Forhandlere af pesticider

Fra den 1. april 2017 skal forhandlere, der sælger sprøjtemidler, have mindst én medarbejder med både uddannelse og autorisation. Her på siden kan du læse mere om reglerne, der gælder for din virksomhed og dine medarbejdere.

Indtast autorisationsnummer eller CVR nummer for kontrol af autorisation:

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Salg af professionelle sprøjtemidler

Der er den 1. juli 2016 trådt nye regler i kraft om uddannelse og autorisation for køb og salg af sprøjtemidler. Reglerne betyder, at:

  • Forhandlere senest fra 1. juli 2020 skal kontrollere om kunden har en relevant autorisation (S1, S2 eller S3-autorisation). 
  • Forhandlere senest den 1. april 2017 skal have mindst én medarbejder ansat, som har relevant uddannelse og en S1-autorisation

Ved salg af professionelle sprøjtemidler til en virksomhed skal forhandleren fra 1. juli 2020 kontrollere, at virksomheden har minimum én medarbejder, der er autoriseret i MAB. Dette kontrolleres ved enten at tjekke virksomhedens CVR nummer for dermed at kontrollere, om der er knyttet autoriserede medarbejdere til virksomheden eller ved at tjekke kundens autorisationsnummer.

Du kan kontrollere ved at indtaste oplysningerne i den grå boks øverst på siden.

Forhandleren skal kunne dokumentere, at købers autorisationsnummer er kontrolleret. Hvis kundens CVR nummer står på fakturaen, og forhandleren på salgstidspunktet har kontrolleret, at der er tilknyttet en autoriseret medarbejder til CVR nummeret, er dette tilstrækkelig dokumentation. Er der ikke knyttet en medarbejder til CVR nummeret, skal kundens eget autorisationsnummer stå på fakturaen.

 

Webservice i MAB

Der er oprettet en web-services til forhandlere og ved at benytte den, kan forhandleren sikre sig ved hvert køb af sprøjtemidler, at det kontrolleres at der til kundens CVR nummer er tilknyttet en person med et gyldigt autorisationsnummer.

Webservicen tager et CVR-nummer som parameter.

Eks. på forespørgsel med Miljøstyrelsens CVR nummer 25798376: https://mab.mst.dk/Api/Control/Company/25798376

Webservicen returnerer svar i nedenstående struktur:

[
  {
    "AuthorizationExpirationDate": "string",
    "AuthorizationNumber": "string",
    "AuthorizationTypeCode": "string",
    "AuthorizationTitle": "string",
    "AuthorizationTypeId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
    "CitizenName": "string",
    "CvrNumberIdentifiers": [
      "string"
    ],
    "IsValid": true
  }
]

Strukturen er tom, hvis ingen autorisation er tilknyttet, eller der ikke er anvendt et validt CVR nummer.

Eks. på svar på ovenstående input fra Miljøstyrelsen:

[
  {
    "AuthorizationExpirationDate": "2023-09-18T00:00:00",
    "AuthorizationNumber": "2023-R1-G-31193-23931",
    "AuthorizationTypeCode": "R1-G",
    "AuthorizationTitle": "R1-autorisation, gl. ordning (før 2018)",
    "AuthorizationTypeId": "df798d25-3b77-48de-b5cc-f30c581510b8",
    "CitizenName": "John Ejvind Hansen",
    "CvrNumberIdentifiers": [
      "25798376"
    ],
    "IsValid": true
  }
]

En person kan være tilknyttet flere CVR-numre. De vil fremgå under "CvrNumberIdentifiers".

Hvis en autorisation er udløbet, vil den forsat fremgå af listen, men feltet "Isvalid" vil have værdien false.

 

MAB's interface er beskrevet yderligere her.

Det er metoden /Api/Control/Company/ i klassen Control, der skal anvendes. Se bort fra de øvrige metoder.

 

Spørgsmål til anvendelsen af MAB webservicen kan stiles til postkassen

 

 

Sælges professionelle sprøjtemidler ikke til en virksomhed men direkte til slutbruger, skal forhandleren fra den 1. juli 2020 kontrollere, at køber har et autorisationsnummer. Kundens autorisationsnummer skal stå på fakturaen. Eneste undtagelse er, hvis der på produktets etikette står, at en autorisation ikke er krævet.

Man kan kontrollere, om kundens autorisationsnummer er korrekt og gyldigt ved at indtaste autorisationsnummer  her på siden .

Forhandlere af professionelle sprøjtemidler skal fra 1. april 2017 have mindst én medarbejder ansat, som har en S1-autorisation. Har medarbejderen et sprøjtecertifikat og evt. opdateringskursus, hvis sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis er mere end 4 år gammelt, kan autorisationen fås med det samme via Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB).

Ud over kravet om autorisation skal forhandleren også sørge for, at en autoriseret medarbejder er til rådighed for kundeservice i virksomhedens normale åbningstid. Optimalt set bør vedkommende være til stede i hele virksomhedens åbningstid, alternativt skal medarbejderen kunne træffes telefonisk. Kravet gælder også når man sælger pesticider via net-butik.

Læs om S1-autorisationen her.  

Alle forhandlere af sprøjtemidler skal føre register over alt køb og salg af sprøjtemidler, og forhandlerne skal til enhver tid kunne fremlægge oplysningerne for Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion. 

  • Alle typer af forhandlere skal kunne dokumentere, hvilke mængder virksomheden har købt, og hvilke mængder man har solgt inden for en given periode.
  • Forhandlere, der sælger sprøjtemidler til professionel brug, skal endvidere kunne dokumentere, hvilke kunder de har solgt de enkelte midler til (autorisationsnummer eller CVR nummer).
  • Registre over køb og salg opbevares i minimum fem år.

Hvis en virksomhed producerer, importerer eller sælger bekæmpelsesmidler, der er klassificeret som giftige eller meget giftige, skal disse være opbevaret i særligt aflåst skab eller rum og må ikke opbevares sammen med andre bekæmpelsesmidler (læs mere om dette i Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler). Sælger man midler, der er forsynet med sikkerhedssætning P 405, skal disse produkter opbevares i aflåst rum. Men midler med sikkerhedssætningen P 405 må gerne være opbevaret sammen med andre bekæmpelsesmidler.

Samtidig skal opbevaringsstedet være tydeligt mærket med en advarselstavle, som følger reglerne i klassificeringsbekendtgørelsen.

 

Med giftige bekæmpelsesmidler menes: Plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter, der klassificeres som giftige efter klassificeringsbekendtgørelsen eller som akut toksiske i kategori 3 efter klassificeringsforordningen. Disse midler skal mærkes med en eller flere af klassificeringsforordningens faremærker H-301, H-311 eller H-331.

Med meget giftige bekæmpelsesmidler menes: Plantebeskyttelsesmidler og biocidholdige produkter, der er blevet klassificeret som meget giftige efter klassificeringsbekendtgørelsen, som klassificeres akut toksiske i kategori 1 eller 2 eller som specifik målorgantoksiske i kategori 1 (STOT SE 1) efter klassificeringsforordningen. Det er plantebeskyttelsesmidler, der skal mærkes med en eller flere af klassificeringsforordningens faresætninger H-300, H-310, H-330 og H-370.

 

Reglerne for markedsføring af sprøjtemidler skal beskytte forbrugerne mod vildledning. Du skal som forhandler undgå vildledende markedsføring.

Det er ikke tilladt at markedsføre produkter, så forbrugerne tror, at et produkt er uskadeligt, selvom det udgør en risiko for mennesker eller miljø. Du må ikke på f.eks. butiksskilte eller i tilbudsaviser bruge ord som "ufarlig", "ugiftig", ”ikke giftigt”, "ikke sundhedsskadelig", ”uskadeligt”, "ikke mærkningspligtig", "testet for ..." (eksempelvis allergi), "godkendt", "miljørigtigt", "miljø", "øko" og "natur".

Reklameringen må heller ikke indeholde visuelle fremstillinger af potentielt farlig praksis for håndtering af sprøjtemidlet, såsom blanding eller anvendelse uden dette foregår med tilstrækkelig beskyttelsesbeklædning, anvendelse i nærheden af fødevarer eller i nærheden af børn. 

Du må som forhandler selvfølgelig heller ikke anprise et produkt som et sprøjtemiddel, hvis det ikke er godkendt som et sådant af Miljøstyrelsen. Kun hvis midlet er godkendt af Miljøstyrelsen, må der på etiketten eller på virksomhedens hjemmeside anføres noget, der indikerer, at midlet er velegnet til bekæmpelse af ukrudt, sygdomme eller skadedyr. Er et sprøjtemiddel fx ikke godkendt til bekæmpelse af mos, må der på etiketten ikke stå noget, der får forbrugeren til at tro, at det er godkendt til dette formål. Der må i så fald fx ikke stå, at et middel "hæmmer mos", "modvirker mos", "reducerer mos","kvæler mosset", at det "bekæmper mos", at det er "effektivt mod mos", "mos - nej tak" eller at "midlet ikke bør anvendes, hvis man ønsker mos i plænen".

Læs mere om ovenstående i Miljøstyrelsens notat om regler vedr. pesticidanprisninger på havegødninger og jernholdige midler mod mos udsendt til branchen i juni 2018, og læs her Miljøstyrelsens supplerende notat  fra 6. maj 2019 om reglerne om anprisninger om mosbekæmpelse på fx NPK gødninger og håndhævelsen af disse regler.  

Læs mere om reklamering her

Se reglerne om  vildledende markedsføring  af bekæmpelsesmidler. 

Det er Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, der fører tilsyn med forhandlere af sprøjtemidler. De kontrollerer både opbevaringsregler, uddannelsesregler mv. Salgsmedarbejderes autorisationsnummer skal oplyses, hvis det forlanges af kontrolmyndigheden.