Professionelle sprøjtemidler

Professionelle sprøjtemidler, kan kun bruges af professionelle brugere, der har gennemført den nødvendige uddannelse (fx sprøjtecertifikat, sprøjtebevis eller hånd- og rygsprøjtecertifikat) eller som på anden måde har fået særlige kompetencer på området, som Miljøstyrelsen har anerkendt.

Disse personer skal autorisere sig i MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler) senest den 1. juli 2020. Men man bør autorisere sig allerede næste gang man skal på opdateringskursus.

Langt hovedparten af de godkendte sprøjtemidler er midler, der alene kan købes og anvendes af professionelle brugere. Der er derfor ikke lavet en liste over disse midler.

Krav om autorisation er anført på etiketten

Grundet nye CLP klassificeringsregler er alle etiketter på plantebeskyttelsesmidler ændret i løbet af 2015. I den anledning blev der indføjet en tekst på etiketterne af de godkendte professionelle sprøjtemidler, der angiver, at de fra 26. november 2015 alene kan købes mod dokumentation af gyldig autorisation. På etiketten for professionelle sprøjtemidler står der således en af følgende sætninger:

”Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation”

”Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt, men kræver ingen autorisation.”

Idet kravet om autorisation først vil være gældende fra 1. juli 2020, er der anført følgende tekst i bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler for at imødekomme denne situation:

Den relevante tekst i bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen (nr. 907 af 24. juni 2016) lyder som følger: §12 Stk. 5.  Gældende fra den 26. november 2015 må plantebeskyttelsesmidler, der ifølge etiketten kun må købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation, alligevel købes til erhvervsmæssig brug og anvendes erhvervsmæssigt af personer, der har erhvervet sig et sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis, men ikke har en autorisation. Dette gælder, indtil der er etableret en autorisationsordning på området og pligten til at være autoriseret er trådt i kraft.

Kan man bruge professionelle sprøjtemidler selvom det ikke sker i erhvervsmæssig sammenhæng?

Ja, det kan man godt.

Hvis man fx er landmand og har et sprøjtecertifikat må man gerne bruge professionelle sprøjtemidler i sin egen private have, forudsat at etiket-teksten bliver overholdt, det vil fx sige at midlet anvendes i den korrekte dosering og kun til den særlige anvendelse, midlet er godkendt til.

På samme måde må fx en hobbyvinavler, der har et sprøjtecertifikat eller et hånd- og rygsprøjtecertifikat gerne bruge professionelle sprøjtemidler i sin vinmark, selv om det ikke er i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter. Senest den 1. juli 2020 skal landmanden/hobby vinavleren dog være autoriseret i MAB for at kunne købe de professionelle midler. 

Undtagelse for krav om uddannelse og autorisation

Af den lange liste af godkendte professionelle midler er der en lille gruppe af sprøjtemidler, som bl.a. anvendes i økologisk jordbrug og som Miljøstyrelsen har vurderet ikke udgør en miljø- og sundhedsmæssig risiko. Derfor kan de købes og bruges uden, at brugeren har gennemgået en uddannelse (sprøjtecertifikat, sprøjtebevis eller hånd- og rygsprøjtecertifikat)- og kravet om autorisation gælder ikke for disse midler.

Kriterierne for sprøjtemidler, der må bruges erhvervsmæssigt/professionelt, men som ikke kræver uddannelse for at købe og bruge er:

  • Sprøjtemidler, der er godkendt til ikke-professionel brug, eller hvor der er tale om klar-til-brug produkter, der forhandles som dispensere eller i en afmålt mængde på væskeform, der blot skal fortyndes i vand før brug.
  • Sprøjtemidler, der er uproblematiske og som udelukkende indeholder et aktivstof, der enten er en naturligt forekommende, en uorganisk forbindelse, en mikroorganisme eller et insektferomon.

Hvis sprøjtemidlet er behæftet med en sundheds- eller miljøklassificering, skal midlet være i en form (fx som tabletter, vandopløselig pose) eller dispenseringsbeholder, der minimerer kontakt med selve sprøjtemidlet.

Man må kun bruge de kategorier af sprøjtemidler, der er nævnt ovenfor. Miljøstyrelsen træffer på baggrund af kriterierne en afgørelse om, hvilke midler der kan købes og bruges af personer uden autorisation.

Det er op til godkendelsesindehaverne af de enkelte sprøjtemidler at søge Miljøstyrelsen om godkendelse til, at de kan påføre følgende sætning på etiketten af sådanne produkter:
”Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt, men kræver ingen autorisation.”

I tabellen nedenfor ses de professionelle sprøjtemidler, der kan bruges til erhvervsmæssig/professionel brug af personer uden sprøjtecertifikat. 

Listen er senest opdateret i august 2016.

Middel Aktivstof Anvendelsesområde
Isomate CLR Feromoner Feromonforvirring. Bruges til bekæmpelse af populationer af insekter i æble- og pæreproduktion.
Rotstop SC og Rotstop WP Phlebiopsis gigantea Bekæmpelse af rodfordærversvampen, der kan optræde og opformeres fra nåletræstubbe efter fældning af træer i skovbruget.
Flere forskellige sneglemidler ferriphosfat Bekæmpelse af snegle.