Krav om uddannelse og autorisation

Sprøjtemidler godkendt til professionel brug må kun købes og bruges af professionelle brugere, som har gennemført den nødvendige uddannelse og som har den nødvendige autorisation i Miljøstyrelsens autorisationssystem for brug af bekæmpelsesmidler - MAB. Det gælder uanset om du sprøjter på en golfbane, på kommunens fortove, på en mark, i et væksthus, i skoven eller ethvert andet sted.

Billede af autorisationssystem for bekæmpelsesmidler

Gå til Miljøstyrelsens Autorisationssystem for Bekæmpelsesmidler (MAB)

Dokumentation af autorisation

Der gælder krav om autorisation, hvis man anvender pesticider professionelt. Man skal derfor opfylde visse uddannelseskrav for at kunne få en autorisation.

Salg af sprøjtemidler til professionelle brugere kan kun ske til personer, der over for forhandleren kan dokumentere, at de har den relevante autorisation. Man skal dermed kunne dokumentere, at man er registreret i Miljøstyrelsens Autorisationssystem for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB) og dermed kan oplyse sit autorisationsnummer.

Autorisationsnummeret er personligt og gælder kun for den person, der opfylder uddannelseskravene.

Når en virksomhed efter 1. juli 2020 ønsker at købe sprøjtemidler godkendt til professionel brug, skal enten ejeren eller en medarbejder have en autorisation i MAB. Er det medarbejderen der er autoriseret, kan personen angive i MAB, hvilken virksomhed man er ansat i, ved at oplyse virksomhedens CVR nummer. Man knytter dermed medarbejderen autorisation til virksomhedens CVR nr.

Er det ejeren selv der er autoriseret, skal ejeren selv tilknytte sin autorisation til virksomhedens CVR nr. Uanset hvem af dem der er knyttet til virksomhedens CVR nr., så kan virksomheden herefter købe sprøjtemidler til professionelt brug.

En elev, der som led i sin uddannelse udfører bekæmpelse under en arbejdsgivers instruktion, er undtaget fra kravet om autorisation, så længe instruktøren har en autorisation.

Forhandleren vil da nemt kunne tjekke, at der til virksomhedens CVR nr. er knyttet en autoriseret medarbejder, og at salget af sprøjtemidler dermed er lovligt. Er ejeren eller medarbejderen ikke tilknyttet virksomhedens CVR-nummer, skal de ved køb af pesticider oplyse deres autorisationsnummer.

Af den lange liste af godkendte professionelle midler er der en lille gruppe af sprøjtemidler, som bl.a. anvendes i økologisk jordbrug og som Miljøstyrelsen har vurderet ikke udgør en miljø- og sundhedsmæssig risiko. Derfor kan de købes og bruges uden, at brugeren har gennemgået en uddannelse (sprøjtecertifikat, sprøjtebevis eller hånd- og rygsprøjtecertifikat)- og kravet om autorisation gælder ikke for disse midler.

Kriterierne for sprøjtemidler, der må bruges erhvervsmæssigt/professionelt, men som ikke kræver uddannelse for at købe og bruge er:

  • Sprøjtemidler, der er godkendt til ikke-professionel brug, eller hvor der er tale om klar-til-brug produkter, der forhandles som dispensere eller i en afmålt mængde på væskeform, der blot skal fortyndes i vand før brug.
  • Sprøjtemidler, der er uproblematiske og som udelukkende indeholder et aktivstof, der enten er en naturligt forekommende, en uorganisk forbindelse, en mikroorganisme eller et insektferomon.

Hvis sprøjtemidlet er behæftet med en sundheds- eller miljøklassificering, skal midlet være i en form (fx som tabletter, vandopløselig pose) eller dispenseringsbeholder, der minimerer kontakt med selve sprøjtemidlet.

Man må kun bruge de kategorier af sprøjtemidler, der er nævnt ovenfor. Miljøstyrelsen træffer på baggrund af kriterierne en afgørelse om, hvilke midler der kan købes og bruges af personer uden autorisation.

Det er op til godkendelsesindehaverne af de enkelte sprøjtemidler at søge Miljøstyrelsen om godkendelse til, at de kan påføre følgende sætning på etiketten af sådanne produkter: 
”Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt, men kræver ingen autorisation.”

I tabellen nedenfor ses de professionelle sprøjtemidler, der kan bruges til erhvervsmæssig/professionel brug af personer uden sprøjtecertifikat. 

Listen er senest opdateret i september 2022.

Middel

Aktivstof

Anvendelsesområde

Isomate CLR

Feromoner

Feromonforvirring. Anvendes til bekæmpelse af populationer af insekter i æble- og pæreproduktion.

Rotstop SC (L)

 

Mikrooganisme: Phlebiopsis gigantea

Bekæmpelse af rodfordærversvampen, der kan optræde og opformeres fra nåletræstubbe efter fældning af træer i skovbruget.

Flere forskellige sneglemidler

Ferrifosfat

Bekæmpelse af snegle

Dutch Trig

Mikroorganisme: Verticillium albo-atrum WCS850

 Bekæmpelse af visse svampesygdomme

Lalstop G46 WG

Mikroorganisme: Clonostachys rosea J1446 

Bekæmpelse af visse svampesygdomme

Asperello

Mikroorganisme: Trichoderma asperellum T34

Bekæmpelse af visse svampesygdomme

Prestop WP

Mikroorganisme: Clonostacys rosea J1446 

Bekæmpelse af visse svampesygdomme

Prestop MIX WP

Mikroorganisme: Clonostacys rosea J1446

Bekæmpelse af visse svampesygdomme

Serenade ASO 

Bacillus amyloliquefaciens QST 713

Bekæmpelse af visse svampesygdomme

Harmonix Turf Defense 

Bacillus amyloliquefaciens QST 713

Bekæmpelse af visse svampesygdomme

Harmonix Foliaplus 

Pelargonsyre Ukrudtsmiddel

Hvis Miljøstyrelsen accepterer de erhvervsmæssige kvalifikationer, som personer uden et dansk sprøjtecertifikat har erhvervet i andre lande, er man undtaget krav om sprøjtecertifikat. Det kræver, at man kan dokumentere tilsvarende kvalifikationer fra andre EU-lande, EØS-lande eller lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv.

Personer, der ønsker at etablere sig erhvervsmæssigt som bruger af sprøjtemidler i Danmark, skal derfor ansøge om accept af de erhvervsmæssige kvalifikationer hos Miljøstyrelsen.

De nærmere bestemmelser er beskrevet i kapitel 7 i Autorisationsbekendtgørelsen.

En ansøgning om accept af erhvervsmæssige kvalifikationer skal indeholde:

  • Bevis for ansøgers nationalitet
  • Bevis for ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer, herunder: Kopi af kursus- eller uddannelsesbevis og
  • dokumentation for eventuel relevant erhvervserfaring om udbringning af sprøjtemidler.

Ansøgning kan indgives via MAB, hvis borgeren har en NemID.

Har man ikke NemID, skal man indgive ansøgning til Miljøstyrelsen, hvor følgende gælder:

Hele ansøgningen fremsendes til Miljøstyrelsen elektronisk eller per brev til:

Miljøstyrelsen elektroniske postkasse: Obfuscated Email eller til Miljøstyrelsens fysiske adresse:

Miljøstyrelsen 
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C

Hvis Miljøstyrelsen træffer afgørelse om accept af ansøgers kvalifikationer, fremsendes denne til personen pr. brev, hvis den er indgivet pr. post grundet manglende NemID. Har ansøger NemdID kan den indgives via MAB, og da modtager personen besked via Digital Post.

 

Driftsmeddelelse MAB

Der er ingen meddelelser.

Sådan autoriserer du dig i MAB

Sådan tilknytter du din autorisation en virksomhed