Krav om autorisation

EU-regler medfører krav om autorisation for køb, salg samt brug af professionelle sprøjtemidler. Derfor indføres Miljøstyrelsens Autorisationsordning for brug af Bekæmpelsesmidler (MAB).

Billedet viser et paragraf tegn formet af græs.

EU-regler kræver, at salg, køb samt brug af professionelle sprøjtemidler kun sker af og til personer, der har den fornødne uddannelse og certifikat (tilladelse), og at det skal være muligt at fratage dem denne. 

Før 1. juli 2020 har landmænd og andre, der bruger professionelle sprøjtemidler, kunnet nøjes med fx et sprøjtecertifikat og et bevis for gennemførelse af opdateringskurser. Da uddannelsesbeviserne ikke udstedes af Miljøstyrelsen, kan de ikke bruges som dokumentation og til fremvisning hos forhandlerne af sprøjtemidler. Det er uddannelsesbeviser, og derfor kan de ikke umiddelbart fratages indehaveren på trods af, at personen måske har overtrådt pesticidreglerne groft og gentagne gange.

Derfor er der nu indført et autorisationssystem (MAB), som alle uddannede brugere af sprøjtemidler og personer uddannet til at forhandle sprøjtemidler optages i. Systemet dokumenterer retten til at sælge, købe samt at bruge sprøjtemidler godkendt til professionel brug.  

MAB omfatter også brug af andre bekæmpelsesmidler, såsom gasningsmidler til muldvarpe og mosegrise.

I dette skema kan du få overblikket over:

  • alle autorisationer
  • tilknyttede uddannelser samt længden af disse
  • fristen for autorisationer
  • gebyr for at erhverve en autorisation mv.

Har du allerede den krævede uddannelse, gå direkte til MAB og få din autorisation.

Har du et gyldigt sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis og et opdateringskursus, der er mindre end 4 år gammelt, er det muligt at autorisere dig i MAB fra 1. oktober 2016. Du kan vælge at autorisere dig med det samme. Du kan også vælge at vente til næste gang, du skal på opdateringskursus. 

Sidste frist for at autorisere dig er d. 1. juli 2020. Fra denne dato vil forhandlerne kontrollere kundens autorisation, og kan kun sælge sprøjtemidler til professionel brug til autoriserede personer eller til virksomheder med autoriserede medarbejdere.

Frem til 1. juli 2020 er det ikke tilladt hverken at købe eller anvende sprøjtemidler til professionel brug uden at have et gyldigt sprøjtecertifikat, sprøjtebevis og opdateringskursus.

Efter den 1. juli 2020 vil du ikke kunne købe sprøjtemidler til professionel brug uden en autorisation. 

Vælger du at vente med at autorisere dig skal du i stedet udfylde en tro-og-love erklæring, som skal underskrives senest 1. oktober 2016, ifald der i virksomheden ikke er personale, der har autoriseret sig i MAB inden denne dato.

Denne skal udfyldes og underskrives af både ejer af virksomheden/driftslederen og hvis ikke vedkommende selv har et gyldigt sprøjtecertifikat/opdateringskursus, skal den medarbejder i virksomheden, der varetager sprøjtearbejdet, og som har et gyldigt certifikat i tillæg underskrive erklæringen. Erklæringen skal opbevares sammen med original eller kopi af sprøjtecertifikatet og skal fremvises på forlangende af kontrolmyndigheden (NaturErhvervstyrelsen). Den skal ikke fremvises i forbindelse med køb.

 

Hvis du alene benytter sprøjtemidler i forbindelse med bejdsning af korn, frø, kartofler og lign., gælder særlige regler. Så skal du erhverve en S3-autorisation. Ansøgning om en autorisation skal være indgivet via MAB senest 1. januar 2017 med henblik på at Miljøstyrelsen kan udstede S3-autorisationer til dig senest den 1. april 2017. Læs mere om S3 autorisationer her .

Alle der gasser skadedyr som muldvarpe, mosegrise og skadegørende insekter i fx siloer skal have gennemført relevant uddannelse og skal senest autorisere sig i MAB den 1. april 2017.  

Alle med forhandleruddannelse skal autorisere sig i MAB senest den 1. april 2017 .

Er du forhandler af sprøjtemidler til ikke-professionel brug til fx haveejere, skal du have mindst én medarbejder, der har en F1-autorisation til at sælge sprøjtemidler. Også de virksomheder, der sælger sprøjtemidler til professionel brug skal have uddannet personale og på den baggrund være autoriseret (dette kræver en S1 autorisation)

Miljøstyrelsen opkræver et gebyr, der skal dække en del af omkostningerne til drift af autorisationsordningen. Første autorisation er gratis. Gebyret er herefter kr. 184 eller kr. 230. Via linket til skemaet (under 'Typer af autorisationer' foroven, kan du se størrelsen af gebyret og hvornår der kræves gebyrbetaling. Gebyret opkræves i MAB, idet man betaler med betalingskort. Det sker i forbindelse med, at autorisationen erhverves.

Gebyret reguleres årligt per 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks. Pris- og lønreguleringen beregnes på baggrund af Finansministeriets generelle pris- og lønindeks. 

Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde give dispensation fra reglerne om autorisation og uddannelse og kan fastsætte særlige vilkår for dispensationen.

Hvis Miljøstyrelsen accepterer de erhvervsmæssige kvalifikationer, som personer uden et dansk sprøjtecertifikat har erhvervet i andre lande, er man undtaget krav om dansk sprøjtecertifikat. Det kræver, at man kan dokumentere tilsvarende kvalifikationer fra andre EU-lande, EØS-lande eller lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv.

Hvis du ønsker at etablere dig erhvervsmæssigt som bruger af sprøjtemidler i Danmark, skal du ansøge om accept af de erhvervsmæssige kvalifikationer hos Miljøstyrelsen.

De nærmere bestemmelser er beskrevet i kapitel 5 i Autorisationsbekendtgørelsen.

En ansøgning om accept af erhvervsmæssige kvalifikationer skal indeholde:

  • Bevis for din nationalitet
  • Bevis for din erhvervsmæssige kvalifikationer, herunder:
  1. kopi af kursus- eller uddannelsesbevis
  2. dokumentation for eventuel relevant erhvervserfaring om udbringning af sprøjtemidler.

Ansøgning kan indgives via MAB, hvis du har en NemID.

Har du ikke NemID, skal du ndgive ansøgning til Miljøstyrelsen.

Hele ansøgningen skal fremsendes til Miljøstyrelsen elektronisk eller per brev til:

Miljøstyrelsen elektroniske postkasse:

Eller til Miljøstyrelsens fysiske adresse:

Miljøstyrelsen 
Att: Pesticider & Biocider
Tolderlundsvej 5
5000 Odense C.

Hvis Miljøstyrelsen træffer afgørelse om accept af dine kvalifikationer, fremsendes denne til dig:

  • via Digital Post hvis du har NemID og har indgivet ansøgningen via MAB
  • pr. brev, hvis den er indgivet pr. post grundet manglende NemID. 

Overtræder du reglerne om autorisation, kan du straffes med bøde, og du kan blive frataget sin autorisation. Hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed kan straffen stige til fængsel i op til 2 år.