Krav om autorisation

EU-regler kræver, at salg og køb af professionelle sprøjtemidler kun sker fra eller til personer, der har en godkendt autorisation (tilladelse), og at det skal være muligt at fratage dem denne. Derfor er der indført et autorisationssystem - MAB. Læs nedenfor om vigtige frister for forhandlere og deres kunder.

Billedet viser et paragraftegn lavet i grønt.

EU-regler kræver, at salg/køb og brug af professionelle sprøjtemidler kun sker af personer, der har den fornødne uddannelse/certifikat (tilladelse) og at det skal være muligt at fratage dem denne. 

Før kunne landmænd og andre, der bruger professionelle sprøjtemidler nøjes med fx et sprøjtecertifikat og et bevis for gennemførelse af opdateringskurser. Da uddannelsesbeviserne ikke udstedes af Miljøstyrelsen, kan de ikke bruges som dokumentation og til fremvisning hos forhandlerne af sprøjtemidler. Det er uddannelsesbeviser, og derfor kan de ikke umiddelbart fratages indehaveren på trods af, at personen måske har overtrådt pesticidreglerne groft eller gentagne gange.

Derfor blev der i 2016 indført et autorisationssystem MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler), hvori alle uddannede brugere og forhandlere af sprøjtemidler optages i. Og alle skal være autoriseret senest den 1. juli 2020.

Typer af autorisationer

I dette skema kan du få overblikket over alle autorisationer, tilknyttede uddannelser, længden af disse, fristen for autorisationer, pris for at erhverve en autorisation mv.

Ønsker du at opnå en autorisation på baggrund af gennemført uddannelse læs mere her MAB.

Autorisationsfrist for forhandlere

Alle forhandlere, der skal leve op til autorisationskravet, det vil sige personer med forhandleruddannelse eller personer med sprøjtecertifikat beskæftiget med salg af pesticider, skal være autoriseret i MAB.

Er du forhandler af ikke-professionelle sprøjtemidler til fx haveejere, skal du have mindst én medarbejderen, der har en F1-autorisation til at sælge sprøjtemidler. Også de virksomheder, der sælger sprøjtemidler til professionelle skal have uddannet personale (sprøjtecertifikat) og på den baggrund være autoriseret (dette kræver en S1 autorisation)

Autorisationsfrist for professionelle sprøjteførere

Alle sprøjteførere der ønsker at købe eller anvende sprøjtemidler efter 1. juli 2020, skal senest da erhverve en autorisation i MAB. Herefter skal forhandlerne kontrollere kundens autorisation, og kan kun sælge professionelle sprøjtemidler til autoriserede personer eller til virksomheder med autoriserede medarbejdere.

Autorisationsfrist for bejdsere

For personer, der alene benytter sprøjtemidler i forbindelse med bejdsning af korn, frø, kartofler og lign. gælder særlige regler. Disse personer skal erhverve en S3-autorisation (hvis de ikke allerede har en S1 autorisation). For at opnå en sådan S3-autorisation skal være indgive en ansøgning via MAB, hvorefter Miljøstyrelsen kan udstede S3-autorisationer. Der forventes i 2020 at blive udviklet et e-læringskursus til personer beskæftiget med bejdsning.  Læs mere om S3 autorisationer her LINK

Autorisationsfrist for personer der gasser skadedyr

Alle, der gasser skadedyr som muldvarpe, mosegrise og skadegørende insekter i fx siloer, skal have gennemført relevante uddannelse og skal være autoriseret i MAB.  

Gebyr for autorisation

Miljøstyrelsen opkræver et gebyr, der skal dække omkostninger til drift af autorisationsordningen. Gebyret for en autorisation med fire års gyldighed er kr. 184, mens gebyret for en autorisation med  fem års gyldighed er kr. 230 (sidstnævnte er kun relevant for gasningsautorisationer).

Gebyret opkræves i MAB, og det sker i forbindelse med, at autorisationen erhverves.

Første autorisation for en F1 autorisation erhvervet før 1. april 2017 er dog gebyrfri (gratis). Det samme gælder gasningsautorisationerne G1 og G2. Første S1 og S2 autorisation erhvervet inden 1. juli 2020 er også gebryfri. 

Gebyret reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks. Pris- og lønreguleringen beregnes på baggrund af Finansministeriets generelle pris- og lønindeks. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres her på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Dispensationsmulighed for autorisationer

Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde give dispensation fra reglerne om autorisation og uddannelse og kan fastsætte særlige vilkår for dispensationen.

Anerkendelse af udenlandske borgeres kompetencer der kan give autorisation

Hvis Miljøstyrelsen accepterer de erhvervsmæssige kvalifikationer, som personer uden et dansk sprøjtecertifikat har erhvervet i andre lande, er man undtaget krav om sprøjtecertifikat. Det kræver, at man kan dokumentere tilsvarende kvalifikationer fra andre EU-lande, EØS-lande eller lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv.

Personer, der ønsker at etablere sig erhvervsmæssigt som bruger af sprøjtemidler i Danmark, skal derfor ansøge om accept af de erhvervsmæssige kvalifikationer hos Miljøstyrelsen.

De nærmere bestemmelser er beskrevet i kapitel 7 i Autorisationsbekendtgørelsen.

En ansøgning om accept af erhvervsmæssige kvalifikationer skal indeholde:

  • Bevis for ansøgers nationalitet
  • Bevis for ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer, herunder: Kopi af kursus- eller uddannelsesbevis og
  • dokumentation for eventuel relevant erhvervserfaring om udbringning af sprøjtemidler.

Ansøgning kan indgives via MAB, hvis borgeren har en NemID.

Har man ikke NemID, skal man indgive ansøgning til Miljøstyrelsen, hvor følgende gælder:

Hele ansøgningen fremsendes til Miljøstyrelsen elektronisk eller per brev til:

Miljøstyrelsen elektroniske postkasse: eller til Miljøstyrelsens fysiske adresse:

Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

Hvis Miljøstyrelsen træffer afgørelse om accept af ansøgers kvalifikationer, fremsendes denne til personen pr. brev, hvis den er indgivet pr. post grundet manglende NemID. Har ansøger NemdID kan den indgives via MAB, og da modtager personen besked via Digital Post.