G1-autorisation – Gasning af muldvarpe og mosegrise

For at kunne købe og bruge fosforbrinteudviklende midler til gasning af muldvarpe og mosegrise, skal du være autoriseret med en G1-autorisation.

Autorisationen er pålagt et gebyr på 447 kr., og når gyldighedsperioden på den gældende autorisation udløber, kan den generhverves via en digital prøve MAB.

Hvis du ikke har en G1-autorisation, skal du tilmelde dig grundkurset i anvendelse af fosforbrinte (giftgas) til bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe, for at kunne erhverve dig en G1-autorisation i MAB. Kursus udbydes af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Efter endt kursus vil du få en anerkendelse tilsendt via Digital Post, og du kan herefter logge direkte på MAB og købe din G1-autorisation.

Læs mere om kurserne på instituttets hjemmeside.

Hvis du har modtaget en anerkendelse af dine kvalifikationer til erhvervelse af en G1-autorisation fra Miljøstyrelsen, skal du være opmærksom på at købe autorisationen inden anerkendelsen udløber, hvis du vil købe og anvende gasningsmidler.

Når gyldigheden af din uddannelse og autorisation udløber, skal du bestå en prøve i MAB for at generhverve en ny G1-autorisation. 

Læs mere om prøven.

Tidligere udstedte Miljøstyrelsen livsvarige gasningstilladelser til at bekæmpe muldvarpe og mosegrise. Der fastsat en udløbsdato på alle tidligere udstedte livsvarige gasningstilladelser, udstedt før 1. juli 2013. 

Regler, der trådte i kraft den 1. januar 2014, medførte, at tilladelser udstedt herefter kun gælder i fem år. 

Overgangsreglerne blev indført med virkning fra den 1. januar 2014. Alle gasningstilladelser udstedt herefter har en gyldighed på fem år. Samtidig trådte overgangsregler i kraft for de personer, der allerede havde en gasningstilladelse.

Du kan tjekke udstedelsesdatoer og udløbsdatoer for din erhvervede G1-autorisation i tabellen nedenfor, hvis:

  • du taget en uddannelse, hvor du har fået en gasningstilladelse udstedt indenfor de angivne datoer.
  • du har en forhåndsanerkendelser til erhvervelse af en G1-autorisation, som Miljøstyrelsen har udstedt på baggrund af tidligere tilladelser til køb og anvendelse af bekæmpelsesmidler mod mosegrise og muldvarpe.
  • du har en G1-autorisation erhvervet på baggrund af forhåndanerkendelsen.
Udløbsdato for G1-autorisation Tilladelsen er udstedt
30. juni 2018 Den 1. juli 2009 eller tidligere
30. juni 2019 Mellem den 2. juli 2009 og den 1. juli 2010
30. juni 2020 Mellem den 2. juli 2010 og den 1. juli 2011
30. juni 2021 Mellem den 2. juli 2011 og den 1. juli 2012
30. juni 2022 Den 2. juli 2012 eller senere

Bemærk: får du ikke erhvervet sin G1-autorisation på baggrund af ovennævnte udstedte forhåndsanerkendelse inden udløbet af autorisationen (jf. overgangsreglerne), skal du tage grundkurset i anvendelse af fosforbrinte (giftgas) til bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe, for at kunne erhverve G1-autorisationen i MAB, da din oprindelige uddannelse er betragtet som forældet.

Kursus udbydes af Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Læs mere om kurserne på instituttets hjemmeside.

Har du bestået et grundkursus i gasning af muldvarpe og mosegrise og har du erhvervet en G1-autorisation i MAB, skal du være opmærksom på at forny autorisationen, inden for 6 måneder efter udløb, ved at tage en digital prøve i MAB, hvis du fortsat vil købe og anvende gasningsmidler.Du kan tage den digitale prøve via https://mab.mst.dk/, hvor du klikker på fanen "Få en autorisation" og derefter klikker på flisen for G1. 

Når du har bestået den digitale prøve, kan du med det samme erhverve dig en ny autorisation. 

Hvis du ikke kan benytte MitID Privat, skal du rette henvendelse til Miljøstyrelsen via Obfuscated Email.

Den digitale prøve i MAB er gratis, men det koster 447 kr. at forny autorisationen, som vil gælde i 5 år fra den dato, du har bestået den digitale prøve i MAB.

Du har 3 forsøg til at bestå prøven. Hvis du ikke består prøven efter 3 forsøg, skal du bestå et grundkursus igen for at kunne generhverve autorisationen.

Den digitale prøve i MAB består af 10 spørgsmål. Tre af disse skal altid besvares korrekt for at prøven kan bestås. Af de 7 øvrige spørgsmål skal 5 besvares korrekt.

Til de enkelte spørgsmål vil der være flere svarmuligheder. Man har 15 minutter til at gennemføre prøven. Prøven stopper automatisk, når tiden udløber. Består du ikke prøven, kan du med det samme forsøge at tage prøven igen, eller du kan vente til et senere tidspunkt.

Inden du gennemfører den digitale prøve i MAB, kan du orientere dig i kursusmaterialet: Anvendelse af fosforbrinte (giftgas) til bekæmpelse af mosegrise og muldvarpe (udarbejdet af Aarhus Universitet).

Læs mere om den digitale prøve.

Hvis du har en G1-autorisation, der er ved at udløbe, vil man via Digital Post modtage en besked om, hvordan man generhverver den. 

Når man ikke at gennemføre den digitale test, inden for 6 måneder efter autorisationens udløb skal man i stedet igen gennemføre og bestå et grundkursus i anvendelse af gasningsmidler til bekæmpelse af skadedyr (mosegrise og muldvarpe) på Aarhus Universitet, før man kan generhverve en G1-autorisation.

Overtræder du reglerne om autorisation, kan du straffes med bøde. Autorisationen kan i helt særlige tilfælde frakendes, hvis du dømmes for grove eller gentagne overtrædelser af reglerne på området.

Sådan autoriserer du sig i MAB

Sådan tilknytter du din autorisation en virksomhed