Gasning af muldvarpe og mosegrise – G1-autorisation

For at kunne købe og bruge fosforbrinteudviklende midler til gasning af muldvarpe og mosegrise, skal du være autoriseret med en G1-autorisation.

Autorisationen er pålagt et gebyr på 230 kr., og når gyldighedsperioden på den gældende autorisation udløber, kan den generhverves via MAB.

Hvis du ikke har en G1-autorisation, skal du tilmelde dig grundkurset i anvendelse af fosforbrinte (giftgas) til bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe, for at kunne erhverve dig en G1-autorisation i MAB. Kursus udbydes af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Læs mere om kurserne på instituttets hjemmeside.

Hvis du har modtaget en anerkendelse af dine kvalifikationer til erhvervelse af en G1-autorisation fra Miljøstyrelsen, skal du være opmærksom på at købe autorisationen inden anerkendelsen udløber, hvis du vil købe og anvende gasningsmidler.

Overgangsregler

Tidligere udstedte Miljøstyrelsen livsvarige gasningstilladelser til at bekæmpe muldvarpe og mosegrise, men regler der trådte i kraft den 1. januar 2014 medførte, at tilladelser udstedt herefter kun gælder i fem år. Samtidig er der fastsat en udløbsdato på alle de tidligere udstedte livsvarige gasningstilladelser, udstedt før 1. juli 2013. Se datoer mv. nedenfor.

Overgangsreglerne blev indført med virkning fra den 1. januar 2014 og betød, at alle udstedte gasningstilladelser herefter, har en gyldighed på fem år. Samtidig trådte der overgangsregler i kraft for de personer, der allerede havde en gasningstilladelse.

Har man taget en uddannelse, hvor man har fået en gasningstilladelse, der er udstedt indenfor de datoer, der er angivet nedenfor, vil den erhvervede G1-autorisation kun være gældende frem til de nedenfor angivne udløbsdatoer.

Det vil sige, at forhåndsanerkendelser til erhvervelse af en G1-autorisation, som Miljøstyrelsen har udstedt på baggrund af tidligere tilladelser til køb og anvendelse af bekæmpelsesmidler mod mosegrise og muldvarpe, og G1-autorisationer erhvervet på baggrund af forhåndanerkendelsen, er gyldige til og med:

  • 30. juni 2018, hvis tilladelsen er udstedt den 1. juli 2009 eller tidligere.
  • 30. juni 2019, hvis tilladelsen er udstedt mellem den 2. juli 2009 og den 1. juli 2010.
  • 30. juni 2020, hvis tilladelsen er udstedt mellem den 2. juli 2010 og den 1. juli 2011.
  • 30. juni 2021, hvis tilladelsen er udstedt mellem den 2. juli 2011 og den 1. juli 2012.
  • 30. juni 2022, hvis tilladelsen er udstedt den 2. juli 2012 eller senere.

Bemærk at får man ikke erhvervet sin G1-autorisation på baggrund af ovennævnte udstedte forhåndsanerkendelse inden udløbet af autorisationen (jf. overgangsreglerne), skal man tage grundkurset i anvendelse af fosforbrinte (giftgas) til bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe, for at kunne erhverve sig G1-autorisationen i MAB, da ens oprindelige uddannelse er betragtet som forældet. Kursus udbydes af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Læs mere om kurserne på instituttets hjemmeside.

Fornyelse af G1-autorisation

Hvis du vil forny din G1-autorisation, skal du først gennemføre og bestå en digital prøve i Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB). Når du har bestået den digitale prøve, kan du med det samme erhverve dig en ny autorisation. Prøven er gratis, men det koster 230 kr. at forny autorisationen, som vil gælde i 5 år fra den dato, du har bestået den digitale prøve i MAB.

Du har 3 forsøg til at bestå prøven. Hvis du ikke består prøven efter 3 forsøg, skal du bestå et grundkursus igen for at kunne generhverve autorisationen.

Du kan evt., inden du gennemfører den digitale prøve i MAB, orientere dig i kursusmaterialet: Anvendelse af fosforbrinte (giftgas) til bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe (udarbejdet af Aarhus Universitet) - se her

Mere info om den digitale prøve kan læses på denne side.

Fratagelse af autorisation

Overtræder du reglerne om autorisation, kan du straffes med bøde. Autorisationen kan i helt særlige tilfælde frakendes, hvis du dømmes for grove eller gentagne overtrædelser af reglerne på området.