Væksthus

Når du arbejder i væksthus, anvender du evt. kemiske plantebeskyttelsesmidler. Du er måske, den der sprøjter eller den, der arbejder med de pesticidbehandlede planter, planteaffald og spildevand. Uanset din opgave er der forholdsregler at tage.

Miljøstyrelsen har udsendt ny vejledning om korrekt anvendelse af pesticider i væksthusgartnerier og håndtering af pesticidholdigt spildevand og affald.

Vejledningen giver et samlet overblik til kommuner og gartnerier til brug for arbejdet med spildevandstilladelser og håndtering af planteaffald med pesticider i væksthuse.

I vejledningen understreges, at pesticider som er godkendt til væksthuse, er godkendt under den forudsætning, at der ved anvendelsen ikke sker udledning til det omgivende miljø. Det vil sige, at væksthuset skal være et lukket system, hvor fx overskydende vand fra produktionen opsamles. Der må ikke foregå dyrkning direkte i jorden eller via potter anbragt på jorden i disse lukkede væksthuse, når der anvendes pestcider godkendt til væksthus. Der bliver en overgangperiode frem til og med den 31. december 2020, hvor der kan søges om godkendelse af pesticider til produktion, der foregå i eller på jord i væksthuse. 

Det er kommunerne, som har pligt til at føre tilsyn med, at der ikke sker forurening af miljøet og Landbrugsstyrelsen, som fører kontrol med pesticidanvendelsen.

Pesticidholdigt vand skal opsamles og håndteres efter spildevandsreglerne med de fornødne tilladelser eller efter affaldsreglerne. Det pesticidholdige planteaffald skal håndteres efter affaldsreglerne.

Hvis du er den, der sprøjter, så følg etikettens anvisninger, og for de produkter, som har en mindre anvendelse, så følg den særlige brugsanvisning.

Vær opmærksom på personlige værnemidler, når du udbringer plantebeskyttelsesmidler, og når du håndterer behandlede planter og jord. Der kan også være krav til aflåsning af væksthus efter sprøjtning og til hvor lang tid, der mindst skal gå, før du igen kan arbejde i væksthuset.

Efter sprøjtning bør væksthuset aflåses, og der bør være skilte om, hvornår du igen må gå ind i væksthuset. At du må gå ind i væksthuset skal ikke forveksles med den tid, der skal gå, før du må arbejde derinde (re-entry).

Aflåsning af væksthus efter sprøjtning er kun nævnt på etiketten, hvis det er fastsat via risikovurderingen. Når det ikke er nævnt på etiketten, så antager Miljøstyrelsen, at du følger branchens generelle vejledning om at sprøjte efter arbejdstids ophør og aflåse til næste morgen eller weekenden over.

Tiden fra sprøjtning, til du må gå ind og arbejde i væksthuset igen, er i nogle tilfælde nævnt på etiketten. Tiden er baseret på en konkret risikovurdering, der har vist, at der mindst skal gå det antal dage, før arbejde i væksthuset er sikkert. Hvis der ikke er en re-entry tid på etiketten, så antager Miljøstyrelsen, at du følger branchens anbefaling på 2 dage.

Vejledninger om arbejde i væksthuse

Branchearbejdsmiljørådet BAU Jord til Bord har udarbejdet følgende vejledninger:

Re-entry (2. udgave 2011)

Personlige værnemidler i væksthuse og lignende

Hormonforstyrrende aktivstoffer skal som udgangspunkt ikke findes i plantebeskyttelsesmidler ifølge pesticidforordningen. Indtil alle aktivstoffer er blevet vurderet for hormonforstyrrende egenskaber i EU, tager Danmark særlige forholdsregler for arbejdere i væksthuse. Godkendte væksthusmidler kan derfor indeholde potentielt hormonforstyrrende aktivstoffer. Når et plantebeskyttelsesmiddel vurderes at være potentielt hormonforstyrrende, vil der blive sat skærpede krav til håndtering af behandlede planter og jord i væksthuse. Miljøstyrelsens retningslinjer for potentielt hormonforstyrrende væksthusmidler fra 2009 er blevet opdaterede og fremgår nu af vurderingsrammerne vers. 1.6 fra maj 2018.

Hormonforstyrrende egenskaber er blevet en del af EU vurderingen af aktivstoffer, men ikke alle stoffer er blevet revurderet endnu, og er derfor ikke vurderet for denne effekt. Der mangler også stadig kriterier og vejledning for at kunne vurdere hormonforstyrrende egenskaber på en ensartet måde. Indtil videre er vurderingerne baseret på de midlertidige kriterier for hormonforstyrrende stoffer, som er fastsat i pesticidforordningen.

Retningslinjer i DK

Som udgangspunkt vil potentielt hormonforstyrrende væksthusmidler få en re-entry tid på 10 dage efter sprøjtning. Når der efterfølgende arbejdes med planter og jord skal der bæres handsker i hele plantens produktionstid. For trykfølsomme bær herunder jordbær og hindbær skal der gå mindst 21 dage fra sprøjtning til plukning, da plukning med handsker ikke er realistisk for disse afgrøder. Re-entry tid og plukningstid kan ændres baseret på en konkret risikovurdering, hvis data forefindes.

Sæt dig ind i reglerne

Vejledning om spildevand og affald

Vejledninger om arbejde i væksthuse

Re-entry

Personlige værnemidler i væksthuse og lignende