Om partnerskabet

undefined

Baggrund

I Pesticidstrategi for 2017–2021 indgik der en indsats om etableringen af et partnerskab for sprøjte- og præcisionsteknologi. Partnerskabet skulle fremme brugen af nye teknologier, der bidrager til at reducere pesticidforbruget og pesticidbelastningen i jordbrugserhvervet, samt understøtte mulighederne for at eksportere danske teknologiløsninger. Med tillægsaftalen til Pesticidstrategien indgået i januar 2019, blev det besluttet at øge finansieringen af Partnerskabet og forlænge det til udgangen af 2022. Partnerskabet er nu afsluttet, men Miljøstyrelsen har fortsat fokus på at undersøtte øget brug af præcisionssprøjtning i regi af Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026.

Hovedformålet med partnerskabet

Målet med partnerskabet var, at øge udvikling og implementering af sprøjte- og præcisionsteknologi i jordbruget med henblik på både at minimere pesticidbelastning af miljø og sundhed, og at reducere erhvervets omkostninger

Med partnerskabet var det intentionen, at nye sprøjteteknologier og præcisionsteknologier, herunder IT- og dataudvikling, gøres tilgængelige og udnyttes af flest mulige og dermed bidrage til øget præcisionssprøjtning, reduceret pesticidforbrug og -belastning.

Der er udfordringer med at få forskningsresultater ud til anvendelse, så det er let og rentabelt for slutbrugerne at anvende teknologien i konkret brug. Der er et stort potentiale i brug af data fra GPS, sensorer, droner mv. der giver øget mulighed for pletsprøjtning og større præcision i sprøjtearbejdet eller jordbearbejdningen generelt. Der er i dag en lang række interessenter involveret i udvikling af disse præcisionsteknologier, og med partnerskabet skulle der etableres et netværk, der skulle samle alle parterne inden for området. Partnerskabet om sprøjte- og præcisionsteknologi var et sådant netværk.

Målsætning og aktiviteter

Partnerskabet var et samarbejde mellem relevante aktører, herunder virksomheder, myndigheder, forskningsinstitutioner, rådgivende organisationer, brugere, m.fl., med henblik på at:

  • kortlægge de barrierer der er for implementering af eksisterende og ny teknologi til at reducere anvendelsen af pesticider - og bidrage til at disse barrierer håndteres.
  • understøtte et netværk og skabe synergi ved et tæt samspil mellem virksomheder, forskere, offentlige institutioner mv.
  • skabe et forum for at opnå hurtigere og mere effektiv udvikling af løsninger - både for så vidt angår egentligt sprøjteudstyr men også andre teknologiske løsninger på området fx IT-systemer, lugerobotter osv.
  • fremme eksport af dansk miljøteknologi og styrke den danske miljøteknologiklynge. Dette opnås ved at partnerskabet

Partnerskabet skulle herunder arbejde frem mod forslag til test og demonstration af teknologiske løsninger, forslag til forsknings- og udviklingsaktiviteter, forslag til reguleringsmæssige ændringer eller virkemidler, som kan understøtte en teknologisk udvikling samt bidrage til generel videnopbygning og styrkelse af samarbejdet på området.