Vaskepladser

Reglerne om vask og påfyldning af sprøjter, der bruges til at udbringe sprøjtemidler, skal sikre, at man undgår spild, der måske kan føre til forurening af grundvandet. Alle, der erhvervsmæssigt udbringer sprøjtemidler, er omfattet af reglerne i vaskepladsbekendtgørelsen. Fra landmænd over gartnere og greenkeepere til ansatte i det offentlige.

Det er for at undgå forurening af jord, overflade- og grundvand, at der findes regler om påfyldning og vask af sprøjter, der bruges til at udbringe pesticider. Alle, der erhvervsmæssigt udbringer pesticider, er omfattet af reglerne i vaskepladsbekendtgørelsen. 

Vaskepladsbekendtgørelsen blev senest ændret med bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Bekendtgørelsen blev ændret for at blive tilpasset ny lovgivning vedrørende boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) jf. lov nr. 45 af 23. januar 2018 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om vandforsyning m.v.

Vaskepladsbekendtgørelsen indeholder en række krav til etablering af vaskeplads, til påfyldning og vask af sprøjter, der bruges til at udbringe pesticider samt en række krav, du skal leve op til i forhold til sprøjteudstyr, tapsted og afstande til vandmiljø. Der gælder herudover særlige regler for påfyldning og vask i væksthuse. De seneste ændringer i bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2019.  

Miljøstyrelsen har i et svar til Dansk Gartneri uddybet visse punkter i Vejledningen til Vaskepladsbekendtgørelsen.

Se svaret her.

Miljøstyrelsen har givet dispensation fra Vaskepladsbekendtgørelsens § 17 stk. 1 og 3, når der anvendes mikrobiologiske sprøjtemidler i væksthuse.

Se dispensationen.

Forlængelse af dispensation

I forhold til tidligere vejledninger er der i den nye  et selvstændigt kapitel om reglerne for vaskepladser og brugen heraf i væksthuse.

På Danmarks Miljøportal kan du finde et kortlag med BNBO 

Opblanding, påfyldning og udvendig vask af sprøjter må ikke ske inden for et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO). Vaskepladser, som var etableret før udpegningen af BNBO, er undtaget fra dette forbud, vaskepladsen skal dog overholde de tidligere gældende regler til vaskepladser Nye vaskepladser skal etableres uden for et BNBO.

Du må kun påfylde pesticider og vaske sprøjten og sprøjtetraktoren på vaskepladsen eller på det sprøjtede areal. Man skal dog være opmærksom på de nye regler om BNBO’er.

Sprøjter, hvor påfyldningshullet sidder mere end 130 cm over jorden og mere end 30 cm fra kanten, skal kunne fyldes ved hjælp af et præparatfyldeudstyr. Til sprøjter, der rummer over 400 liter, skal der forefindes skyllevandstank og spuledyser, så restsprøjtevæsken ved afslutning af en sprøjteopgave skal fortyndes og under kørsel sprøjtes ud på det behandlede areal. Højest godkendte dosis for det pågældende middel må ikke overskrides.

Restsprøjtevæsken skal være fortyndet mindst 50 gange, før du tømmer den sidste væske ud gennem bundventilen.

Restsprøjtevæske i væksthussprøjter skal tilsvarende fortyndes og udsprøjtes på det behandlede areal.

Restsprøjtevæske i rygsprøjter bør fortyndes og udsprøjtes på det behandlede areal.

Tapstedet, hvor der hentes vand fra en vandinstallation, skal være indrettet med en indretning til sikring mod tilbageløb. På eksisterende påfyldepladser kan det være en kontraventil, der sikrer mod tilbagesugning af væske fra sprøjtetanken. Det kan også være etableret et luftgab på mindst 50 mm.

Påfyldningen af vand i sprøjten skal være styret med vandur eller lignende, der forhindrer overløb af sprøjtetanken.

Hvis du samtidig tilsætter pesticid til tanken, må du kun fylde vand på sprøjten på vaskepladsen eller i marken.

Vaskevand fra en vaskeplads skal opsamles i gyllebeholder eller anden beholder og udbringes i henhold til bestemmelserne i husdyrbrugsbekendtgørelsen Vaskevand opsamlet i anden beholder skal også udbringes efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, medmindre det er farligt affald. Hvis det af forskellige grunde, ikke er muligt at udbringe vaskevandet på det behandlede areal, skal det bortskaffes som affald.  

 

En sprøjte, der ikke er rengjort, skal parkeres under tag eller på en vaskeplads.

Landbrugsstyrelsen fører tilsyn med alle de typer af virksomheder, der anvender pesticider i erhvervsmæssig sammenhæng og i den forbindelse føres tilsyn med overholdelse af vaskepladsbekendtgørelsens regler.