Krav om autorisation

EU-regler medfører krav om autorisation for køb/salg og brug af professionelle sprøjtemidler. Derfor indføres Miljøstyrelsens Autorisationsordning for brug af Bekæmpelsesmidler - MAB.

Billedet viser et paragraf tegn formet af græs.

EU-regler kræver, at salg/køb og brug af professionelle sprøjtemidler kun sker af og til personer, der har den fornødne uddannelse/certifikat (tilladelse), og at det skal være muligt at fratage dem denne. 

Hidtil har landmænd og andre, der bruger professionelle sprøjtemidler, kunnet nøjes med fx et sprøjtecertifikat og et bevis for gennemførelse af opdateringskurser. Da uddannelsesbeviserne ikke udstedes af Miljøstyrelsen, kan de ikke bruges som dokumentation og til fremvisning hos forhandlerne af sprøjtemidler. Det er uddannelsesbeviser, og derfor kan de ikke umiddelbart fratages indehaveren på trods af, at personen måske har overtrådt pesticidreglerne groft og gentagne gange.

Derfor er der nu indført et autorisationssystem MAB, som alle uddannede brugere og forhandlere af sprøjtemidler optages i. Systemet dokumenterer deres ret til at sælge/købe og bruge professionelle sprøjtemidler. Kravet om autorisation af brugere indfases over en fire år lang periode frem mod 1. juli 2020. Se mere om frister for autorisation nedenfor. MAB omfatter også brug af andre bekæmpelsesmidler, så som gasningsmidler til muldvarpe og mosegrise.

Typer af autorisationer

I dette skema kan du få overblikket over alle autorisationer, tilknyttede uddannelser, længden af disse, fristen for autorisationer, gebyr for at erhverve en autorisation mv.

Har du allerede den krævede uddannelse, gå direkte til MAB og få din autorisation.

Autorisationsfrist for professionelle sprøjteførere

Har man et gyldigt sprøjtecertifikat/sprøjtebevis og et opdateringskursus, der er mindre end 4 år gammelt, er det muligt at autorisere sig i MAB fra 1. oktober 2016. Man kan vælge at autorisere sig med det samme. Men man kan også vælge at vente til næste gang, man skal på opdateringskursus. Sidste frist for at autorisere sig er dog 1. juli 2020 . Først fra denne dato vil forhandlerne kontrollere kundens autorisation, og kan kun sælge professionelle sprøjtemidler til autoriserede personer eller til virksomheder med autoriserede medarbejdere.

Det er dog vigtigt at pointere, at det i perioden frem til 1. juli 2020 ikke er tilladt hverken at købe eller anvende professionelle pesticider uden at have et gyldigt sprøjtecertifikat/bevis/opdateringskursus. Efter den dato vil man ikke kunne købe professionelle sprøjtemidler uden en autorisation. 

Vælger man at vente med at autorisere sig skal man i stedet udfylde en tro-og-love erklæring. Denne skal udfyldes og underskrives af både ejer af virksomheden/driftslederen og hvis ikke vedkommende selv har et gyldigt sprøjtecertifikat/opdateringskursus, skal den medarbejder i virksomheden, der varetager sprøjtearbejdet, og som har et gyldigt certifikat i tillæg underskrive erklæringen. Erklæringen skal opbevares sammen med original eller kopi af sprøjtecertifikatet og skal fremvises på forlangende af kontrolmyndigheden (NaturErhvervstyrelsen). Den skal ikke fremvises i forbindelse med køb.

Her kan du hente tro-og-love erklæring, som skal underskrives senest 1. oktober 2016, ifald der i virksomheden ikke er personale, der har autoriseret sig i MAB inden denne dato.

Autorisationsfrist for bejdsere

For personer, der alene benytter sprøjtemidler i forbindelse med bejdsning af korn, frø, kartofler og lign., gælder særlige regler. Disse personer skal erhverve en S3-autorisation. Ansøgning om en autorisation skal være indgivet via MAB senest 1. januar 2017 med henblik på at Miljøstyrelsen kan udstede S3-autorisationer til disse personer senest den 1. april 2017. Læs mere om S3 autorisationer her .

Autorisationsfrist for personer der gasser skadedyr

Alle der gasser skadedyr som muldvarpe, mosegrise og skadegørende insekter i fx siloer skal have gennemført relevant uddannelse og skal senest autorisere sig i MAB den 1. april 2017.  

Autorisationsfrist for forhandlere

Alle med forhandleruddannelse skal autorisere sig i MAB senest den 1. april 2017 .

Er du forhandler af ikke-professionelle sprøjtemidler til fx haveejere, skal du have mindst én medarbejder, der har en F1-autorisation til at sælge sprøjtemidler. Også de virksomheder, der sælger sprøjtemidler til professionelle skal have uddannet personale og på den baggrund være autoriseret (dette kræver en S1 autorisation)

Gebyr for autorisation

Miljøstyrelsen opkræver et gebyr, der skal dække en del af omkostningerne til drift af autorisationsordningen. Første autorisation er gratis. Gebyret er herefter kr. 184 eller kr. 230. Via linket til skemaet øverst på denne side, kan du se størrelsen af gebyret og hvornår der kræves gebyrbetaling. Gebyret opkræves i MAB, og det sker i forbindelse med, at autorisationen erhverves idet man betaler med betalingskort.

Gebyret reguleres årligt per 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks. Pris- og lønreguleringen beregnes på baggrund af Finansministeriets generelle pris- og lønindeks. 

Dispensationsmulighed for autorisationer

Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde give dispensation fra reglerne om autorisation og uddannelse og kan fastsætte særlige vilkår for dispensationen.

Anerkendelse af udenlandske borgeres kompetencer der kan give autorisation

Hvis Miljøstyrelsen accepterer de erhvervsmæssige kvalifikationer, som personer uden et dansk sprøjtecertifikat har erhvervet i andre lande, er man undtaget krav om dansk sprøjtecertifikat. Det kræver, at man kan dokumentere tilsvarende kvalifikationer fra andre EU-lande, EØS-lande eller lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv.

Personer, der ønsker at etablere sig erhvervsmæssigt som bruger af sprøjtemidler i Danmark, skal derfor ansøge om accept af de erhvervsmæssige kvalifikationer hos Miljøstyrelsen.

De nærmere bestemmelser er beskrevet i kapitel 5 i Autorisationsbekendtgørelsen.

En ansøgning om accept af erhvervsmæssige kvalifikationer skal indeholde:

  • Bevis for ansøgers nationalitet
  • Bevis for ansøgerens erhvervsmæssige kvalifikationer, herunder: Kopi af kursus- eller uddannelsesbevis og
  • dokumentation for eventuel relevant erhvervserfaring om udbringning af sprøjtemidler.

Ansøgning kan indgives via MAB, hvis borgeren har en NemID.

Har man ikke NemID, skal man indgive ansøgning til Miljøstyrelsen, hvor følgende gælder:

Hele ansøgningen fremsendes til Miljøstyrelsen elektronisk eller per brev til:

Miljøstyrelsen elektroniske postkasse: eller til Miljøstyrelsens fysiske adresse:

Miljøstyrelsen 
Att: Pesticider & Biocider
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C.

Hvis Miljøstyrelsen træffer afgørelse om accept af ansøgers kvalifikationer, fremsendes denne til personen pr. brev, hvis den er indgivet pr. post grundet manglende NemID. Har ansøger NemdID kan den indgives via MAB, og da modtager personen besked via Digital Post.

Overtrædelse af reglerne og frakendelse af autorisation

Overtræder man reglerne om autorisation, kan man straffes med bøde, og man kan blive frataget sin autorisation. Hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed kan straffen stige til fængsel i op til 2 år.