Regler for autorisationsordningen

EU-regler kræver, at salg og køb af professionelle sprøjtemidler kun sker fra eller til personer, der har en godkendt autorisation (tilladelse), og at det skal være muligt at fratage dem denne. Derfor er der indført et autorisationssystem - MAB. Læs nedenfor om vigtige frister for forhandlere og deres kunder.

Billedet viser et paragraftegn lavet i grønt.

EU-regler kræver, at salg/køb og brug af professionelle sprøjtemidler kun sker af personer, der har den fornødne uddannelse/certifikat (tilladelse) og at det skal være muligt at fratage dem denne. 

Før 1. juli 2020 kunne landmænd og andre, der bruger professionelle sprøjtemidler nøjes med fx et sprøjtecertifikat og et bevis for gennemførelse af opdateringskurser. Da uddannelsesbeviserne ikke udstedes af Miljøstyrelsen, kan de ikke bruges som dokumentation og til fremvisning hos forhandlerne af sprøjtemidler. Det er uddannelsesbeviser, og derfor kan de ikke umiddelbart fratages indehaveren på trods af, at personen måske har overtrådt pesticidreglerne groft eller gentagne gange.

Derfor blev der i 2016 indført et autorisationssystem MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler), hvori alle uddannede brugere og forhandlere af sprøjtemidler optages i. Fra 1. juli 2020 skal man for at kunne bruge sprøjtemidler erhvervsmæssigt og for at kunne købe sprøjtemidler godkendt til professionel anvendelse være autoriseret i MAB med fx en S1- eller S2-autorisation.

Der er på alle godkendte professionelle sprøjtemidler anført en tekst på etiketten, der angiver, at det kræver gyldig autorisation at købe og anvende dem. På etiketten for professionelle sprøjtemidler står der således en af følgende sætninger:

”Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation”

”Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt, men kræver ingen autorisation.”

Læs mere om sprøjtemidler med den sidste sætning nedenfor.

I dette skema kan du få overblikket over alle autorisationer, tilknyttede uddannelser, længden af disse, fristen for autorisationer, pris for at erhverve en autorisation mv.

Ønsker du at opnå en autorisation på baggrund af gennemført uddannelse læs mere her MAB.

Af den lange liste af godkendte professionelle midler er der en lille gruppe af sprøjtemidler, som bl.a. anvendes i økologisk jordbrug og som Miljøstyrelsen har vurderet ikke udgør en miljø- og sundhedsmæssig risiko. Derfor kan de købes og bruges uden, at brugeren har gennemgået en uddannelse (sprøjtecertifikat, sprøjtebevis eller hånd- og rygsprøjtecertifikat)- og kravet om autorisation gælder ikke for disse midler.

Kriterierne for sprøjtemidler, der må bruges erhvervsmæssigt/professionelt, men som ikke kræver uddannelse for at købe og bruge er:

  • Sprøjtemidler, der er godkendt til ikke-professionel brug, eller hvor der er tale om klar-til-brug produkter, der forhandles som dispensere eller i en afmålt mængde på væskeform, der blot skal fortyndes i vand før brug.
  • Sprøjtemidler, der er uproblematiske og som udelukkende indeholder et aktivstof, der enten er en naturligt forekommende, en uorganisk forbindelse, en mikroorganisme eller et insektferomon.

Hvis sprøjtemidlet er behæftet med en sundheds- eller miljøklassificering, skal midlet være i en form (fx som tabletter, vandopløselig pose) eller dispenseringsbeholder, der minimerer kontakt med selve sprøjtemidlet.

Man må kun bruge de kategorier af sprøjtemidler, der er nævnt ovenfor. Miljøstyrelsen træffer på baggrund af kriterierne en afgørelse om, hvilke midler der kan købes og bruges af personer uden autorisation.

Det er op til godkendelsesindehaverne af de enkelte sprøjtemidler at søge Miljøstyrelsen om godkendelse til, at de kan påføre følgende sætning på etiketten af sådanne produkter: 
”Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt, men kræver ingen autorisation.”

I tabellen nedenfor ses de professionelle sprøjtemidler, der kan bruges til erhvervsmæssig/professionel brug af personer uden sprøjtecertifikat. 

Listen er senest opdateret i august 2016.

Middel

Aktivstof

Anvendelsesområde

Isomate CLR

Feromoner

Feromonforvirring. Anvendes til bekæmpelse af populationer af insekter i æble- og pæreproduktion.

Rotstop SC (L)

 

Mikrooganisme: Phlebiopsis gigantea

Bekæmpelse af rodfordærversvampen, der kan optræde og opformeres fra nåletræstubbe efter fældning af træer i skovbruget.

Flere forskellige sneglemidler

ferrifosfat

Bekæmpelse af snegle

Dutch Trig

Mikroorganismen: Verticillium albo-atrum strain WCS850

Bekæmpelse af elmesyge

Alle forhandlere, der skal leve op til autorisationskravet, det vil sige personer med forhandleruddannelse eller personer med sprøjtecertifikat beskæftiget med salg af pesticider, skal være autoriseret i MAB.

Er du forhandler af ikke-professionelle sprøjtemidler til fx haveejere, skal du have mindst én medarbejderen, der har en F1-autorisation til at sælge sprøjtemidler. Også de virksomheder, der sælger sprøjtemidler til professionelle skal have uddannet personale (sprøjtecertifikat) og på den baggrund være autoriseret (dette kræver en S1 autorisation)

Alle sprøjteførere der ønsker at købe eller anvende sprøjtemidler efter 1. juli 2020, skal senest da erhverve en autorisation i MAB. Herefter skal forhandlerne kontrollere kundens autorisation, og kan kun sælge professionelle sprøjtemidler til autoriserede personer eller til virksomheder med autoriserede medarbejdere.

For personer, der alene benytter sprøjtemidler i forbindelse med bejdsning af korn, frø, kartofler og lign. gælder særlige regler. Disse personer skal erhverve en S3-autorisation (hvis de ikke allerede har en S1 autorisation). For at opnå en sådan S3-autorisation skal være indgive en ansøgning via MAB, hvorefter Miljøstyrelsen kan udstede S3-autorisationer. Der forventes i 2020 at blive udviklet et e-læringskursus til personer beskæftiget med bejdsning.  Læs mere om S3 autorisationer her LINK

Alle, der gasser skadedyr som muldvarpe, mosegrise og skadegørende insekter i fx siloer, skal have gennemført relevante uddannelse og skal være autoriseret i MAB.  

Miljøstyrelsen opkræver et gebyr, der skal dække omkostninger til drift af autorisationsordningen. Gebyret for en autorisation med fire års gyldighed er pr. 1. januar 2021 kr. 340, mens gebyret for en autorisation med  fem års gyldighed er kr. 425 (sidstnævnte er kun relevant for gasningsautorisationer).

Gebyret opkræves i MAB, og det sker i forbindelse med, at autorisationen erhverves.

Gebyret reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks. Pris- og lønreguleringen beregnes på baggrund af Finansministeriets generelle pris- og lønindeks. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres her på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde give dispensation fra reglerne om autorisation og uddannelse og kan fastsætte særlige vilkår for dispensationen.

Hvis Miljøstyrelsen accepterer de erhvervsmæssige kvalifikationer, som personer uden et dansk sprøjtecertifikat har erhvervet i andre lande, er man undtaget krav om sprøjtecertifikat. Det kræver, at man kan dokumentere tilsvarende kvalifikationer fra andre EU-lande, EØS-lande eller lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv.

Personer, der ønsker at etablere sig erhvervsmæssigt som bruger af sprøjtemidler i Danmark, skal derfor ansøge om accept af de erhvervsmæssige kvalifikationer hos Miljøstyrelsen.

De nærmere bestemmelser er beskrevet i kapitel 7 i Autorisationsbekendtgørelsen.

En ansøgning om accept af erhvervsmæssige kvalifikationer skal indeholde:

  • Bevis for ansøgers nationalitet
  • Bevis for ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer, herunder: Kopi af kursus- eller uddannelsesbevis og
  • dokumentation for eventuel relevant erhvervserfaring om udbringning af sprøjtemidler.

Ansøgning kan indgives via MAB, hvis borgeren har en NemID.

Har man ikke NemID, skal man indgive ansøgning til Miljøstyrelsen, hvor følgende gælder:

Hele ansøgningen fremsendes til Miljøstyrelsen elektronisk eller per brev til:

Miljøstyrelsen elektroniske postkasse: Obfuscated Email eller til Miljøstyrelsens fysiske adresse:

Miljøstyrelsen 
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

Hvis Miljøstyrelsen træffer afgørelse om accept af ansøgers kvalifikationer, fremsendes denne til personen pr. brev, hvis den er indgivet pr. post grundet manglende NemID. Har ansøger NemdID kan den indgives via MAB, og da modtager personen besked via Digital Post.

 

Hvis man fx er landmand og har et sprøjtecertifikat må man gerne bruge professionelle sprøjtemidler i sin egen private have, forudsat at etiket-teksten bliver overholdt, det vil fx sige at midlet anvendes i den korrekte dosering og kun til den særlige anvendelse, midlet er godkendt til.

På samme måde må fx en hobbyvinavler, der har et sprøjtecertifikat eller et hånd- og rygsprøjtecertifikat gerne bruge professionelle sprøjtemidler i sin vinmark, selv om det ikke er i forbindelse med erhvervsmæssige aktiviteter. Landmanden/hobby vinavleren dog efter 1. juli 2020 være autoriseret i MAB for at kunne købe de professionelle midler.