs om S1-autorisationen her.

Alle forhandlere af sprøjtemidler skal føre register over alt køb og salg af sprøjtemidler, og forhandlerne skal til enhver tid kunne fremlægge oplysningerne for Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion. 

  • Alle typer af forhandlere skal kunne dokumentere, hvilke mængder sprøjtemidler virksomheden har købt, og hvilke mængder man har solgt inden for en given periode.
  • Forhandlere, der sælger sprøjtemidler til professionel brug, skal endvidere kunne dokumentere, hvilke kunder, de har solgt de enkelte midler til (autorisationsnummer eller CVR-nummer).
  • Registre over køb og salg opbevares i minimum fem år.

Producerer, importerer eller sælger en virksomhed bekæmpelsesmidler, der er klassificeret som giftige eller meget giftige, skal disse være opbevaret i særligt aflåst skab eller rum og må ikke opbevares sammen med andre bekæmpelsesmidler (læs mere om dette i Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler).

Sælger man midler, der er forsynet med sikkerhedssætning P 405, skal disse produkter opbevares i et aflåst rum. Midler med sikkerhedssætningen P 405 må dog gerne være opbevaret sammen med andre bekæmpelsesmidler. Opbevaringsstedet skal være tydeligt mærket med en advarselstavle, som følger reglerne.

Læs mere om salg og opbevaring af giftige eller meget giftige midler samt om definitionen af disse kategorier af midler. 

Giftige bekæmpelsesmidler: Plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter, der er blevet klassificeret som akut toksiske i kategori 3 efter klassificeringsforordningen. Der er hermed tale om bekæmpelsesmidler, der skal mærkes med en eller flere af klassificeringsforordningens faresætninger H301, H311, H331. Plantebeskyttelsesmidler baseret på aktivstoffet pirimicarb er giftige bekæmpelsesmidler.

Meget giftige bekæmpelsesmidler: Plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter, der er blevet klassificeret som akut toksiske i kategori 1 eller 2 eller som specifik målorgantoksiske i kategori 1 (STOT SE 1) efter klassificeringsforordningen. Der er hermed tale om bekæmpelsesmidler, der skal mærkes med en eller flere af klassificeringsforordningens faresætninger H-300, H-310, H-330 og H-370. Produkter til gasning af muldvarpe og mosegrise med fosforbrinte, er meget giftige bekæmpelsesmidler.

Reglerne for markedsføring af sprøjtemidler skal beskytte forbrugerne mod vildledning. Du skal som forhandler undgå vildledende markedsføring.

Det er ikke tilladt at markedsføre produkter, så forbrugerne tror, at et produkt er uskadeligt, selvom det udgør en risiko for mennesker eller miljø. Du må ikke på f.eks. butiksskilte eller i tilbudsaviser bruge ord som "ufarlig", "ugiftig", ”ikke giftigt”, "ikke sundhedsskadelig", ”uskadeligt”, "ikke mærkningspligtig", "testet for ..." (eksempelvis allergi), "godkendt", "miljørigtigt", "miljø", "øko" og "natur".

Reklameringen må ikke indeholde visuelle fremstillinger af potentielt farlig praksis for håndtering af sprøjtemidlet, såsom:

  • blanding eller anvendelse, uden dette foregår med tilstrækkelig beskyttelsesbeklædning
  • anvendelse i nærheden af fødevarer
  • anvendelse  i nærheden af børn

Du må ikke anprise et produkt som et bekæmpelsesmiddel, hvis det ikke er godkendt som et sådant af Miljøstyrelsen. Kun hvis midlet er godkendt af Miljøstyrelsen, må der på etiketten eller på virksomhedens hjemmeside anføres noget, der indikerer, at midlet er velegnet til bekæmpelse af ukrudt, sygdomme eller skadedyr. Er et bekæmpelsesmiddel fx ikke godkendt til bekæmpelse af mos, må der på etiketten ikke stå noget, der får forbrugeren til at tro, at det er godkendt til dette formål. Der må i så fald fx ikke stå, at et middel "hæmmer mos", "modvirker mos", "reducerer mos","kvæler mosset", at det "bekæmper mos", at det er "effektivt mod mos", "mos - nej tak", "mindre mos", "uden mos", "ingen mos" eller at "midlet ikke bør anvendes, hvis man ønsker mos i plænen".

Læs mere om ovenstående i Miljøstyrelsens notat om regler vedr. pesticidanprisninger på havegødninger og jernholdige midler mod mos udsendt til branchen i juni 2018.

Læs Miljøstyrelsens supplerende notat  fra 6. maj 2019 om reglerne om anprisninger om mosbekæmpelse på fx NPK gødninger og håndhævelsen af disse regler.  

Læs mere om reklamering her

Se reglerne om vildledende markedsføring af bekæmpelsesmidler. 

 

Det er Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, der fører tilsyn med forhandlere af sprøjtemidler. De kontrollere både opbevaringsregler, uddannelsesregler mv.

Salgsmedarbejderes autorisationsnummer skal oplyses, hvis det forlanges af kontrolmyndigheden.

Endvidere kan Kemikalieinspektionen kontrollere, om forhandleren kun sælger sprøjtemidler til personer og virksomheder med gyldig autorisation.

For at en virksomhed må sælge giftige eller meget giftige bekæmpelsesmidler, skal virksomheden være i besiddelse af en tilladelse. Den erhverves via en selvbetjeningsløsing i Miljøstyrelsens Autorisationssystem for Bekæmpelsesmidler (MAB). Du kan læse mere om det ved at klikke: her

Fra den 1. januar 2022 skal alle virksomheder, der ønsker at markedsføre pesticider godkendt til professionelle være registreret i Miljøstyrelsens Autorisationssystem for Bekæmpelsesmidler (MAB). Du vil kunne læse mere om dette her.